مجامع شرکت های بورسی


آخرین تصمیمات مجامع شرکت های بورسی

آخرین تصمیمات مجامع شرکت های بورسی

در هفته‌های اخیر مجامع عادی عمومی سالیانه برخی از شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه برگزار شد که در این گزارش تصمیمات این مجامع بررسی شده است.

به گزارش شهر بورس، مجامع سالانه شرکت‌های فعال در بازار سرمایه یکی پس از دیگری در حال برگزاری است. در این گزارش، تصمیمات مجمع برخی از این شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفته شده است. آخرین تصمیمات مجامع شرکت های بورسی به شرح زیر است:

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه تامین سرمایه نوین (تنوین) دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29

سرمایه ثبت شده: 20,000,000 میلیون ریال
سود خالص هر سهم: 624
سود نقدی هر سهم: 650
سود انباشته پایان دوره: 18,169,007 میلیون ریال

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه فرآوری معدنی اپال (اپال) دوره12 ماهه منتهی به 1400/09/30

سرمایه ثبت شده: 20,000,000 میلیون ریال
سود خالص هر سهم: 2428
سود نقدی هر سهم: 1680
سود انباشته پایان دوره: 37,384,724 میلیون ریال

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه بهساز کاشانه تهران (ثبهساز) دوره12 ماهه منتهی به 30/09/1400

سرمایه ثبت شده: 20,130,787 میلیون ریال
سود خالص هر سهم: 241
سود نقدی هر سهم: 120
سود انباشته پایان دوره: 5,000,858 میلیون ریال

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه فرآورده های نسوز پارس (کفپارس) دوره12 ماهه منتهی به 30/09/1400

سرمایه ثبت شده: 1,619,519 میلیون ریال
سود خالص هر سهم: 410
سود نقدی هر سهم: 41
سود انباشته پایان دوره: 526,517 میلیون ریال

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سرمایه گذاری ملت (وملت) دوره12 ماهه منتهی به 30/09/1400

سرمایه ثبت شده: 1,000,000 میلیون ریال
سود خالص هر سهم: 80
سود نقدی هر سهم: 0
سود انباشته پایان دوره: 97,481 میلیون ریال

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک (دبالک) دوره12 ماهه منتهی به 30/09/1400

سرمایه ثبت شده: 520,000 میلیون ریال
سود خالص هر سهم: 763
سود نقدی هر سهم: 650
سود انباشته پایان دوره: 398,758 میلیون ریال

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه لیزینگ ایران و شرق (ولشرق) دوره12ماهه منتهی به 30/09/1400

سرمایه ثبت شده: 600,000 میلیون ریال
سود خالص هر سهم: 332
سود نقدی هر سهم: 310
سود انباشته پایان دوره: 208,956 میلیون ریال

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سنگ آهن گهر زمین (کگهر) دوره12ماهه منتهی به 30/09/ 1400

سرمایه ثبت شده: 25,000,000 میلیون ریال
سود خالص هر سهم: 4315
سود نقدی هر سهم: 4000
سود انباشته پایان دوره: 111,093,636 میلیون ریال

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه پلی اکریل ایران (شپلی) دوره12 ماهه منتهی به 30/09/1400

سرمایه ثبت شده: 3,570,979 میلیون ریال
سود خالص هر سهم: 81
سود نقدی هر سهم: 0
سود انباشته پایان دوره: 11,047,106 میلیون ریال

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه کی بی سی (کی بی سی) دوره12 ماهه منتهی به 30/09/1400

سرمایه ثبت شده: 290,000 میلیون ریال
سود خالص هر سهم: 1361
سود نقدی هر سهم: 1220
سود انباشته پایان دوره: 394,691 میلیون ریال

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه کارت اعتباری ایران کیش (رکیش) دوره12 ماهه منتهی به 30/09/1400

سرمایه ثبت شده: 6,300,000 میلیون ریال
سود خالص هر سهم: 180
سود نقدی هر سهم: 18
سود انباشته پایان دوره: 1,674,242 میلیون ریال

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سیمان ارومیه( ساروم) دوره12 ماهه منتهی به 29/12/1400

سود خالص هر سهم: 6428
سود نقدی هر سهم: 6130
سود انباشته پایان دوره: 4,766,898 میلیون ریال

سهامداران در کدام مجامع بیشتر سود کردند؟

گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان با نماد فلات مجمع عمومی عادی سالیانه خود را برگزار کرد.

بر همین اساس سود انباشته شرکت در پایان دوره ۲۴ میلیارد تومان، سود خالص هر سهم ۴ تومان و سود نقدی هر سهم نیز یک تومان تعیین شد.

سرمایه فلات ۳۸٫۹ میلیارد تومان است.

شتوکا

شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان در مجمع عمومی سالانه خود به ازای هر سهم ۱۷۶ تومان سود محقق کرد.

شتوکا با میزان سرمایه ۱۵ میلیارد تومانی معادل ۳۸٫۴ میلیارد تومان سود انباشته و سود نقدی هر سهم نیز ۱۰۰ تومان به ازای هر سهم ثبت کرد.

شدوص

شرکت دوده صنعتی پارس با شدوص مجمع عمومی عادی سالیانه خود را برگزار کرد.

بر همین اساس سود انباشته ۱۳٫۸ میلیارد تومان است و سود خالص هر سهم ۲۹۶ تومان و سود نقدی هر سهم نیز ۲۷۵ تومان تعیین شد.

میزان سرمایه ثبت شده شرکت معادل ۴۷٫۵ میلیارد تومان است.

سخاش

شرکت سیمان خاش با نماد سخاش در مجمع عمومی عادی سالیانه به ازای هر سهم ۱۲۸۰ سود خالص داد.

سخاش با سرمایه ثبت شده ۱۲٫۵ میلیارد تومان سود نقدی هر سهم را ۱۱۶۲ تومان ثبت و سود انباشته ۱۶٫۱ میلیادر تومانی داشت.

