محدودیت های تحلیل روند


تحلیل روند و نحوه توسعه فیزیکی- کالبدی شهر کرمان از پیدایش تاکنون

در این پژوهش به بررسی و نقد توسعه فیزیکی شهر کرمان در ادوار مختلف و تحلیل روند جهات گسترش شهر کرمان می­باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ­ای و پیمایش میدانی جمع­ آوری شده و با استفاده از نرم­افزار ArcGIS و تحلیل­های آمار فضایی و مدل آنتروپی­ شانون به تحلیل آنها پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می­دهد که مقدار آنتروپی محاسبه شده برای محدودیت های تحلیل روند مناطق شهر کرمان در سال 1385و 1390 به ترتیب 1/606 و 1/598 به ­دست آمده است که به مقدار ln(n) (1/609) نزدیک است. بنابراین نشانگر رشد پراکنده شهرکرمان می‌باشد. شهر کرمان، ابتدا در طول راه­های ارتباطی، توسعه پیدا کرده است و در سال­های اخیر دارای رشد قطاعی بوده است. این توسعه بیشتر به سمت غرب و جنوب­غرب بوده است. در جریان این توسعه بعضی از روستاها به علّت نزدیکی زیاد به شهر عملاً جزو مناطق شهر کرمان به­ حساب آمده و در داخل محدوده قانونی شهر نیز قرار گرفته ­اند. این آبادی­ها هم از نظر شکل و ساختار فضایی و هم از نظر اشتغال ساکنین حالتی نیمه ­شهری - نیمه­ روستایی دارند. همچنین نتایج حاصل از مدل میانگین نزدیک‌ترین فاصله همسایگی(RN) نشان می­دهد که نظام منطقه ­بندی شهر کرمان از الگوی پراکنده پیروی می­کند. نتایج حاصل از تحلیل لکّه ­های داغ نیز نشان­دهنده یک لکّه سرد گسترده در شهرکرمان است که به شکل باریک­های از مرکز شهر شروع ‌شده و به سمت شرق و غرب شهر کرمان گسترده و پهن گردیده است. این الگو بیانگر استقرار محلّات دارای تمرکز پایین جمعیت در این محدوده می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 • اکولوژی اجتماعی شهری و زیرساخت های آن

