انواع سرمایه گذاری


سرمایه گذاری خارجی و انواع آن

امروزه بسیاری از كشورهای جهان به واسطة عدم تكافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا كرده اند. سرمایه گذاری خارجی معمــولاً به دو طریق، سرمایه گذاری سهامی (غیر مستقیم) و سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت می گیرد. خرید اوراق قرضه و سهام شركت ها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانك های خارجی از انواع سرمایه گذاری سهام دارانه هستند كه در این حالت سرمایه گذار خارجی در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالینیز متوجه وی نیست. مهمترین ویژگی سرمایه گذاری سهامی فرّار بودن آن است. به عبارت دیگر سرمایه گذار خارجی در هر لحظه قادر است با فروش سهام یا اوراق بهادار، سرمایه اش را به كشور خود و یا كشور ثالث منتقل نماید. اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نوعی سرمایه گذاری است كه به منظور كسب منفعت دائمی و همیشگی در مؤسسه ای مستقر در كشوری غیر از كشور سرمایه گذار صورت می گیرد و نتیجه آن كسب حق رأی مؤثر در مدیریت شركت است.

مطالعات نشان می دهد كه سرمایه گذاری مستقیم خارجی به هر علت و شكلی كه صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه ای بر روی متغیرهای كلان اقتصادی از جمله كاهش نرخ بهره، كاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، كاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تكنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، كاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت ها دارد.
به طور كلی، عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را می توان به چهار گروه زیر تقسیم بندی كرد:
الف- عوامل سیاستگذاری اقتصادی(مثل ثبات اقتصادی، میزان ریسك سرمایه گذاری و…).
ب – عوامل ساختار اقتصادی (مثل زیر ساخت هایی نظیر راه ها، بنادر، سیستم های ارتباطی، …).
ج – عوامل تشویقی و حمایتی (مثل معافیت های مالیاتی، اعطای یارانه، …).
د – عوامل جغرافیایی وسیاسی.
سرمایه در تمامی نظریات و الگوهای رشد اقتصادی به عنوان موتور محركه رشد و توسعهاقتصادی درنظرگرفته شده است. بر همین اساس نیز اتخاذ تدابیری برای جذب سرمایه كافی به منظور تامین منابع مالی طرحهای اقتصادی از جمله مهمترین دغدغه های تصمیم گیرندگان اقتصادی در هرجامعه است. آنچه در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید مورد توجه قرار گیرد، اولویتهای این نوع سرمایه گذاری در ایران است.

اولویت ها،طرح ها و انتظارات برای سرمایه‌گذاری كدام است؟

امروزه هیچ‌ كشوری‌ بدون‌ مشاركت‌ فعال‌ در بازرگانی‌ بین‌المللی‌ و اقتصاد جهانی‌ نمی‌تواند به‌ رشد و توسعه‌ مناسبی‌ دست‌ پیدا كند. بنابراین‌ چالشی‌ كه‌ درحال‌ حاضر پیش‌ روی‌ كشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ از جمله‌ كشور ما قرار دارد این‌ است‌ كه‌ چگونه‌ در این‌ فعالیتهای‌ بین‌المللی، شركت‌ موثر داشته‌ باشیم. ‌‌نكته‌ قابل‌ اهمیت‌ آنكه‌ جلب‌ سرمایه گذاری مستقیم خارجی و افزایش‌ حجم‌ و تنوع‌ صادرات‌ و درنتیجه‌ افزایش‌ قابلیت‌ رقابت‌ صادرات، فی‌نفسه‌ هدف‌ نهایی‌ نیست‌ بلكه‌ وسیله‌ای‌ است‌ برای‌ نیل‌ به‌ هدف‌ مهمتر یعنی توسعه‌ كشور. بنابراین‌ سیاست‌ جلب‌ سرمایه باید معطوف‌ به‌ جلب‌ سرمایه هایی‌ باشد كه‌ مكمل‌ استراتژی‌ توسعه‌ كشور واقع‌ شوند. به نظر می رسد كه اولویت های سرمایه‌گذاری در ایران می‌بایست به بخش هایی كه مزیت نسبی دارند برگردد.
از نظر ورود فناوری و طرحهای جدید به كشور و رشد صنعت، مزیت نسبی اقتصادی داشته باشند. در حال حاضر مناسب‌ترین بخشها برای سرمایه‌گذاری كه دارای مزیت نسبی بالفعل هستند عبارتند از : بخش فناوری اطلاعات، پتروشیمی، انرژی، آب، كشاورزی (مخصوصاً صادرات محصولات كشاورزی) و همچنین بخش توریسم. به هر حال موقعیت‌ جغرافیایی‌ كشور ما یك‌ موقعیت‌ منحصر به ‌فرد بوده‌ و برای‌ ایجاد جاذبه‌ و سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ بسیار موثر است.