لغو پاسخ

فسلیر دوساله بسته شده وکسی هم پاسخگو نیست واقعا شرم آوره تومملکتی که دم از عدالت میزنند پول مردم رو بالاکشیدن جوابگو هم نیستن 😠😠😠

سهام دار کاشی اصفهان هستم کاصفا چند سال هست کسی جوابگو نیست .بفرمایید چکار کنیم .

امروز کارشناسا مثبت پیشبینی کرده بودن چی شد؟!؟!

بادرود.ملت اگربگویندماپول مجمع رانمی خواهیم،چون این هم کلاه برداری دیگری است که ازقیمت سهمی که هنوزدرضررهستیم،برمی دارندوبه خودمان می دهند،چه کسی رابایدببینندویابه جای این پول مجمع بگذاریدسهام راه خودشان رابروند،نه اینکه تاسهمی به نزدیکی قیمت تقریباقیمت سهامدارخردمی خواهدبرسدوبعدازدوسال سربه سرشودحقوقی ودلالان بازارسودخودرامی گیرندوقیمت راپایین می کشندوملت ازهمه جابه خبرشروع به فروش درکمترین قیمت می کنندویک مرتبه سهمی که طی شایدیک سال ۵تا۱۰درصدی رشدکرده ظرف دوروز۱۰درصدپایین بکشندومدتی دوباره طول می کشدتارشدکندوحقوقی وصاحبان رانت ونقدینگی دراین ده درصدسودهنگفتی دوباره به جیب بزنندودرهمین قیمت مدتهانگهش دارندوسودبگیرندوبرای سهام دارخرددیگرفایده ای برای فروش وجودنداشته باشدشایدتا۶ماه دیگرکه قیمت نزدیک قیمت بیاید.به فرض یکماه است که قیمتهاتقریبارشدکردندپرتفوی ۱۵۰میلیونی بنده یک میلیون ونیم سودکردامروزطی یک روز۵میلیون ریزش کرده وسهامی بسیارارزنده البته گول زدن خودمان می گوییم چون اصلاسهام یک سفته ای بی ارزش است دست حقوقی وکلاه برداران دولتی که به شکلی به ملت می فروشندوهرطوری می خواهندباقدرتی که دربازاروکنترل بورس دارندقیمت رابالایاپایین می آورندوخریدوفروش می کنند.بااین حال ماکه هنوزدرپس یک کوچه ایم،والکی دلخوش،تاکی ماه که اینقدرخرج دیدنش کردیم آخرهم ندیدیمش وقبولش کردیم،خوب اینهاخرج دارند،ماینجنی ملتی هستیم.

چه سودی نماد مدیریت چندرغاز سود داد در عوض پدر سهام را درآورد شش ماه در جا می زنه وسه برابر سود داده افت نماد داشسته بزک نمیر بهار میآد خدایا کی خلاص می شیم از این بورس لعنتی هم سرمایه ما راگرفت وهم سلامتی

ملت با نون نیاز دارند باشگاهها ورشکسته است بازیکنان و عوامل نزدیک به درگاه میلیاردی دریافت میکنند به فکر عموم باشید و بازگشایی سریع انجام شود حالا باشگاه پولشو برداره یا نه وظیفه آنهاست.

اینم از کرامات جناب عشقی که دامنه ی نوسان را افزایش دادند و تو این چند روز هیچ مجامع شرکت های بورسی سهمی ۶ درصد مثبت نشد ولی امروز اکثر سهم ها ۶ درصد منفی خوردند.
افزایش دامنه ی نوسان زمانی خوب هست که از ۵ روز کاری بورس ، حداقل ۳ یا ۴ روز آن مثبت باشه نه اکنون که حداقل ۴ روز کاری قرمز و منفی هست.

عزیزدلم حتما منتشر کن کارشناسان بورس بررسی کند
سهامداران سودی نکردند
مثال میزنم بیشترجامعه با 54ملیون سهامدار متوجه شوند
**سهام فرآوری معدنی اپال کانی پارس را 24000 خریداری کردند بعد از گذشت یکسال 1680ریال سود پرداخت کرده است قیمت هم اکنون 20100 ریال است شما خودت کلاه خود را قاضی کن و قضاوت کن ببین مردم چقدر سود کردندباشه عزیز دل

انواع مجامع شرکت های بورسی

مجامع شرکت بورسی

منظور از مجامع شرکت های بورسی اجتماع سهامداران میباشد که بر اساس ضوابط قانونی تشکیل شده و در حدود اختیاراتی که طبق قانون به انها اعطا شده در ارتباط با مسائل شرکت اقدام به تصمیم گیری مینمایند. با توجه به آن که شرکتهای پذیرفته شده در بورس همگی از نوع سهامی هستند، در این مقاله به بررسی شرایط و ضوابط قاونی تشکیل مجامع در شرکتهای سهامی می پردازیم.

طبق ماده 73 از لایحه قانونی اصلاح مجامع شرکت های بورسی قسمتی از قانون تجارت (اصلاحیه قانون تجارت) مجامع عمومی در شرکت های سهامی عبارتند از مجمع عمومی موسس، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده. البته به جهت آن که مجمع موسس تنها یک بار و در زمان تأسیس شرکت با هدف تصویب اساسنامه و تعیین اولین مدیران و بازرسان تشکیل میشود و در شرکتهای بورسی با توجه به سابقه فعالیت آنها موضوعیتی ندارد، در ادامه صرفاً مجامع عمومی عادی و فوق العاده مورد اشاره قرار میگیرد.

1.1.مجمع عمومی عادی

طبق ماده 86 اصلاحیه قانون تجارت مجمع عمومی عادی مجمعی از سهامداران است که صلاحیت تصمیم گیری در مورد کلیه امور شرکت به جز آنچه به طور خاص در صلاحیت مجامع موسس یا فوق العاده قرار گرفته را دارا میباشد. بر این اساس تصمیم گیری در مورد اکثر مسائل شرکت با مجمع عمومی عادی است که مهم ترین آنها شامل موارد ذیل میباشد:

  • انتخاب و عزل مدیران (اعضای هیئت مدیره) و بازرسان شرکت،
  • تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره و تعیین حق الزحمه بازرسان،
  • بررسی و تصویب صورت های مالی،
  • تصویب میزان سود تقسیمی.