مراجع

انصاری لاری، احمد. نجفی، اسماعیل. نوربخش، سیّده فاطمه. (۱۳۸۹). قابلیت ها و محدودیت های ژئومورفولوژیکی توسعه فیزیکی شهر ایلام.فصلنامه آمایش محیط، شمارۀ ۱۵.
ثروتی، محمّدرضا. خضر، سعید. (۱۳۸۸)، بررسی تنگناهای طبیعی توسعه فیزیکی شهر سنندج. مجله پژوهش های جغرافیای طبیعی، شمارۀ ۶۷.
جباری، ندا. ثروتی، محمّدرضا. حسین زاده، محمّدمهدی. توکّلی نیا، جمیله. (۱۳۸۹). بررسی روند توسعه فیزیکی بخش شمال غرب شهر تهران- مطالعه موردی: حصارک. فصلنامه جغرافیای طبیعی، سال سوّم، شمارۀ ۱۰، صص ۵۲-۳۳.
حاج ملک، سارا. حافظی مقدس، ناصر. (۱۳۸۶). اثرات توسعه شهری بر منابع آب شهر کرمان. پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و آلاینده های محیط زیست.
حسن زاده، رضا. عباس نژاد، احمد. حمزه، محمدعلی. (۱۳۸۹). ارزیابی آلودگی آب های زیرزمینی محدودۀ شهر کرمان. مجلّه محیط شناسی، سال۳۶، شمارۀ۵۶، صص ۱۱۰-۱۰۱.
حسن زاده، رضا. عباس نژاد، احمد. علوی، اکبر. شریفی تشنیزی، ابراهیم. (۱۳۸۹). تحلیل خطر لرزه ای کرمان با تاکید بر کاربرد GIS در پهنه بندی مقدماتی درجه ۲. مجلّه علوم زمین، سال ۲۱، شمارۀ ۸۱، صص ۳۰-۲۳.
حسین زاده دلیر، کریم. هوشیار، حسین. (۱۳۸۵). دیدگاهها، عوامل و عناصر موثر در توسعه فیزیکی شهرهای ایران. مجلّه جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شمارۀ ۶.
خسروی، مریم. (۱۳۸۳). تعیین جهت توسعه شهر اندیمشک با استفاده از داده های ماهواره ای (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، دانشکدۀ علوم انسانی.
رفیعیان، مجتبی. شاهین راد، مهنوش. (۱۳۸۷). راهبرد توسعه شهر در جهت تحقّق برنامه ریزی توسعه شهری با تاکید بر برنامه راهبردی شهر کرمان. مجلّه مطالعات اجتماعی ایران، دورۀ دوم، شمارۀ ۲.
رهنما، محمّدرحیم. عباس زاده، غلامرضا. (محدودیت های تحلیل روند ۱۳۸۷). اصول، مبانی و مدل های سنجش فرم کالبدی شهر. چاپ اول، مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
زنگی آبادی، علی. (۱۳۷۰). جغرافیا و برنامه ریزی شهری کرمان. کرمان: انتشارات کرمان شناسی.
زیاری، کرامت الله. مهدنژاد، حافظ. پرهیز، فریاد. (۱۳۸۸). مبانی و تکنیک های برنامه-ریزی شهری، چاپ اول، چابهار: انتشارات بین المللی چابهار.
شکوئی، حسین. (۱۳۸۵). دیدگاه های نو در جغرافیای شهری. جلد اول، چاپ نهم، تهران: انتشارات سمت.
شیعه، اسماعیل. (۱۳۸۹). مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری. چاپ ۲۸، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
طرح جامع شهر کرمان (۱۳۷۹)، مهندسین مشاور شارستان.
طرح جامع شهر کرمان. (۱۳۵۳). مهندسین مشاور داض.
طرح جامع شهر کرمان. (۱۳۶۴). مهندسین مشاور شارستان.
علمی زاده، هیوا. (۱۳۸۸). کاربرد ژئومورفولوژی در توسعه و محدودیت شهر کرج. فصلنامه سپهر، سال ۱۸، شمارۀ ۷۱، صص ۶۷-۶۳.
علی نژاد طیبی، کاووس. (۱۳۸۹). تحلیلی بر روند توسعۀ کالبدی- فیزیکی شهر فیروزآباد. پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان.
غضنفرپور، حسین. کمانداری، محسن. علیمردی، معصومه. (۱۳۹۱). اسکان غیررسمی چالش فراروی شهرها (مطالعه موردی: محلّه شهرک صنعتی کرمان). فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) سال دوم، شمارۀ ۲.
قربی، میترا. (۱۳۸۷). بهسازی شهری در تقابل یا تعامل بافت قدیم و جدید شهرهای امروز (شهر کرمان). اوّلین همایش بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری، مشهد.
قرخلو، مهدی. حسام، مهدی. عبدالمجید، قرنجیک. (۱۳۸۹). تعیین جهات توسعه فیزیکی شهر گرگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی. فصلنامه نماد گلستان.
کوچکی، غلام. (۱۳۸۶). تحلیل ساختار کالبدی- فیزیکی بافت قدیم شهر خرم آباد (با تاکید بر محلّه زید بن علی). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان.
مرکز آمار ایران (۱۳۹۳). سرشماری های نفوس و مسکن.
موسی کاظمی، سید مهدی. شکویی، حسین. (۱۳۸۹). مبانی جغرافیای شهری. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
نظری علم آبادی، محمّد. (۱۳۷۸). آمایش قسمتی از شهر کرمان (طرّاحی محلّه مسکونی). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان.
واحدیان بیکی، لیلا. پوراحمد، احمد. سیف محدودیت های تحلیل روند الدّینی، فرانک. (۱۳۹۰). اثر توسعه فیزیکی شهر تهران بر تغییر کاربری اراضی منطقه ۵. فصلنامۀ نگرش های نو در جغرافیای انسانی، سال چهارم، شمارۀ ۱، صص ۴۶-۳۰.
ولی خانی، نیلوفر. چرخابی، امیرحسین. خیرخواه زرکش، مسعود. سلطانی، محمدجعفر. (۱۳۹۲). کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) در پهنه بندی درجه تناسب توسعۀ فیزیکی اراضی شهری (مطالعه موردی: شمال شهر کرج). مجلّۀ کاربرد سنجش از دور و GIS در علوم منابع طبیعی، سال دوم، شمارۀ ۲.
J.A.G. Jaeger et al., (2010). Suitability criteria for measures of urban sprawl. Ecological Indicators, No,10, pp:397–406.
Hess, G.R., (2001). Justwhat is Sprawl Anyway? www,۴.ncsuedu/grhess.
Zhang, T., (2000). Land Market Forces and Government’s Role in Sprawl. Cities, Vol,17, No.2.
Hadly, C.C., (2000). Urban Sprawl: Indicators, Causes, and Solutions. Prepared for the Bloomington Environmental Commission.
Hiraskar. G.K., (1989). Fundamental of Town Plannings, Published by O.P.Kapur for Danpat Rai & Sons, Delhi.
Mundia, C.N., Aniya, M., (2005). Analysis of land use/cover changes and urban expansion of Nairobi city using remote sensing and GIS. International Journal of Remote Sensing, No,26(13), pp:2831-2849.
Han, J., Hayashi, Y., Cao, X., Imura, H., (2009). Application of an integrated system dynamics and cellular automata model for urban growth assessment: A case study of Shanghai, China. Journal of Landscape and Urban Planning, No,91(3), pp:133-141