راهكارهای لازم جهت جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی

كشور ها و شركت های چند ملیتی بیشتر تمایل دارند تا در كشورهایی سرمایه گذاری نمایند كه عضو سازمان تجارت جهانی باشند كه عدم عضویت ایران در این سازمان می تواند یكی از دلایل عمده محدود بودن سرمایه گذاری خارجی در كشور ما باشد. عدم اطمینان و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی می‌تواند یكی از دلایل اصلی عدم موفقیت ایران باشد. دراین زمینه شواهد نشان می دهد كه در اقتصادهایی كه حاكمیت مطلقه قانون به رسمیت شناخته نمی شود، تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی با وجود اعطای امتیازات و تسهیلات بیشتر همیشه با شكست مواجه بوده است.
ازاین رو تلاش برای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری ازطریق ثبات در سیاستهای دولت و عدم تغییر مداوم قوانین می تواند از اولین اولویتها، برای انواع سرمایه گذاری تشویق سرمایه گذاری خارجی قلمداد شود. تغییرات نرخ ارز از دیگرعواملی است كه اثرمنفی برسرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران داشته است. دراین ارتباط اصلاح سیستم ارزی كشور و تثبیت آن می تواند نقش موثری درجذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشد.
علاوه بر متغیرهای یادشده، نرخ تعرفه و شاخص اسمی دستمزد، و انباشت سرمایه داخلی از جمله عوامل دیگری هستند كه اثرمنفی برسرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران داشته اند. به طوركلی باتوجه به امكان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در كشورهای مختلف، مطلوبیت تنها یك یا چند متغیر از انگیزه های اقتصادی مالی و فنی یا عوامل حمایتی، سیاستی و جغرافیایی به منظور اقدام شركتهای مذكور برای سرمایه گذاری در یك پروژه خاص در یك كشور كافی نخواهد بود. بلكه ارزیابی تمام عوامل و به صورت یك مجموعه منجر به اتخاذ تصمیم انجام سرمایه گذاری یاعدم انجام سرمایه گذاری می شود. جذب‌ سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ خارجی‌ در كشور بدون‌ تغییر نگرش‌ در میان‌ سیاستمداران‌ و كارشناسان‌ و ایجاد بستر مناسب‌ برای‌ ورود سرمایه امكان‌پذیر نیست‌ و قانون‌ جدید نمی‌تواند كار زیادی‌ انجام‌ دهد. به ‌همین‌ دلیل‌ تا زمانی‌ كه‌ شرایط‌ فرهنگی، اجتماعی‌ و سیاسی‌ مناسب‌ فراهم‌ نشود، شركتهای‌ خارجی‌ علاقه‌ چندانی‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ در ایران‌ ندارند و نهایتا مسئولان رده بالای كشور باید رویكردشانرا به‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ تغییر دهند.

انواع سرمایه گذاری های غیر مستقیم خارجی

انواع سرمایه گذاری های غیر مستقیم خارجی

هدف از پذیرش سرمایه گذاری خارجی در كشور رشد و توسعه اقتصادی، افزایش فرصت های شغلی، اخذ و توسعه فنآوری و مهارت های مدیریتی و ارتقای كیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی كشور است.

از سال . ، چارچوب قانون سرمایه گذاری خارجی در ایران قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی بوده است. در راستای انجام اصلا حات در ساختار اقتصادی كشور، مجلس طرح قانون جدید سرمایه گذاری خارجی با عنوان قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی را پیشنهاد نمود كه به تصویب رسید. .
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی امكان سرمایه گذاری در كلیه حوزه های فعالیت اقتصادی در ایران را فراهم می سازد. در حقیقت هیچ عرصه ای به جز حوزه های مربوط به تسلیحات، مهمات و امنیت ملی بر روی سرمایه گذاری خارجی مسدود نمی باشد.
بر قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری خارجی به دو طریق زیر قابل انجام است:

الف) سرمایه گذاری مستقیم خارجی در كلیه حوزه های مجاز برای بخش خصوصی ایرانی از طریق مشاركت مستقیم در سرمایه شركت های ایرانی چه در طرح های جدید یا در شركت های موجود.

ب) سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی به شكل ترتیبات قراردادی كه امكان انجام هر نوع سرمایه گذاری تعریف شده در قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی، به جز سرمایه گذاری مستقیم را فراهم می سازد.

گرچه تركیباتی كه در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به رسمیت شناخته شده اند محدود به ترتیبات مشاركت مدنی، بیع متقابل (Back Buy) و انواع روش های ساخت، بهره برداری و واگذاری (Bot) می باشند اما هر یك از ترتیبات فوق خود به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند. به عنوان مثال می توان به انواع مختلف روش های ساخت، تملیك، بهره برداری و انتقال (Boot)، ساخت تملیك و بهره برداری ساخت، اجاره و انتقال (BLT)، بازسازی، بهره برداری و انتقال (Rot) و نظایر آنها و همچنین ترتیبات تامین مالی پروژه ای و تقسیم سود اشاره نمود. به بیان دیگر هر نوع سرمایه گذاری كه در آن سرمایه گذار خارجی مایل یا واجد شرایط لا زم برای داشتن سهمی از سرمایه و مالكیت شركت مشترك نباشد، در این طبقه وسیع كه با عنوان سرمایه گذاری «غیرمستقیم» شناخته می شود جا می گیرد.