مجمع عمومی عادی بر اساس ماده 89 قانون باید حداقل سالانه یک بار و در زمانی که در اساسنامه مقرر شده تشکیل گردد. از آنجا که شرکت های پذیرفته شده در بورس ملزم به استفاده از اساسنامه نمونه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس هستند، در مورد این شرکت ها طبق ماده 18 اساسنامه زمان برگزاری مجمع عادی حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی است و با عنایت به آن که سال مالی اتخاذ شده توسط اکثر شرکتهای بورسی از ابتدای فروردین تا 29 اسفند ماه است، آخرین مهلت برگزاری مجمع عادی در این شرکت ها مقارن با پایان تیر ماه میباشد. لازم به ذکر است عدم برگزاری مجمع عادی ظرف مهلت چهار ماهه به موجب ماده 25 از دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس تهران و دستورالعمل متناظر آن در فرابورس مستوجب اخطار کتبی به ناشر و مدیران ارشد آن با درج در پرونده و اعلام به عموم خواهد بود. همچنین اصلاحیه قانون تجارت در ماده 254 برای اعضای هیئت مدیره در صورت عدم دعوت از مجمع عادی ظرف مدت شش ماه از پایان سال مالی مجازات تعیین کرده و همچنین در ماده 201 در صورت عدم تشکیل مجمع سالانه برای رسیدگی به صورت های مالی ظرف 10 ماه از مهلت تعیین شده در اساسنامه برای هر ذینفع حق مطالبه انحلال شرکت را پیش بینی کرده است.

همان طور که پیش از این بیان شد برگزاری مجمع عادی حداقل یک بار در سال طبق قانون اجباری است، اما حداکثری برای آن بیان نشده. به همین ترتیب طبق ماده 92 اصلاحیه قانون تجارت در صورتی که تشکیل مجمع عادی بیش از یک بار در سال لازم باشد (به طور مثال برای انتخاب عضو جدید هیئت مدیره) میتوان از سهامداران در مواقعی خارج از موعد تعیین شده در اساسنامه برای تشکیل مجمع عادی به طور فوق العاده دعوت به عمل آورد. مجمع عادی به طور فوق العاده بز جز از حیث زمان برگزاری از تمامی جهات از جمله نصاب تشکیل و تصمیم گیری مشابه با مجامع عادی سالانه میباشد.

نصاب لازم برای تشکیل مجامع عمومی عادی طبق ماده 87 حضور دارندگان بیش از نصف سهام دارای حق رأی است. در صورتی که در اولین دعوت نصاب مذکور حاصل نشود در دعوت دوم مجمع با حضور هر عده از سهامداران دارای حق رأی تشکیل شده و رسمیت میابد. بر اساس ماده 88 تصمیم گیری در مجامع عادی همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه می باشد، مگر در انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.

1.2.مجمع عمومی فوق العاده

اختیارات مجمع عمومی فوق العاده در ماده 83 اصلاحیه قانون تجارت بیان شده و شامل تغییر در مواد اساسنامه، افزایش یا کاهش سرمایه و تصمیم بر انحلال شرکت میباشد. یکی از مواردی که ممکن است شرکت ملزم به کاهش سرمایه خود شود ماده 141 است که بر اساس آن در صورت از بین رفتن حداقل نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان های وارده هیئت مدیره موظف است مجمع عمومی فوق العاده را برای تصمیم بر انحلال یا بقاء شرکت دعوت نماید. در صورت تصمیم مجمع بر بقاء شرکت، باید در همان جلسه سرمایه شرکت به مبلغ سرمایه موجود کاهش یابد. با این وجود متداول ترین علت برای تشکیل مجمع فوق العاده در شرکتهای بورسی افزایش سرمایه است. لازم به ذکر است هرگونه تغییر در اساسنامه شرکتهای بورسی و تغییر سرمایه آنها مستلزم اخذ موافقت سازمان بوده و دعوت از مجامع فوق العاده بدین منظور بدون موافقت سازمان طبق ماده 24 از دستورالعمل های انضباطی ناشران مستوجب تذکر کتبی به ناشر و مدیران ارشد آن با درج در پرونده میباشد.

نصاب لازم برای رسمیت مجمع عمومی فوق العاده طبق ماده 84 اصلاحیه قانون تجارت حضور دارندگان بیش از نصف سهام دارای حق رأی است. در صورتی که در دعوت اول نصاب مذکور حاصل نشد، مجمع مجامع شرکت های بورسی در دعوت دوم با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهام دارای حق رأی رسمیت خواهد یافت. تصمیم گیری در مجمع عمومی فوق العاده طبق ماده 85 همواره به اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

اشخاص صالح برای دعوت از مجامع

2.اشخاص صالح برای دعوت از مجامع

مجامع عمومی سهامداران در صورت تشکیل صالح به تصمیم گیری در مورد اساسی ترین سیاست های شرکت است، اما تشکیل این مجامع تابع آیین و ضوابط خاصی است و سهامداران خارج از این ضوابط اختیار تصمیم گیری در امور شرکت را ندارند. یکی از الزامات تشکیل مجمع دعوت از سهامداران است که طبق قانون تنها اشخاص ذیل این اختیار را دارا میباشند.

2.1.هیئت مدیره

بر اساس مواد 92 و 120 اصلاحیه قانون تجارت اولین شخصی که اختیار دعوت از مجامع عمومی شرکت (اعم از عادی و فوق العاده) را دارا است رئیس هیئت مدیره میباشد. البته وظیفه دعوت از مجامع در مواردی که هیئت مدیره مکلف به دعوت از آنها است در صورت غیبت رئیس هیئت مدیره بر عهده نایب رئیس قرار دارد.

با این وجود طبق ماده 112 قانون در مواقعی که بر اثر فوت، استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضای هیئت مدیره کمتر از حداقل قانونی شود و تعداد اعضای علی البدل نیز کافی برای تصدی سمت های خالی نباشد، وظیفه دعوت از مجمع عادی به منظور تکمیل هیئت مدیره بر عهده مدیران باقیمانده است.