معرفی انواع تحقیقات طولی (روش تحقیق در علوم رفتاری)

در تحقیقات مقطعی، داده ها از یک نمونه معرف جامعه در یک برهه از زمان جمع آوری می شوند. اما در مقابل در تحقیقات طولی جمع آوری داده ها در چند برهه از زمان انجام می شود.
مطالعات طولی در علوم رفتاری دارای سابقه ای طولانی است. به ویژه در روانشناسی از این روش برای پیگیری رشد و تحولات کودکان و یا پیشرفت درمان بیماری و… استفاده می شود. در سیاست اولین کارها در این زمینه توسط جامعه شناسان و درباره مبارزات انتخاباتی صورت گرفت.

به طور کلی تحقیقات طولی را در سه دسته

 • مطالعات روند
 • تحلیل کوارت
 • مطالعات پانل

می توان دسته بندی نمود.

1- مطالعات روند

در یک مطالعه روند، نمونه هایی از گروه های مختلف افراد در زمان های مختلف مورد بررسی قرار می گیرند.

برای مثال مطالعه ای سه ماه قبل از انتخابات نشان داده است که 57 درصد مردم به نامزد «الف» و 43 درصد به نامزد «ب» رأی می دهند. پس از یک ماه نتایج با کمی تغییر نشان می دهد که 55 درصد به نامزد «الف» و 45 درصد به نامزد «ب» رأی خواهند داد.

این مطالعه نمونه ای از یک مطالعه روند می باشد.این نوع مطالعات تنها در مورد تغییرات یک گروه یا جامعه اطلاعاتی را در اختیار ما قرار می دهد.در مثال فوق ما می دانیم که در دوره زمانی مورد مطالعه نامزد «الف» دو درصد از طرفدارانش را ازدست داده است اما نمی دانیم چند درصد از این افراد به طرفداران شخص «ب» گرایش یافته اند. برای تعیین چگونگی این تغییرات نیاز به یک مطالعه پانل می باشد.