Bot: ساخت، بهره برداری و واگذاری

در این نوع قراردادها سرمایه گذار خارجی یك پروژه را برای یك دوره زمانی مشخص، تعریف كرده، تامین مالی می كند و انجام می دهد تا نسبت به قابلیت های تولید آن مطمئن گردد. كلیه هزینه های سرمایه گذاری اصلی و نیز مقدار سود مشخصی از طریق درآمدها و گاهی اوقات تولیدات مجدد به دست می آید. در پایان زمان مشخصی، پروژه بدون هیچ نوع مسوولیتی به شریك ایرانی واگذار می شود. ترتیب و نظم كنسرسیوم در این پروژه ها غالبا پیچیده است. چون هر سرمایه گذار به صورت جداگانه با ایفای وظایف ویژه در داخل طرح های بزرگتر مشخص می شود. بنابراین هر مرحله از Bot نیازمند صبر، حوصله و پشتكار است كه با انتخاب شریك مناسب و اتخاذ یك روش دقیق آغاز می شود. پس از آن سرمایه گذاران باید مراحل ذیل را انجام دهند:
توسعه مكانیزم سرمایه گذاری مشترك به صورت كنسرسیوم

تعیین مشاركت محلی و مساوی

تعیین سوددهی پروژه با مدنظر قراردادن فرمول های قیمت و سود حاصله، نسبت های سرمایه / وام و طرح های تشویق كننده
ایجاد توافقنامه های حفاظتی به منظور كاهش خطرات بازار، قراردادها و مبادلات خارجی. چارچوب پروژه های بالقوه BOT در كشور بسیار وسیع است. این پروژه ها پتانسیل زیادی در بخش زیرساخت های كشور دارند.

(Back Buy): بیع متقابل با مشاركت مدنی

قراردادهای بای بك قراردادهای خدماتی با قیمت ثابت با بازگشت ثابتند. این روش سرمایه گذاری به دولت اجازه می دهد سرمایه های خارجی و خدمات و دانش فنی راجذب كرده و در عین حال هزینه مبادلات خارجی را كاهش و ظرفیت صادرات را افزایش دهد. در پروژه های بای بك، سرمایه گذار خارجی تمام هزینه های اولیه و نگهداری پروژه را انجام داده و كنترل كامل آن را به محض اتمام پروژه، به شریك ایرانی منتقل می كند. پس از آن سرمایه گذار تمام هزینه های مالی و مقدار ثابتی از تولید (یا سود) را مجددا به دست می آورد.

قراردادهای بای بك باید به وضوح تمام حقوق و تعهدات شركای خود را در مورد مسایل زیر مشخص كند:

مسائل مالی
رسیدگی به دعواهای حقوقی
استانداردهای اجرا
خدمات نگهداری
نوسانات هزینه های تولید، قیمت گذاری و نرخ مبادلات
حمل و نقل و توزیع

آموزش و ارتقای سطح مهارت های پرسنل امروزه استفاده از قراردادهای بای بك به عنوان ابزار توسعه و نوسازی، امری عادی در صنعت نفت و گاز به شمار می رود. در صنایع دیگر مانند نساجی، فلزات، پتروشیمی از این گونه قراردادها برای واردات سریع و مقرون به صرفه ماشینآلات استفاده می شود. در حال حاضر بیشتر از این قرارداد در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در كشور استفاده شده كه نیروهای استانی طبعا كمتر در آنها دخیلند. در صنعت نفت و گاز، بای بك، قراردادهای خدماتی انواع سرمایه گذاری است كه بین وزارت نفت و یك كنسرسیوم برای انجام پروژه های تخصصی بسته می شود. وقتی پروژه ای تكمیل شد، تمام بخش های پروژه تحت مدیریت وزارتخانه قرار می گیرد، بنابراین بای بك بدین منظور طراحی شده تا تضمین كننده حاكمیت و مالكیت دولت بر منابع نفت و گاز كشور باشد. هدف این گونه قراردادها رسیدن به اهداف زیر است:

انتقال تكنولوژی

حضور كوتاه مدت شركت های خارجی در توسعه میدان های نفت و گاز
كنترل كامل و نظارت نزدیك شركت ملی نفت ایران بر زمانبندی و هزینه ها
هزینه های كمتر نسبت به دیگر قراردادهای مرسوم استفاده حداكثر از تمام ظرفیت های داخلی مرتبط برای توسعه كیفیت منابع داخلی و جلوگیری از جریان پول خارجی.

سرمایه گذاری های مشترك (جونیت ونچر):

سرمایه گذاری مشترك بین شركت های خارجی و داخلی به طرف خارجی كمك می كند از طریق یك شریك داخلی خصوصی یا دولتی واردبازار كشور شود. تكنولوژی و زیرساخت های موجود در كشور باعث شده شركت های داخلی آمادگی توسعه با سرمایه های خارجی را داشته باشند. بسیاری از شركت های داخلی به ویژه در بخش خصوصی فعالا نه به دنبال سرمایه گذاری مشتركند تا كمبودهای فنی و مدیریتی خود را برطرف كنند. به نظر می رسد بسیاری از شركت ها نیز با انتقال تكنولوژی یا سرمایه های خارجی، قابل رشد مجدد و احیا هستند.

سرمایه گذاری هایی كه هم تقاضای داخلی و هم پتانسیل صادرات منطقه ای داشته باشند بسیار سودآورند. چنین كالا هایی در تمامی بخش ها پرطرفدار بوده و امكان دسترسی به بازارهای صادراتی را افزایش می دهد. ضمنا درآمد حاصل از راه صادرات، وابستگی به سیستم بانكی داخلی برای برگشت سود به كشور سرمایه گذار را نیز كاهش می دهد.

انواع سرمایه گذاری در بورس

روش های سرمایه گذاری در بورس کاملا متفاوت با انواع سرمایه گذاری در بورس است.

به دو روش مستقیم و غیرمستقیم می توان در بازار بورس سرمایه گذاری کرد.

اما کسانی که پول خودشان را وارد بازار بورس می کنند و می خواهند به روش مستقیم یعنی خودشان سهام خرید و فروش کنند

به چهار دسته تقسیم می شوند:

۲- کوتاه مدتی ها

هر کدام از این افراد دیدگاه متفاوتی نسبت به بازار بورس و سرمایه گذاری در آن دارند.