2.2.بازرس

دومین شخصی که طبق ماده 92 میتواند در صورت لزوم از سهامداران جهت تشکیل مجمع عادی به طور فوق العاده دعوت کند و یا طبق ماده 91 در صورت عدم دعوت از مجمع عادی سالیانه توسط هیئت مدیره اقدام به دعوت از سهامداران بدین منظور نماید بازرس یا بازرسان قانونی شرکت میباشند. البته بازرسان در برخی موارد در صورت درخواست سهامداران یا سایر ذینفعان موظف به دعوت از مجامع هستند که این موارد در ادامه مورد اشاره مجامع شرکت های بورسی قرار گرفته است.

2.3.دارندگان یک پنجم سهام شرکت

ماده 95 اصلاحیه قانون تجارت این اختیار را به سهامدارانی که دارای حداقل یک پنجم از سهام شرکت هستند اعطا کرده که از سایر سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی (اعم از عادی و فورق العاده) دعوت نمایند. البته اختیار دعوت مستقیم از سهامداران منوط به آن است که درخواست تشکیل مجمع ابتدا برای هیئت مدیره ارسال شده و در صورت عدم توجه هیئت مدیره ظرف 20 روز، درخواست تشکیل مجمع مجدد نزد بازرسان شرکت مطرح گردد. در صورت عدم اجابت درخواست توسط بازرسان ظرف 10 روز، دارندگان یک پنجم سهام شرکت میتوانند رأساً به دعوت از مجامع اقدام نمایند.

2.4.هر شخص ذینفع

در برخی موارد قانون به طور استثنایی حق درخواست تشکیل مجامع را برای هر شخص ذینفعی پیش بینی کرده است. یکی از این موارد حالتی است که در ماده 112 بیان شده و طبق آن در صورت فوت، استعفا یا سلب صلاحیت مدیران و کاهش تعداد آنها به کمتر از حداقل قانونی، مدیران باقیمانده مکلف به دعوت از مجمع عادی میباشند. در صورت خودداری مدیران از انجام این وظیفه، هر ذینفعی حق دارد تشکیل مجمع را از بازرسان شرکت درخواست نماید و طبق قانون بازرسان مکلف به اجرای چنین درخواستی میباشند.

ذینفعان همچنین طبق ماده 136 حق دارند در صورتی که پس از انقضای مدت مدیران، مجمع عادی برای انتخاب مدیران جدید تشکیل نشود درخواست تشکیل مجمع عادی بدین منظور را نزد مرجع ثبت شرکت ها مطرح نمایند.

اشخاص صالح برای شرکت در مجامع

3.اشخاص صالح برای شرکت در مجامع

مهم ترین مجامع شرکت های بورسی مجامع شرکت های بورسی اشخاصی که باید در مجامع عمومی شرکت حضور داشته باشند سهامداران هستند به نحوی که بدون حضور حداقل معینی از آنها مجامع تشکیل شده فاقد رسمیت خواهد بود. اما ملاک برای تشخیص سهامداری که حق حضور در مجمع را دارا است مالکیت سهام دارای حق رأی در زمان برگزاری مجمع می باشد. با توجه به آن که نماد شرکتها یک روز قبل از برگزاری مجمع بسته می شود، اشخاصی که قبل از بسته شدن نماد سهام شرکت در بورس را دارا بوده یا خریداری کرده اند حق حضور در مجمع را دارا می باشند.

علاوه بر سهامداران، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، بازرسان قانونی شرکت، و نمایندگان سازمان بورس نیز به مجامع عمومی عادی دعوت می شوند، با این حال عدم حضور این مجامع شرکت های بورسی اشخاص مانع تشکیل و رسمیت مجامع عمومی نخواهد بود.

نحوه اطلاع رسانی برگزاری مجامع

4.نحوه اطلاع رسانی برگزاری مجامع

مطابق ماده 98 اصلاحیه قانون تجارت “فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.” همچنین شرکت ها موظفند دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع را در اطلاعیه دعوت منتشر کنند. به علاوه در صورتی که پرداخت سود نقدی در دستور جلسه مجمع قرار داشته باشد، جدول زمانبنندی پرداخت سود پیشنهادی نیز باید پیش از مجمع اطلاع رسانی گردد. شرکت ها موظفند آگهی دعوت به مجامع را از طریق روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر میشود و یا در سامانه کدال منتشر نمایند که در مورد اکثر شرکت ها اطلاع رسانی از طریق سایت کدال صورت میگیرد.

مجامع شرکت های بورسی

عملکرد مثبت شرکت‌های اوره ساز در بهار سال ۱۴۰۱

تیتر سه سرویس

عملکرد مثبت شرکت‌های اوره ساز در بهار سال ۱۴۰۱

شركت‌ها و مجامع با وارد شدن شرکت پتروشیمی لردگان به مدار تولید و پتانسیل‌های بالقوه ای که دارد، عملکرد تولید این صنعت افزایش یافته و به عنوان یک نمونه سرمایه‌گذاری بسیار خوب، می‌تواند به موفقیت‌های قابل توجهی دست یابد.

انتشار ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق اجاره سهام شرکت بین‌المللی…

شركت‌ها و مجامع معاون تامین مالی شرکت تأمین سرمایه دماوند درباره جزئیات انتشار اوراق اجاره شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (بانی) گفت: اوراق اجاره مبتنی بر سهام شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) به مبلغ ۲۰،۰۰۰ میلیارد ریال با نرخ ۱۸ درصد سالیانه با مواعد پرداخت سود هر سه ماه یکبار و با عمر اوراق ۴ سال از ۱۸ مرداد ماه تا ۲۲ مرداد ماه سال ۱۴۰۱ به مدت ۳ روز کاری منتشر خواهد شد.