مزایا

مطالعات روند برای توصیف تغییرات دراز مدت در یک جامعه می توانند مفید باشند. با استفاده از این مطالعات می توان به الگویی برای شناخت برخی مسائل و پدیده ها درطی زمان دست یافت. مانند بررسی تغییرات بینندگان شبکه های تلویزیونی.

مزیت دیگر مطالعات روند آن است که از آنها می توان به عنوان مبنایی برای مقایسه با داده های پیمایشی که با اهداف دیگری جمع آوری شده اند، استفاده نمود. اقتصاد دانان از این مطالعات برای سنجش سلامت اقتصاد استفاده می کنند.

محدودیت ها

مناسب بودن مطالعات روند به محدودیت های تحلیل روند داده های جمع آوری شده بستگی دارد. اگر داده ها غیرواقعی باشند، به نتیجه گیری نادرستی درباره روند منجر می شوند. علاوه بر این برای ارزشمند بودن مطالعات روند باید از ابزارهای اندازه گیری مشابهی استفاده کرد. تغییر در شاخص ها یا روش مطرح کردن سؤالات باعث می شود که نتایج حاصل طی زمان باهم قابل مقایسه نباشند.

2- تحلیل کوارت

برای محققان، کوارت یک گروه از افراد است که به طریقی با هم رابطه دارند و یا گروهی که یک رویداد مهم زندگی را در یک دوره خاص تجربه کرده اند، مانند ازدواج، تولد و…. بر این اساس هر مطالعه ای که در آن اندازه هایی از ویژگی های یک یا چند کوارت در دو یا چند دوره زمانی وجود داشته باشد، یک تحلیل کوارتی محسوب می شود.

در این نوع تحلیل تلاش می شود اثر یک کوارت شناخته شود، برای مثال فرض کنید که 50 درصد دانشجویان سال آخر یک دانشگاه گزارش کرده اند که مجلات خبری را مرتب می خوانند، در حالی که تنها 10 درصد دانشجویان سال اول همان دانشگاه چنین چیزی را گزارش کرده اند.محدودیت های تحلیل روند حال سؤال این است که آیا تغییرات متغیر وابسته به علت افزایش سن است یا این که اعضای نمونه به کوارت یکسانی تعلق دارند؟ یک تبیین این است که عادات مطالعه دانشجویان با پیشرفت در دانشگاه تغییر می کند و تبیین دیگر آن است که دانشجویان سال اول متشکل از افرادی است که عادات مطالعه متفاوتی از دانشجویان سال چهارم دارند.
برای تشخیص این موضوع دو راه وجود دارد، یک راه این است که دانشجویان واحدی را هنگامی که سال اول هستند و مجدداً زمانی که به سال چهارم می رسند مورد پرسش قرار دهیم و نتایج را مقایسه نماییم (به این نوع داده ها پانل گفته می شود)، روش دیگر آن است که دو نمونه از جامعه دانشجویان در زمان های 1 و 2 انتخاب نماییم، هرنمونه معرف گروه واحدی از افراد است که در سال های مختلفی از تحصیل هستند. اگرچه به این ترتیب نمی توانیم بگوییم عاات مطالعه چه افرادی در طی زمان تغییر کرده است، اما می دانیم که کوارت افرادی که در زمان 1 وارد دانشگاه شده اند چگونه تا سال چهارم تغییر یافته است. اگر 15 درصد دانشجویان سال اول و 40 درصد دانشجویان سال آخر مجلات خبری را می خوانند، می توانیم نتیجه گیری کنیم که عادات مطالعه با افزایش سن تغییر یافته است.

مزایا

این روش در مورد بررسی اثرات بلوغ، تغییرات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و… بینش مناسبی را به محقق می دهد. در موارد بسیاری یک تحلیل کوارت ارزان تر از یک آزمایش یا تحقیق پیمایشی است.