هر کدام از این افراد ویژگی های شخصیتی متفاوتی دارند و دوست دارند به روش خودشان سرمایه گذاری کنند.

در این ویدیو با انواع سرمایه گذاران بازار بورس آشنا می شوید.

ویدیو انواع سرمایه گذاری در بورس

نوسانگیران

افرادی که می خواهند در بازار بورس فقط نوسان بگیرند،

نیازی به تحلیل بنیادی ندارند و فقط نقاط ورود و خروج مناسب را تشخیص دهند.

یعنی با دوره شکارچی تابلو و شکارچی چارت می توانند اقدام به نوسانگیری کنند.

ولی به شرط اینکه مهارت و اعتماد به نفس لازم را کسب کنند.

و بدانند که اگر یک روز ۱۰۰ هزارتومان بدست آوردند ممکن است روز بعد ۲۰۰ هزار تومان از دست بدهند و برعکس.

ولی سه دسته دیگر یعنی کوتاه مدتی ها و میان مدتی ها و بلندمدتی ها شرایط شان کاملا متفاوت تر است.

در کل من به هیچ وجه پیشنهاد نمی کنم در ابتدای کار سراغ نوسانگیری بروید.

باید مدتی در بازار بورس فعال باشید و بتوانید سودهای خوبی بگیرید و زمانی که مهارت هایتان ارتقا پیدا کرد،

فقط با ۲۰ تا ۳۰ درصد سرمایه خود نوسانگیری کنید.

پیشنهاد دیگر من این است که برای پیدا کردن مسیر خود در بازار بورس و سرمایه گذاری حتما حتما ابتدا ویدیوی دو ساعته رایگان قطب نمای بورس را ببینید.

درباره صادق عباسی

بزرگترین و قوی ترین استراتژی سرمایه گذاری بدون ریسک در بازار بورس فقط در ذهن خود توست پس در تحلیل ها و حرف های دیگران، دنبال پیدا کردن فرمول یا معجزه نباش! چون پیش بینی ها در بهترین حالت، فقط ۲۰ درصد جواب می دهد و ۸۰ درصد لازم است که روانشناسی سرمایه گذاری بلد باشی و مربی ذهن خودت شوی. و اینجا دقیقا همان جایی است که قرار است به سودهای بزرگ برسی.

انواع سرمایه گذاری

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

  • 02191004770
  • [email protected]
  • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / انواع صندوق های اختصاصی یا سبدهای سرمایه گذاری هدف

// سبدگردان هدف

ارائه دهنده صندوق های سرمایه گذاری متنوع

شرکت سبدگردان هدف در راستای پوشش انواع سلایق مشتریان خود در ریسک پذیری و سودآوری اقدام به راه اندازی صندوق های اختصاصی مختلفی براساس ریسک و بازدهی نموده است.

سبد مطمئن

هدف از طراحی این سبد ارائه طرحی با تضمین ذاتی بیشتر از سپرده بانکی می باشد، و افرادی که ریسک پذیری خیلی پایینی دارند اما می خواهند سودی بیشتر از بانک که ربوی، تورم زا و به زیان مردم نباشد را تجربه کنند، می توانند این حساب را افتتاح نمایند.

سبد اطمینان نوع یک

هدف از طراحی این سبد، فراهم‌آوردن زمینة سرمایه‌گذاری افرادی که دارای درجه ریسک‌پذیری کم می‌باشند و ضمن کاهش نگرانی برای ازدست‌دادن اصل سرمایه خود شرایطی فراهم شود که امکان سودآوری بیشتر از سبد مطمئن داشته باشند.

سبد اطمینان نوع دوم

هدف از طراحی این سبد، فراهم‌آوردن زمینة سرمایه‌گذاری افرادی که دارای درجه ریسک‌پذیری کم می‌باشند و ضمن کاهش نگرانی برای ازدست‌دادن اصل سرمایه خود شرایطی فراهم شود که امکان سودآوری بیشتر از مطمئن داشته باشند.

سبد اطمینان نوع سه

هدف از طراحی این سبد، فراهم‌آوردن زمینة سرمایه‌گذاری افرادی که دارای درجه ریسک‌پذیری کم هستند و ضمن کاهش نگرانی برای ازدست‌دادن اصل سرمایه خود شرایطی فراهم شود که امکان سودآوری بیشتر از مطمئن داشته باشند.

سبد آرامش

این حساب برای افرادی طراحی شده که میزان تحمل ریسک آنها در سطح متوسط ارزیابی می شود و می خواهند ضمن ایجاد زمینه برای کسب سود بیشتر ریسک زیادی متحمل نشوند.

سبد ابتکار

این حساب برای کسانی طراحی شده تمایل دارند بخش عمده ی دارایی آنها در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس سرمایه گذرای شود و با پذیرش ریسک زیاد زمینه را برای افزایش سود آوری فراهم می کند.

سبد اهرمی

این حساب برای کسانی طراحی شده تمایل دارند بخش عمده ی دارایی آنها در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس سرمایه گذاری شود و با پذیرش ریسک خیلی زیاد زمینه را برای افزایش سود آوری فراهم می کند. در این سبد مشتری ضمن پذیرش ریسک خیلی زیاد، اجازه می دهد ، 60% از اصل دارایی فرد به صورت اعتباری گرفته شود.