انتشار اولین اوراق بدهی یک شرکت سهامی خاص با استفاده…

شركت‌ها و مجامع شرکت تامین سرمایه تمدن با مجوز سازمان بورس واوراق بهادار اولین اوراق بدهی یک شرکت سهامی خاص با استفاده از رتبه بندی اعتباری در بازار سرمایه کشور را فردا دوشنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۱ برای شرکت پدیده شیمی پایدار ( سهامی خاص ) کلید می‌زند.

از عرضه اولیه دو شرکت تا تاسیس رصد خانه فناوری و شبکه…

شركت‌ها و مجامع مدیر عامل شرکت تامین سرمایه دماوند از عرضه سهام شرکت توسعه صنایع و معادن غدیر خبر داد و گفت: سازمان بورس با توجه به شرایط بازار در مورد زمان عرضه این شرکت با نماد "وکغدیر" تصمیم‌گیری خواهد کرد. همچنین پذیرش بزرگترین شرکت گروه مالی غدیر با ۳۰ هزار میلیارد تومان دارایی در حال انجام است.

روابط عمومی سازمان بورس برگزار کرد؛

دومین بازدید خبرنگاران از ناشران برتر بورسی

شركت‌ها و مجامع روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، بازدید از این شرکت را برای ۱۸ نفر از خبرنگاران بازار سرمایه، فراهم کرد تا خبرنگاران، از تمامی واحدهای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بازدید به عمل آورند.

معصومه طاهرخانی در گفت‌وگو با سنا مطرح کرد

ایران؛ بازیگر بزرگ صنعت متانول در جهان

شركت‌ها و مجامع سهم ایران از بازار جهانی متانول عدد قابل‌توجهی است و کشورمان یکی از بازیگران بزرگ این صنعت محسوب می‌شود. در حال حاضر، ظرفیت اسمی تولید متانول در ایران نزدیک به ۱۲میلیون تن در سال است و واحدهای متانولی که سهام آنها عرضه عمومی شده و در حال حاضر در بازار ثانویه بورس تهران معامله می‌شوند، عبارتند از: پتروشیمی زاگرس (با ظرفیت اسمی ۳۳۰۰‌هزار تن)، پتروشیمی فناوران (با ظرفیت اسمی ۱۰۰۰‌هزار تن)، پتروشیمی خارک (با ظرفیت اسمی ۶۶۰‌هزار تن) و پتروشیمی شیراز (با ظرفیت اسمی ۸۴‌هزار تن). در این میان، پتروشیمی زاگرس بزرگ‌ترین تولیدکننده متانول در ایران (شامل حدود ۵/ ۲۷‌درصد تولید داخل) و چهارمین تولیدکننده بزرگ جهان است.

وجیه اله جعفری تاکید کرد:

لزوم تسریع در استقرار سامانه مکانیزه مدیریت پروژه در…

شركت‌ها و مجامع رئیس هیات عامل ایمیدرو از نگاه ویژه ایمیدرو به "مدیریت پروژه" و لزوم تسریع در "استقرار سامانه مکانیزه مدیریت پروژه" در این سازمان و شرکت‌های تابعه آن خبر داد.

کدال را به موقع بخوانید!

حکشتی؛ خرید سهام بر مبنای اطلاعات نهانی یا اطلاعات…

شركت‌ها و مجامع شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با انتشار اطلاعیه ای بر مجامع شرکت های بورسی سامانه کدال در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه خبر از افزایش درآمد عملیاتی در سال مالی ۱۴۰۰ داد و اعلام کرد: رشد عملیات و رشد نرخ کرایه حمل در سال یادشده، مشاهده می‌شود که این امر منجر به رشد کل درآمد عملیاتی گروه شده است.

از فردا؛

دومین تامین مالی جمعی تامین سرمایه تمدن کلید خورد

شركت‌ها و مجامع شرکت تامین سرمایه تمدن در حوزه تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط و دانش بنیان برای دومین بار سکوی تامین مالی جمعی آی بی کراد برای تامین سرمایه در گردش شرکت دنیای نوین عناصر کیان را راه اندازی کرد.

برای نخستین بار در تاریخ بازار سرمایه رقم می‌خورد؛

سود «ومهان» یک روز پس از برگزاری مجمع در جیب سهامداران

شركت‌ها و مجامع شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان در راستای صیانت از حقوق سهامداری و استفاده از بستر سجام اعلام کرده است برای نخستین بار یک روز پس از برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سود نقدی را از طریق سامانه سجام به حساب سهامداران پرداخت می‌کند.

مدیرعامل شرکت تولید پلی‌ پروپیلن:

کمبود خوراک گاز مایع، چالش تولیدکنندگان پلی پروپیلن

شركت‌ها و مجامع مدیرعامل شرکت تولید پلی‌ پروپیلن، مهم‌ترین چالش تولیدکنندگان پلی پروپیلن را کمبود خوراک گاز مایع عنوان کرد و گفت: از هم‌اکنون باید به فکر تولید خوراک این شرکت‌ها بود.

نسبت به دوره مشابه گذشته؛

سود «وسپهر» تغییر چندانی نداشت

شركت‌ها و مجامع شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰، به ازای هر سهم خود یک هزار و ۹۳ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم یک هزار و ۱۷۲ ریال اعلام شده بود، تغییر چندانی نداشت.

در مجمع عمومی تصویب شد؛

تعیین سود ۶ هزار و ۱۳۰ ریالی «ساروم»

شركت‌ها و مجامع مجمع عمومی شرکت سیمان ارومیه تقسیم مبلغ ۶ هزار و ۱۳۰ ریال سود خالص هر سهم و ۶ هزار و ۴۲۸ ریال سود نقدی برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

نسبت به دوره مشابه گذشته؛

فروش محصولات ۲ شرکت خودرویی افزایش یافت

شركت‌ها و مجامع شرکت‌های پارس خودرو و ایران خودرو دیزل با انتشار اطلاعیه‌هایی عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ را منتشر کردند.