محدودیت ها

در جداول کوارت آزمون هایی که مورد قبول همگان باشند و بتوانند تفاوت های مشاهده شده ی ناشی از شانس را برآورد کنند، وجود ندارد. علاوه بر این اگر تحقیق مدت زیادی طول بکشد ممکن است با مشکل مرگ و میر و یا در دسترس نبودن برخی از پاسخگویان مواجه شویم، و به دنبال آن با کاهش حجم نمونه امکان استفاده از روش های آماری برای سنجش معنادار بودن یافته ها وجود نداشته باشد.

3- مطالعات پانل

در مطالعات پانل نمونه یکسانی از پاسخگویان در زمان های مختلف مورد آزمون قرار می گیرد. این نوع مطالعات می توانند تغییر در نگرش ها و الگوهای رفتاری را آشکار نمایند.

برای مثال در یک مطالعه پانل محدودیت های تحلیل روند برای بررسی اثر بخشی تبلیغات سیاسی، تمام اعضای پانل باید به طور دوره ای مورد مصاحبه قرار گیرند تا مشخص شود در طی یک مبارزه انتخاباتی هر پاسخگو در چه زمانی تصمیم به در انتخابات و رأی دادن می گیرد.

محققان بسته به اهداف مطالعه می توانند از پانل پیوسته و فاصله ای استفاده کنند. پانل پیوسته مرکب از اعضایی است که نگرش های خاص یا الگوهای رفتاری را طبق یک برنامه منظم گزارش می دهند. در پانل فاصله ای اعضا می پذیرند که ابزارهای اندازه گیری خاصی (مانند پرسشنامه) را تنها در زمانی که اطلاعاتی مورد نیاز است تکمیل نمایند. این نوع مطالعه داده های مناسبی را برای تحلیل های آماری پیشرفته فراهم می سازد و به محقق امکان پیش بینی روابط علت و معلولی را می دهد.

به طور کلی برای تعین روابط علت و معلولی و انجام یک استنباط علیت، وجود سه شرط ضروری است، نخست ترتیب زمانی، یعنی علت حتما باید قبل از معلول واقع شود. دوم آن که بین دو متغیر باید نوعی پیوند وجود داشته باشد. و سوم، قبل از آن که معلول ها به علت ها نسبت داده شوند، تمام علل دیگر باید رد شده باشند.

یک پیمایش مقطعی به محقق امکان می دهد تا روابط بین متغیرها را تعیین کند و همچنین به کمک یک پرسشنامه دقیق و استفاده از کنترل های آماری نظیر همبستگی جزئی، تبیین های دیگر را رد کند. اما گاه در این روش ترتیب زمانی مطرح نمی شود. این امر در مطالعه ای مانند «بررسی رابطه رفتارهای پرخاشگرانه و تماشای برنامه های خشونت آمیز در تلویزیون »، مشکل آفرین خواهد بود. در مطالعات پانل متغیرها در طی زمان جمع آوری می شوند و استنباط علی قابل دفاع تر خواهد بود. در این مطالعات باید توجه داشت که دوره های اندازه گیری به گونه ای انتخاب شوند که علت معلول را بوجود آورد.

مزایا

داده های پانل بویژه در پاسخ دادن به سؤالاتی در مورد پویایی تغییر مفید هستند. سوالاتی مانند «تحت چه شرایطی رأی دهندگان عضویت خود را در یک حزب سیاسی تغییر می دهند؟» و یا «نقش رسانه های جمعی در تغییر نگرش های حزبی تا چه حد است؟» از این قبیل هستند. برقراری تماس های مکرر با محدودیت های تحلیل روند پاسخگویان می تواند به افزایش اعتماد آنان کمک کند و سبب شود اطلاعات بیشتری را نسبت به مصاحبه های اولیه در اختیار محقق قرار دهند.