سبد تک سهم

این حساب برای کسانی طراحی شده که تمایل دارند دارایی آنها در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس وسایر بورسها سرمایه گذاری شود و با پذیرش ریسک خیلی زیاد،زمینه را برای افزایش سود آوری فراهم می کند. در این سبد مشتری ضمن پذیرش ریسک خیلی زیاد به سبد گردان اجازه می دهد ، ضمن دریافت اعتبار، حتی تمام منابع سبد را به یک سهم اختصاص دهد.

سبد دو سهم

این حساب برای کسانی طراحی شده که تمایل دارند دارایی آنها در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس ، فرابورس وسایر بورسها سرمایه گذاری شود و با پذیرش ریسک خیلی زیاد زمینه را برای افزایش سود آوری فراهم می کند. در این سبد مشتری با پذیرش ریسک خیلی زیاد به سبد گردان اجازه می دهد ، ضمن دریافت اعتبار، حتی تمام منابع سبد را به دوسهم اختصاص دهد.

سبد سه سهم

این حساب برای کسانی طراحی شده که تمایل دارند دارایی آنها در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس ، فرابورس وسایر بورسها سرمایه گذاری شود و با پذیرش ریسک خیلی زیاد زمینه را برای افزایش سود آوری فراهم می کند. در این سبد مشتری با پذیرش ریسک خیلی زیاد به سبد گردان اجازه می دهد ، ضمن دریافت اعتبار، حتی تمام منابع سبد را به سه سهم اختصاص دهد.

سبد تک سهم نوسانی

این حساب برای کسانی طراحی شده تمایل دارند با پذیرش بالاترین سطح ریسک عملیاتی و زمانی، همه منابع آنها در دارایی‌های مالی از جمله سهام و مشتقات سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس سرمایه‌گذاری شود و با دادن اختیار انجام عملیات نوسان‌گیری کوتاه‌مدتی و یا امکان سرمایه‌گذاری همه منابع در یک دارای (تک سهم شدن) به سبدگردان، زمینه را برای افزایش سودآوری خود فراهم می‌کند.اطلاعات بیشتر

پاسخگویی به سوالات

مشاوران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند.

مشاوران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند. جهت مشاوره به برگه تماس با ما ما مراجعه فرمایید.

معرفی سبدگردان هدف

شرکت سبدگردان هدف در ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ تحت شماره ۴۳۵۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۰۹۷۳ با مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار، درتهران و همزمان با شماره ۱۱۱۴۰ نزد سازمان بورس اوراق بهادار تاسیس گردید.

خدمات

دفتر مرکزی: تهران، خیابان میرزای شیرازی، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

  • تلفن: 02191004770
  • ایمیل: [email protected]
  • کدپستی: 1586764649
  • شعب و نمایندگی‌ها

مشاوره رایگان

برای دریافت انواع سرمایه گذاری مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه 10000604 پیامک کنید.

آشنایی با انواع سرمایه‌گذاری املاک برای سرمایه اولی‌ها

آشنایی با انواع سرمایه‌گذاری املاک برای سرمایه اولی‌ها

سرمایه‌گذاری املاک یکی از مهم‌ترین و محبوب‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری در دنیای امروزی محسوب می‌شود. اگرچه شیوه‌های دیگری هم وجود دارد، اما در حال حاضر، رقابت میان سرمایه‌گذاری در بورس و سرمایه‌گذاری در املاک بسیار زیاد است. این مسئله برای سرمایه اولی‌ها اهمیت بیشتری دارد.

به طور متداول به افرادی سرمایه اولی گفته می‌شود که برای اولین بار است که قصد دارند سرمایه‌‌ای را به مسیری صحیح اختصاص دهند؛ به طوریکه سودآوری مناسبی برای آن‌ها داشته باشد. به طور قطع در طولانی مدت باید میزان سود سرمایه‌گذاری از سرمایه اولیه حاصل شود.

سرمایه‌گذاری املاک یکی از این راهکارها محسوب می‌شود. اگرچه با سرمایه‌گذاری در املاک ممکن است سود جاری به شما تعلق نگیرد، اما به مرور زمان ارزش ملک افزایش پیدا می‌کند که این خود، به منزله چند برابر شدن قیمت اولیه خرید ملک محسوب می‌شود.

اگر شما هم سرمایه اولی هستید و به دنبال بهترین فرصت‌ها در این حوزه می‌باشید، بهتر است در مورد سرمایه‌گذاری املاک به صورت حرفه‌ای‌تر تحقیق کنید. برای این منظور، سه دسته کلی که می‌توانید در املاک و مستغلات سرمایه خود را هدایت کنید، در این مطلب معرفی خواهیم کرد.

* آیا می‌دانید ویلاهای دوبلکس و تریبلکس، چه خصوصیاتی دارند؟ اگر با این معماری آشنا نیستید، جای نگرانی نیست! در مقاله‌ای تخصصی با نام "خرید ویلا دوبلکس یا خرید ویلا تریبلکس؟ کدام بهتر است ؟"به طور کامل در این باره صحبت کرده‌ایم. با این مطلب می‌توانید با سبک زندگی در این ویلاهای لوکس هم آشنا شوید.

سه انواع سرمایه گذاری دسته اصلی برای سرمایه‌گذاری املاک

سرمایه‌گذاری املاک

برای سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات سه گروه اصلی معرفی شده است. این سه گروه عبارت است از: املاک و مستغلات تجاری؛ املاک مسکونی؛ خرید و فروش زمین و باغ. این سه دسته نوبه خود دارای چندین زیر شاخه و دسته فرعی نیز می‌باشند.