طی فروردین ماه؛

پرتفوی «واتی» ۶۹۷ درصد رشد داشت

شركت‌ها و مجامع گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند در انتهای فروردین ماه سهام چندین شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۸ هزار و ۶۱۴ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشت که با رشد ۶۹۷ درصدی، پرتفوی این شرکت به ۶۸ هزار و ۶۸۸ میلیارد و ۸۱۸ میلیون ریال رسید.

نسبت به دوره مشابه در سال گذشته؛

سود ۲ شرکت سیمانی افزایشی شد

شركت‌ها و مجامع شرکت‌های سیمان بجنورد و کارخانجات سیمان صوفیان با انتشار صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، اعلام کردند در این دوره سود هر سهم آنها نسبت به دوره پیش افزایشی بوده است.

در صورت تصویب؛

سرمایه «تماوند» ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد

شركت‌ها و مجامع هیئت مدیره شرکت تأمین سرمایه دماوند پیشنهاد افزایش سرمایه ۷ هزار میلیارد ریالی، معادل ۱۰۰ درصد سرمایه این شرکت را به مجمع عمومی فوق‌العاده پیشنهاد داد.

از واگذاری‌های فروردین ماه؛

«وملی ایران» به سود رسید

شركت‌ها و مجامع شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱، فروشنده و خریدار سهام چند شرکت بورسی بود و از واگذاری‌های خود ۱۴۷ میلیارد و ۳۲۶ میلیون ریال سود کسب کرد.

نگاهی بر فعالیت یک ماهه ۵ شرکت پتروشیمی

شركت‌ها و مجامع شرکت‌های پتروشیمی مارون، پتروشیمی شیراز، پتروشیمی خارک، پتروشیمی فن آوران و سرمایه‌گذاری صنایع شیمیائی ایران با انتشار اطلاعیه‌هایی عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ را منتشر کردند.

طی فروردین ماه؛

«ونفت» خریدار و فروشنده نبود

شركت‌ها و مجامع شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱، سهام هیچ شرکت را نخرید و نفروخت.

طی فروردین ماه؛

ارزش بازار «خگستر» افزایش یافت

شركت‌ها و مجامع ارزش بازار شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱، با افزایش ۱۷ میلیارد و ۸۶۲ میلیون ریال به ۱۱۲ هزار و ۸۳۰ میلیارد و ۱۹۷ میلیون ریال رسید.

نسبت به دوره مشابه گذشته؛

«وگستر» از زیان به سود رسید

شركت‌ها و مجامع شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰، به ازای هر سهم خود ۳ هزار و ۳۷۶ ریال زیان شناسایی کرد. این شرکت در دوره مشابه در سال گذشته سود هر سهم را ۴ هزار و ۹۰۰ ریال اعلام کرده بود.

طی دوره ۱۲ ماهه؛

«پسهند» ۳ هزار و ۷۴۸ ریال سود ساخت

شركت‌ها و مجامع شرکت صنایع لاستیکی سهند در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰، به ازای هر سهم خود ۳ هزار و ۷۴۸ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۳ هزار و ۱۲۹ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۲۰ درصدی در هر سهم حکایت دارد.

مدیرعامل شرکت صنایع ملی مس ایران گزارش عملکرد ارایه کرد:

ثبت ۵ رکورد معاملات فملی در بورس کالا

شركت‌ها و مجامع شرکت صنایع ملی مس ایران از ثبت ۵ رکورد در فروش کالاهای این شرکت در بورس کالا در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به منظور انتشار اوراق بدهی انجام شد؛

دریافت موافقت اصولی ۳۰ هزار میلیارد ریالی توسط شرکت…

شركت‌ها و مجامع معاون تامین مالی شرکت تأمین سرمایه دماوند در خصوص جزئیات انتشار ۳۰،۰۰۰ میلیارد ریال اوراق بدهی در دست انتشار «تماوند» و اخذ موافقت اصولی انتشار اوراق بدهی از سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد که تامین مالی مذکور برای دو شرکت انجام خواهد شد.

مجامع شرکت های بورسی : آیا در آنها شرکت کنیم یا خیر?

مجامع شرکت های بورسی یکی از کاربردی ترین موضوعات بازار سرمایه به حساب می اید چرا که عموم سرمایه گذاران تازه وارد به بازار سرمایه در خصوص مجامع دارای ابهاماتی می باشند.

به طور کلی سرمایه‌گذاران به دو روش می‌توانند در بازار سرمایه سود کسب کنند. روش اول کسب بازده از نوسانات قیمت سهام در بازار که به سود سرمایه ای معروف است و روش دوم نیز دریافت سود نقدی می‌باشد. پس یکی از موضوعات دارای اهمیت در فرایند سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، حضور در مجامع شرکت های بورسی است و به همین دلیل سرمایه‌گذاران باید قبل از تشکیل مجامع بورسی، تعیین کنند که قصد حضور در مجمع را دارند یا خیر. البته حضور در مجامع شرکت های بورسی بیشتر به استراتژی سرمایه‌گذار بستگی دارد ولی برخی اصول کلی، راهنمای سرمایه‌گذار برای ورود به مجمع است که در این بخش قصد داریم در خصوص این اصول صحبت کنیم.

به طور کلی مجامع شرکت های بورسی به ۳ دسته تقسیم بندی می‌شوند که شامل مجمع عمومی موسس، مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده است که در این بخش قصد داریم در خصوص مجمع عمومی عادی سالیانه که برای سرمایه گذاران از اهمیت فراوانی برخوردار است صحبت کنیم.

مجمع عمومی عادی سالیانه

مجمع عمومی عادی مهم ترین مجمعی است که سالانه برگزار می‌شود و برای سرمایه‌گذاران از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این مجمع شرکت گزارش عملکرد سال گذشته را تصویب و در خصوص میزان پرداخت سود نقدی تصمیم گیری و آن را تصویب می‌کند. اما سوال اصلی اینجاست که آیا در مجامع عمومی عادی سالانه شرکت کنیم یا خیر؟؟ معمولا قبل از برگزاری مجامع سرمایه گذاران مجامع شرکت های بورسی به دنبال این هستند که آیا شرکت در مجامع بورسی برای آنها منفعت دارد یا خیر. به همین دلیل باید در ابتدا بدانند که میزان سود نقدی توزیع شده در شرکت به چه مقدار است و باید به چه نکاتی برای حضور در مجمع توجه کنند که در مقاله “ خرید سهام شرکت ها قبل از مجمع ” در خصوص آن صحبت کردیم که پیشنهاد میکنم حتما آن را مطالعه کنید.