محدودیت ها

در این مطالعات گاه دستیابی و مراجعه مجدد به اعضای پانل مشکل است. در کنار این مزیت که مطالعات پانل افراد یکسانی را در زمان های مختلف مورد مطالعه قرار می دهند، اما گاهی این مزیت موجب کاهش حجم نمونه نیز می شود. مشکل جدی دیگر این است که پاسخگویان اغلب نسبت به ابزارهای اندازه گیری بعد از تکرار مصاحبه حساس می شوند و همین باعث می شود نمونه ها غیر معرف شوند. در مجموع می توان گفت مطالعات پانل نیازمند دقت بیشتر و هزینه بالاتری است.

آموزش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتها بصورت تصویری و به زبان ساده

shape

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی می‌تواند به‌منظور ارزیابی عملکرد و پیش‌بینی آینده شرکت‌ها استفاده شود. برای نیل به این هدف رویکردهای مختلفی متصور است. برخی معتقدند که تجزیه و تحلیل‌ های افقی و عمودی صورت‌ های مالی روند ملموسی از وضعیت مالی یک شرکت را به تصویر می‌کشد و اطلاعات مناسبی در خصوص روند فعالیت‌های شرکت موردنظر را در اختیار قرار می‌دهد. تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یکی از روش‌های اصلی تحلیلگران در ارزیابی شرکتها است. در صورتیکه اعداد و ارقام صورتهای مالی شرکتها با دقت لازم و با محتوای صحیح تهیه و تنظیم شده باشند، نسبتهای مالی شرکت‌ها و مؤسسات می‌تواند عملکرد مالی یک شرکت را به خوبی نشان داده و در تحلیل مالی شرکتی مورد استفاده قرار گیرند. لذا می‌توان گفت بررسی وضعیت عملکرد شرکت‌ها و یا بازدهی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از طریق تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، یکی از مهمترین اهداف مدیران مؤسسات و سازمان‌های اقتصادی است. هدف از برگزاری دوره آشنایی با تعریف صورتهای مالی اساسی، آشنایی با انواع صورتهای مالی حسابداری، نسبت‌های پرکاربرد در بررسی عملکرد شرکت‌ها و تکنیک‌های تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت‌ها می‌باشد. تجزیه و تحلیل صورتهای مالی برای مدیران ارشد که تصمیم گیران اصلی هر بنگاه اقتصادی محسوب می شوند از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مدیران به سطح دانش تحلیلی بسیار بالایی نیازمند هستند، این مدیران وظایف مختلفی بر عهده دارند که از جمله مهمترین آنها می توان به برنامه ریزی و کنترل اشاره نمود و در اختیار داشتن رویکرد تحلیلی مالی و توانایی تجزیه اقلام هر صورت مالی برای آن ها امری کلیدی است. انجام این وظایف بر اساس اطلاعاتی صورت می گیرد که در اختیار مدیران قرار دارد. از آنجا که عمده اطلاعات مالی یک شرکت در صورت های مالی آن منعکس می شود و صورت های مالی را می توان عصاره اطلاعات مالی هر بنگاه دانست؛ لذا تحلیل صورتهای مالی می تواند شمایی کلی از وضعیت و عملکرد بنگاه را در اختیار مخاطبان قرار دهد. شرکت کنندگان در این دوره تصوير خوبي محدودیت های تحلیل روند از صورتهای مالی یک شرکت، اقلام مهم صورتهای مالی و ارتباط صورتهای مالی با یکدیگر کسب خواهند نمود.

این دوره برای تحلیگران مالی و کسانیکه میخواهند به جرگه تحلیگران مالی اضافه شوند توصیه میشود،همچنین اين دوره مي تواند براي حسابداران، مديران مالي و اعضاي هيات مديره شركت ها و نيز تمام دانشجويان حسابداري مفيد و قابل استفاده باشد.