در قسمت زیر، نمای کلی از این دسته‌بندی‌ها را مشاهده می‌کنید. به عنوان سرمایه اولی، لازم است در هر زیر شاخه، جوانب مثبت و منفی، مزایا و معایب را به صورت مجزا بررسی و ارزیابی نمایید:

دسته اول: سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات تجاری

· خرید و فروش مغازه‌های خرده‌فروشی کالا

· سرمایه‌گذاری با خرید دفتر کار یا شرکت اداری

· خرید و فروش کارخانه کارگاه یا املاک صنعتی

· سرمایه‌گذاری برای ساختمان تجاری چند واحدی

دسته دوم: سرمایه‌گذاری املاک مسکونی

· سرمایه‌گذاری برای خرید ویلا در شمال

· سرمایه‌گذاری برای خرید ویلا و اجاره دادن آن برای دوران تعطیلات

· سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز پروژه‌های مسکونی کوچک یا بزرگ

· سرمایه‌گذاری برای ساخت ویلاهای شهرکی یا شهرک‌های مسکونی

دسته سوم: سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات خرید و فروش زمین و باغ

· سرمایه‌گذاری با خرید زمین برای توسعه تجاری

· سرمایه‌گذاری برای خرید زمین با اهداف ساخت و ساز مسکونی

· سرمایه‌گذاری در خرید زمین کشاورزی

· سرمایه‌گذاری در زمین‌های معدن

سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات بسیار اهمیت دارد. با نگاهی کوتاه بر دسته‌بندی‌های فوق به این مسئله پی می‌برید. گزینه‌های زیادی وجود دارد که از نظر زمان و هزینه‌ها باید آن را بررسی کنید. اگر واقعاً سرمایه کافی دارید، بهتر است در مورد خرید ویلا در شمال یا خرید زمین در شمال بهتر جستجو کنید. اگر سرمایه شما به اندازه کافی هست که پروژه‌‌های صنعتی یا کشاورزی را راه‌اندازی کنید، حتماً یک مشاوره کسب و کار هم در کنار مشاور املاک داشته باشید.

مقدمه‌ای بر تعریف سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات تجاری

سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات تجاری

یکی از بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری املاک بخصوص در استان مازندران، املاک و مستغلات تجاری است. املاک و مستغلات تجاری، اصطلاح گسترده‌ای است که برای توصیف مالکیت ساختمان‌هایی به کار می‌رود که برای انجام تجارت یا جریان نقدی در یک کسب و کار مورد استفاده قرار می‌گیرند. با خرید زمین در شمال در طولانی مدت، سرمایه شما به بازدهی می‌رسد. این می‌تواند شامل خرید مغازه یا دفتر کار در شمال باشد.

حتی می‌توانید با گروهی از شرکت‌ها در مکان‌های مختلف همکاری کنید و به عنوان نماینده آن‌ها، پروژه‌های مختلف بگیرید. آنچه مسلم است اینکه سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات تجاری در طولانی مدت، بازدهی و سوددهی خوبی دارد؛ به ویژه اگر در یک منطقه مناسب انجام شود. در خصوص سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات تجاری در شمال چند دسته‌‌بندی کوچک وجود دارد.

این طبقه‌بندی براساس موقعیت جغرافیایی زمین یا ساختمان تجاری، نوع پروژه، میزان سوددهی و سرمایه اولیه تعیین می‌شود. برخی از پروژه‌های تجاری در نزدیکی مرکز شهر قرار دارند، بنابراین سوددهی بالاتر خواهند داشت. زمین‌های تجاری که در حومه شهر قرار گرفته‌اند، برای پروژه‌های صنعتی یا کسب و کارها و کارآفرینی توصیه می‌شوند.

اگر سرمایه اولی هستید و به دنبال سرمایه‌گذاری املاک تجاری در شمال می‌باشید، توجه کنید که زمین یا ملکی که خریداری می‌کنید در بافت شهری یا روستایی قرار داشته باشد. زمین‌ها و املاکی که خارج از بافت باشند به زودی شما را با مشکل مواجه می‌کنند.

یکی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مازندران، خرید مغازه در پاساژها یا مراکز خرید است. هر ساله گردشگران زیادی از مازندران دیدن می‌کنند، بنابراین یک مغازه می‌تواند مشتریان زیادی را جذب کند و به سودآوری برسد. خرید مطب پزشک برای خدمات درمانی و سایر موارد نظیر فروشگاه‌های مواد غذایی، پوشاک و لوازم جانبی، کالای دیجیتال و ده‌ها نمونه دیگر می‌تواند برای سرمایه‌گذاری املاک تجاری گزینه خوبی باشد.

سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات با کاربری صنعتی

سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات با کاربری صنعتی

استان مازندران پتانسیل زیادی برای کسب و کارهای کشاورزی و صنعتی دارد. تولید لبنیات، ماشین آلات بسته‌بندی برنج، چای، حبوبات، تنها گوشه‌ای از این فعالیت‌های صنعتی هستند. برای سرمایه اولی‌ها با مقادیر قابل توجه، راه‌اندازی نمونه‌هایی از این قبیل سودآور خواهد بود. سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات در شمال با اهداف صنعتی شامل کسب و کارهای تولیدی و خدماتی بزرگ است.

به طور مثال راه‌اندازی کارخانه‌های تولید ماشین آلات سنگین، تجهیزات جوشکاری، تولید مواد شیمیایی، دستگاه‌های صنعتی، مونتاژ ماشین‌های نیمه سنگین، تجهیزات حمل و نقل، مصالح ساختمانی، مواد غذایی، تولید خوراک دام و طیور، نمونه‌ای از بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری املاک با کاربری صنعتی در شمال هستند. پیرامون هر یک تحقیق کنید و مطابق با طرح کارآفرینی با مشاور املاک نیز صحبت داشته باشید.