چند نکته برای شرکت در مجامع شرکت های بورسی

در کل باید برای شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت های بورسی چند نکته را مد نظر قرار دهیم. اول اینکه چه مقدار سود نقدی یا DPS و در چه زمانی بعد از مجمع، قرار است بین سهامداران شرکت تقسیم شود ( سود نقدی درصدی از سود خالص هر سهم است که در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تصویب و بین سهامداران شرکت تقسیم می‌شود. درصد سود نقدی توسط هیئت مدیره شرکت پیشنهاد و در مجمع عمومی عادی سالیانه توسط سهامداران شرکت به رای گذاشته و تصویب می‌‍‌شود. شرکت ها طبق قانون تجارت می‌توانند پرداخت سود نقدی را حداکثر طی ۸ ماه به تعویق بیندازند و این سیاست به میزان وجه نقد موجود در شرکت بستگی دارد)، p/e سهم بعد از مجمع چقدر تغییر می‌کند و قرار است در مجمع چه خبرهایی از شرکت منتشر شود و آیا این خبرها تاثیری بر قیمت سهم در روز بازگشایی دارند یا خیر. پیشنهاد می شود مقاله “ خرید سهام شرکت ها قبل از مجمع ” در خصوص آن صحبت کردیم که پیشنهاد میکنم حتما آن را مطالعه کنید.

معمولا تقسیم سود نقدی بالا بین همه سرمایه‌گذاران از اهمیت فراوانی برخوردار است اما جذابیت بیشتر زمانی است که شرکت تصمیم بگیرد سود نقدی را بسیار سریع بین سهامداران تقسیم کند چون هرچقدر پرداخت سود نقدی به تاخیر بیفتد ارزش فعلی پولی که سرمایه‌گذار قرار است در آینده دریافت کند؛ کاهش پیدا می‌کند.

تغییر میزان ارزش پول در مدت زمان دریافت سود نقدی

اجازه دهید این موضوع را بیشتر توضیح دهم:

اگر فرض کنیم که i نرخ بهره بدون ریسک باشد و سود سهام مصوب هم قرار است طبق سیاست شرکت n ماه بعد از تصویب در مجمع، بین سهامداران تقسیم شود ارزش فعلی سود سهامی که قرار است در آینده بین سرمایه‌گذاران تقسیم شود از رابطه زیر بدست می‌آید

D : مقدار سود نقدی پرداختی

i : نرخ بهره بدون ریسک

N: زمان پرداخت سود نقدی

به عنوان مثال اگر قرار باشد یک میلیون تومان سود نقدی تصویب شده در مجمع را شش ماه دیگر دریافت کنید مشابه این است که نهصد و سی هزار تومان ( با نرخ بهره ۱۵%) را در حال حاضر دریافت کنید و این به ضرر سرمایه‌گذار است.

سیاست تقسیم سود نقدی برای سهامداران عمده و یا سرمایه‌گذارانی که تعداد سهام زیادی دارند کارایی دارد و به نظر من مناسب سرمایه‌گذار خرد در بازار نیست و سرمایه‌گذار خرد بهتر است قبل از مجمع نسبت به فروش سهم اقدام کند و درگیر برگزاری مجامع ودریافت سود نقدی و … نباشد.

در چه شرایطی در مجامع شرکت های بورسی شرکت کنیم:

برای حضور در مجامع شرکت های بورسی دو حالت وجود دارد. زمانی که روند بازار سرمایه صعودی است و انتظار صعود بیشتر هم در آینده وجود دارد یا به بیان دیگر، نقدینگی وارد بازار سرمایه شده است، بهتر است در مجامع بورسی شرکت کنیم چون به دلیل خوشبینی سرمایه‌گذاران و ورود نقدینگی جدید در روند صعودی بازار، انتظار بازگشایی خوبی را بعد از مجامع داریم ( به عنوان مثال در سال ۹۱ و ۹۲ به دلیل افزایش ۳ برابری نرخ ارز و مطرح شدن بحث های مربوط به ارزش جایگزینی بازار و از طرفی ورود سنگین نقدینگی به بازار سرمایه، هیجان بالایی در بازار برای خرید سهام وجود داشت، به گونه ای که هر سهمی بعد از برگزاری مجامع با درصدهای بالا بازگشایی می‌شد) اما در هنگام روند نزولی و رکودی بازار بهتر است که در مجامع شرکت نکنیم چون با احتمال زیاد انتظار بازگشایی مناسبی برای سهام شرکت ها بعد از برگزاری مجمع وجود ندارد و فشار عرضه ها در بازار قوی تر از تقاضاست و همین عامل موجب کاهش قیمت سهم در هنگام بازگشایی می‌شود.

مثال عملی از حضور در مجامع شرکت ها بورسی

در این مثال قصد داریم بررسی کنیم که قیمت سهم در هنگام بازگشایی بعد از برگزاری مجامع به چه صورتی است. به عنوان مثال شما ۱۰۰۰ سهم از شرکتی را دارید که سود خالص هر سهم (EPS) 100 تومان و این شرکت هم قرار است ۸۰% از سود خالص را به عنوان سود نقدی در مجمع تقسیم کند. از طرفی قیمت این سهم قبل از مجامع شرکت های بورسی بسته شدن برای مجمع عمومی عادی سالیانه ۶۰۰ تومان است. مجمع برگزار شده و سود نقدی ۸۰ تومانی هم توسط سهامداران شرکت تصویب می‌شود.