سرمایه‌گذاری املاک شمال با خرید ویلا

سرمایه‌گذاری املاک شمال با خرید ویلا

یکی از پرطرفدارترین و پرسودترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری املاک شمال، خرید ویلا در شمال است. ویلاها در دسته‌بندی‌های مختلف در استان مازندران وجود دارند. ویلاهای ساحلی، ویلاهای جنگلی، کوهستانی و همچنین ویلاهای شهرکی برای سرمایه‌گذاری مطمئن مناسب هستند. با خرید ویلا، مالک زمین و ساختمانی می‌شوید که در طولانی مدت، ارزش آن افزایش پیدا می‌کند.

همچنین می‌توانید به خرید ویلا فول فرنیش فکر کنید. ویلاهای ساحلی، گرانتر هستند اما ویلاهای شهرکی و کوهستانی، قیمت ارزانتری دارند. با مشاوره مناسب در خصوص خرید ویلا در شمال بهتر می‌توانید گزینه سرمایه‌گذاری املاک مسکونی را پیدا کنید.

سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات با خرید زمین

سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات با خرید زمین

همانطور که در دسته‌‌بندی‌های فوق هم ملاحظه کردید، برای سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات با خرید زمین، چند زیر شاخه در اختیار خواهید داشت. خرید زمین با اهداف ساخت و ساز پروژه‌های مسکونی، خرید زمین برای پروژه کشاورزی و همچنین خرید زمین برای استخراج معدن، نمونه‌هایی از بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شمال با خرید زمین و باغ است. در این مورد هم نیاز دارید که مشاوران املاک با تجربه و مسلط به منطقه شما را راهنمایی کنند.

* یکی از مهم‌ترین قسمت‌های هر ویلا، بخشی است که می‌تواند دکوراسیون متفاوتی داشته باشد. در مقاله تخصصی "تی وی روم (TV Room) چیست و بهترین شیوه طراحی برای آن کدام است؟" که در این باره صحبت کرده‌ایم به بررسی تی وی روم، پرداخته‌ایم. این مقاله را برای داشتن یک سبک زندگی متفاوت مطالعه کنید.

سخن پایانی

تمام انواع مدل‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات شمال کشور که در قسمت بالا معرفی کردیم، مزایا و معایب و چالش‌های خاص خود را دارند. موفقیت و دسترسی به بهترین گزینه سرمایه‌گذاری به عوامل مختلفی نظیر مهارت‌ها، تجربه و منابع مالی اولیه بستگی دارد. برای یک سرمایه‌گذاری موفق باید یک تیم باتجربه در کنار شما باشد. همچنین شاید نیاز داشته باشید که منابع وام را دریافت کنید.

اگر هدف شما کسب و کار است به طرح‌های صنعتی و کشاورزی فکر کنید. در غیر اینصورت، خرید ویلا در شمال گزینه مناسب‌تری خواهد بود. مشاوران املاک اول خونه با تسلط به منطقه مازندران، بهترین گزینه‌ها را متناسب با سرمایه اولیه شما معرفی خواهند کرد. کافیست محدوده قیمت خود را با طرح پیشنهادی به آن‌ها ارائه دهید و مشاوره رایگان دریافت کنید.

ارایه نقش توسعه گر به صندوق توسعه ملی/ صندوق انتخاب کننده سرمایه گذاری در پروژه‌ها شود

فخریه کاشان، ضمن ارایه طرحی مبنی بر ارایه نقش توسعه‌گر (Developer) به صندوق توسعه ملی، گفت: صندوق به جای آن که منتظر مشتری باشد و یک وام دهنده پر ریسک با درآمد ناچیز باشد؛ می‌تواند ابتکار عمل را به دست گرفته و پروژه‌ها و کسب و کار‌ها را خود انتخاب و سرمایه‌گذاری کند.

به گزارش ایبِنا، اصغر فخریه کاشان، کارشناس و فعال بخش اقتصادی در گفتگو با روابط عمومی صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: صندوق‌های توسعه‌ای همانند صندوق توسعه ملی مأموریت جداگانه‌ای از بانک‌ها دارند و به دلیل اینکه منابع آن‌ها بین نسلی است باید خود پیشتاز بوده و در جهت توسعه و ثروت، امکانات بالقوه کشور را شناسایی و سرمایه گذاران بخش‌های مختلف کشور را به خود جذب کرده و زمینه ساز راه اندازی پروژه‌های توسعه‌ای باشند.

وی تصریح کرد: به بیانی دیگر صندوق به جای اینکه منتظر این باشد که پیشنهاد خوبی از سوی سرمایه گذار بشود (هر چند مخالف این مساله هم نیستیم) خود به دنبال خلق فرصت‌هایی باشد که به عنوان اهرم و موتور محرکه قرار گیرد و سرمایه گذاران و عوامل اجرایی کشور را به سمت صندوق بکشد.

این فعال اقتصادی، شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری توسط صندوق را یکی از مهمترین راهکار‌های موجود دانست و گفت: هم اکنون بسیاری از موسسات مالی بزرگ دنیا دارای دفتر مطالعاتی برای شکار فرصت‌ها و مطالعه بر روی انواع سرمایه گذاری هستند که این امر در مورد صندوق‌های ثروت ملی نیز صدق می‌کند.

وی افزود: صندوق توسعه ملی می‌تواند نقش توسعه گر (Developer) را بازی کرده و به جای اینکه تا ۹۰ درصد هزینه اجرای یک پروژه را بپردازد، یک تا دو درصد از مبلغ پروژه را صرف مطالعه کرده و پس از اتمام پروژه و دریافت مجوز و امکان سنجی طرح و . آن را به مبلغ دو تا ۱۰ برابر واگذار کند و به این ترتیب ضمن افزایش اعتبار صندوق، می‌تواند منابع صندوق را نیز در مدت زمان کوتاهی به چند برابر افزایش دهد.

فخریه کاشان، در تشریح بیشتر این طرح توضیح داد: در این طرح صندوق توسعه ملی به جای آنکه منتظر بنشیند که مشتری و متقاضی دریافت تسهیلات به آن مراجعه کند خود انتخاب کننده مشتری شده و به جای اینکه منحصراً پروژه‌ها و کسب و کار‌هایی را که مشتری پیشنهاد می‌کند را مورد بررسی قرار دهد؛ پروژه‌ها و کسب و کار‌ها را خود انتخاب می‌کند.

نقش اهرم صندوق در توسعه‌ی کشور

به اعتقاد وی، در این طرح صندوق به جای آنکه منابع هنگفتی را از خود به کار گیرد تا پروژه اجرا شود؛ نقش اهرم را ایفا می‌کند و موجب جمع آوری منابع می‌شود؛ همچنین صندوق به جای تحصیل سود ناچیز پس از سال‌ها سرمایه‌گذاری، به سود قابل توجهی در مدت کوتاهی دست می‌یابد و در نهایت می‌تواند به معنی واقعی کلمه موتور توسعه، انتقال دارایی به نسل‌های بعد و ممانعت از هدر رفتن سرمایه‌های ملی و در نهایت افزایش نسبت تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی شود.

وی تصریح کرد: توسعه پروژه فرآیندی است که یک توسعه گر، عملی بودن، اجرایی و بهره‌برداری کردن از یک ایده یا پروژه را از صفر تا صد بر روی کاغذ مطالعه برنامه ریزی و طراحی می‌کند؛ سپس با انجام کلیه اقدامات اولیه و تهیه گزارش‌های کسب و کار امکان سنجی طراحی‌ها و مهندسی‌های پایه اخذ مجوز‌ها و مصوبات از قبیل موافقت اصولی، مصوبه وام و انتخاب عوامل اجرایی اعم از مشاور، پیمانکارو سازنده و . ، آن را آماده عرضه به سرمایه‌گذاران بالقوه می‌کند.

فخریه کاشان، با بیان اینکه این فرآیند برای پروژه‌های کوچک ۳ تا ۴ ماه برای پروژه‌های متوسط ۶ تا ۹ ماه و پروژه‌های بزرگ ۱۲ تا ۱۵ ماه زمان می‌برد، گفت: ممکن است یک تا دو درصد هزینه سرمایه گذاری برای انجام این کار‌ها هزینه شود، ولی پروژه‌ای کاملا مطالعه و طراحی و برنامه‌ریزی شده برای ارائه به سرمایه‌گذاران آماده می‌شود و ارزش افزوده‌ی قابل توجهی در مدت زمان کوتاهی خلق می‌شود که در بدترین حالت معامله ۱۰۰ درصد هزینه اخذ شده است، یعنی توسعه گر در مدت کوتاهی صد درصد سود خواهد داشت و به تدریج برندی برای صندوق ایجاد خواهد شد.

شناسایی طرح‌های زودبازده صنعتی کشور در بازه ۵ ساله توسط صندوق

این فعال اقتصادی تأکید کرد: پیشنهاد ما این است؛ به جای آن که مشتری به سوی صندوق بیاید و یک وام دهنده پر ریسک با درآمد ناچیز باشد، خود ابتکار عمل را به دست بگیرد و به عنوان توسعه گرعمل کند.

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی می‌تواند با توجه به سیاست‌های کشور همانند برنامه ۵ ساله پروژه‌های کوچک، متوسط و بزرگ برای سرمایه گذاری در نظر گیرد، اضافه کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان به ویژه در بخش کشاورزی و معدن، صندوق می‌تواند ملاحظاتی در این خصوص در نظر گرفته و هدف این پروژه‌ها باید تولید ثروت تحصیل سود ارتقاء جایگاه کشور در آینده تکنولوژی تجارت و اقتصاد جهان تکمیل حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش، به روز شدن تکنولوژیک و افزایش توان مقابله با تحولات آینده باشد.

فخریه کاشان، با تأکید بر استفاده از متخصصین و صاحبان دانش، فعالان اقتصادی ادامه داد: صندوق توسعه ملی می‌تواند سازماندهی مناسبی برای آن که فرآیند توسعه به خوبی و با استاندارد‌های علمی و حرفه‌ای انجام شود؛ در کشور و در خود شکل دهد و در برخی از پروژه‌ها بسته به نیاز صندوق از متخصصین و صاحبان دانش، فعالان اقتصادی یا شریک توسعه و یا اسپانسر استفاده کرده و آن‌ها را شریک سازد.

به اعتقاد وی، در این روش سرمایه گذاران خرد و کلان به اتکای اینکه صندوق این نوع پروژه‌ها را مطالعه، طراحی و برنامه‌ریزی کرده دعوت و ترغیب می‌شوند و صندوق با کمترین منابع مالی، بیشترین سود مالی و اقتصادی را می‌برد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.