۶۰۰= قیمت سهم قبل از مجمع

۸۰= سود نقدی تصویب شده در مجمع

۵۲۰= قیمت تئوریک سهم بعد از مجمع

از لحاظ تئوریک قیمت سهم قبل از بازگشایی، ۵۲۰ تومان است، ولی در روز بازگشایی عرضه و تقاضا (حراج قیمت) تعیین مجامع شرکت های بورسی کننده قیمت سهم است که ممکن است با توجه به خبرهای منتشر شده در مجمع و یا سرمایه‌گذاران فعال در سهم (بازیگران سهم) و یا روند حرکتی بازار، شاهد نوسان چند درصدی در سهم باشیم. اگر قیمت بازگشایی سهم پس از برگزاری مجمع برابر با قیمت تئوریک یعنی ۵۲۰ تومان باشد یعنی سرمایه‌گذاران حاضر در مجمع، متحمل سود و زیانی نشده‌اند ولی اگر قیمت سهم بعد از برگزاری مجمع و با وجود تقسیم سود نقدی ۸۰ تومانی، به ۶۵۰ تومان افزایش یابد در این صورت افراد حاضر در مجمع، علاوه بر دریافت سود نقدی، شاهد افزایش قیمت سهم نیز بوده‌اند و از رفتن به مجمع سود خوبی نصیبشان شده است چرا که قیمت تئوریک سهم ۵۲۰ تومان بوده و سهم در روز بازگشایی ۱۳۰ تومان بالاتر از قیمت تئوریک بازگشایی شده است. از طرفی نیز سرمایه‌گذار حاضر در مجمع قرار است ۸۰ تومان به ازای سود نقدی دریافت کند؛ پس سرمایه‌گذار با شرکت در مجمع ۲۱۰ تومان سود کسب کرده است. گاهی اوقات ممکن است قیمت سهم در هنگام بازگشایی از قیمت تئوریک هم کمتر باشد که در این صورت سرمایه‌گذار متحمل زیان می‌شود. به عنوان مثال اگر در مثال بالا قیمت سهم بعد از برگزاری مجمع در محدوده ۴۸۰ تومان بازگشایی شود سرمایه‌گذار متحمل زیان ۴۰ تومانی به ازای هر سهم می‌شود.

نکات قابل اهمیت در مجامع شرکت های بورسی :

سود نقدی توزیع شده در مجمع بین سهامداران، به عنوان پاداش سهامداری سهم در نظر گرفته می‌شود. نه اینطور نیست؛ بلکه سود نقدی تقسیم شده، بخشی از قیمت سهم قبل از بسته شدن است که به سرمایه‌گذار حاضر در مجمع پرداخت شده و این مبلغ از قیمت سهم کسر می شود و قیمت بدست آمده تحت عنوان قیمت تئوریک به عنوان مبنای قیمت بازگشایی سهم به حساب می‌آید.

سوال رایج در بین سرمایه‌گذاران در خصوص شرکت در مجمع عمومی عادی سالانه این است که چه زمانی سود نقدی سهام به سهامداران تعلق می‌گیرد. در پاسخ باید گفت اگر شخص در زمان تشکیل مجمع، سهامدار شرکت باشد؛ شرایط لازم برای دریافت سود نقدی را داراست و مهم نیست که از قبل سهامدار شرکت بوده و یا اینکه دقیقا قبل از بسته شدن نماد برای برگزاری مجمع، سهم را خریده باشد، در هر صورت سود نقدی به سرمایه‌گذار تعلق گرفته و مجامع شرکت های بورسی در صورت فروش سهم بعد از برگزاری مجمع، مشکلی برای دریافت سود نقدی ندارد.

زمان دریافت سود نقدی بعد از شرکت در مجامع

حداکثر مدت زمان لازم برای پرداخت سود نقدی به سهامداران شرکت حداکثر ۸ ماه در نظر گرفته شده است اما برخی شرکت ها در مدت یک یا دو هفته و برخی نیز معمولا در ماه های چهارم و پنجم بعد از برگزاری مجمع و برخی نیز ۸ ماه بعد از برگزاری مجمع سود نقدی را بین سهامداران حاضر در مجمع تقسیم می‌کنند.

مقدار سود نقدی نیز توسط هیئت مدیره شرکت تعیین شده و در مجمع نیز به تصویب سهامداران شرکت می‌رسد. طبق قانون، شرکت ها موظفند حداقل ۱۰ درصد از سود خالص هر سهم را بین سهامداران تقسیم کنند. گاهی اوقات ممکن است شرکتی به دلیل داشتن سود انباشته بالا و توافق سهامداران عمده بیشتر از ۱۰۰ درصد از سود خالص را بین سهامداران در مجمع تقسیم کند. یعنی ممکن است سود شرکت ۱۲۰ تومان باشد ولی در مجمع تصمیم‌گیری شود که ۱۵۰ تومان سود نقدی تقسیم شود.

شرکت اطلاعیه ای در سایت codal.ir منتشر می کند. برخی از شرکت ها از سهامداران خود میخواهند فرمی را که شامل اطلاعات مربوط حساب و اطلاعات سهامداری می باشد را تکمیل کرده و برای شرکت ارسال کنند و برخی دیگر نیز با توجه به تعداد سهام سهامداران و یا بر اساس حروف الفبا در تاریخ های تعیین شده به بانک معرفی شده از طرف شرکت مراجعه کنند و سود نقدی خود را دریافت کنند. اگر به هر دلیلی در زمان تعیین شده امکان دریافت سود نقدی خود را نداشتید، می توانید با مراجه به امور سهام شرکت و یا تماس تلفنی با امور سهام شرکت، اطلاعات مربوط به چگونگی دریافت سود نقدی را از شرکت درخواست کرده و سود نقدی خود را دریافت کنید.

توضیحات داده شده از جمله مواردی می باشد که ممکن است هر سرمایه‌گذاری با فعالیت در بازار سرمایه با آن مواجه شود و به همین دلیل سعی شده است به طور کامل به آن پرداخته شود. بنابراین مجامع شرکت های بورس ( مجمع عمومی عادی سالیانه سهام) از مجامعی می باشد که هر سرمایه گذاری در طول دوره سرمایه گذاری خود با آن مواجه می شود و نیاز است که اطلاعات کامل مربوط به آن را بداند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.