توافق هسته ای و تحلیل بنیادی ۱۶ شهریور انرژی اتمی در پیش بینی و غنی سازی

گل طرح صیانت یعنی قواعد «تنظیم گری» تصویب شده است اختیار قطع دسترسی به شبکه

گل طرح صیانت یعنی قواعد «تنظیم گری» تصویب شده است اختیار قطع دسترسی به شبکه های اجتماعی قانونی شدروزنامه فرهیختگان نوشت:🔹 روز گذشته مصوبه ای با عنوان

گل طرح صیانت یعنی قواعد «تنظیم گری» تصویب شده است/ اختیار قطع دسترسی به شبکه های اجتماعی قانونی شد

روزنامه فرهیختگان نوشت:
🔹 روز گذشته مصوبه ای با عنوان «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» توسط شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد.
🔹اگر یک بند در مصوبه اخیر فضای مجازی وجود داشته باشد که بیش از همه قسمت ها بوی اجرای صیانت بدهد، بند تصویب الزامات مدیریتی ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور از سوی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور است.
🔹بندی که عملا امکان و اختیار قانونی اعمال سیاست خط مشی ترافیک و کاهش پهنای باند پلتفرم های مختلف را به این کمیسیون داده و دست اعضا را در محدود کردن دسترسی به شبکه های اجتماعی و پلتفرم هایی مثل اینستاگرام و واتساپ باز می گذارد. سیاسی

نمی توان گفت که در نزدیکی لبه پرتگاه هستیم اما گزینه های دیگر در قبال ایران را بررسی می کنیم.

فشار تحریمها بر روی اقتصاد ایران: سقوط 86 درصدی تجارت ایران با هندفشار تحری

چهارشنبه شانزده شهریور، اقتصاد، هند

فشار تحریمها بر روی اقتصاد ایران: سقوط 86 درصدی تجارت ایران با هندفشار تحریمها موجب شد که تجارت ایران با هند، با 86 درصد کاهش از 16 میلیارد دلار در سا

فشار تحریمها بر روی اقتصاد ایران:

سقوط 86 درصدی تجارت ایران با هند

فشار تحریمها موجب شد که تجارت ایران با هند، با 86 درصد کاهش از 16 میلیارد دلار در سالهای 2017 و 2018 میلادی به 2.1 میلیارد دلار در سالهای 2020 و 2021 میلادی سقوط پیدا کند. در این مدت صادرات ایران به هند با 97 درصد کاهش از 13 به 0.4 و واردات ایران از هند با 35 درصد کاهش از 2.7 به 1.8 میلیارد محدودیت های تحلیل روند دلار تنزل یافت.

پس از برگشت قیمت از حدود 28300
بنظر با شرایط فعلی این سناریو در حال حاضر محتملترین حالت باشد.

تحلیل ها پیشنهاد به خرید یا فروش نیست.

پیش بینی نرخ دلار با برجام و بدون برجام! ، مرجع تحلیل بنیادی بورس در ایران،

چهارشنبه شانزده شهریور، تحلیل بنیادی، پیش بینی، برجام، گزارش، بورس

پیش بینی نرخ دلار با برجام و بدون برجام! ، مرجع تحلیل بنیادی بورس در ایران، در بخشی از گزارشی که به چشم انداز آتی بورس می پردازد، نرخ دلار را در صورت

پیش بینی نرخ دلار با برجام و بدون برجام!

، مرجع تحلیل بنیادی بورس در ایران، در بخشی از گزارشی که به چشم انداز آتی بورس می پردازد، نرخ دلار را در صورت وقوع برجام و عدم وقوع آن پیش بینی کرده است

برمبنای این پیش بینی، قیمت دلار در ضرورت وقوع برجام تا 5 سال دیگر به 40 هزار تومان می رسد! اما در صورت عدم وقوع برجام، قیمت 190 هزار تومان برای هر دلار پیش بینی شده است.

ادعای رسانه صهیونیست:توافق هسته ای با ایران در آینده نزدیک امضا نمی شود🔹روز

چهارشنبه شانزده شهریور، توافق هسته ای، اسرائیل، آمریکا، گزارش

ادعای رسانه صهیونیست:توافق هسته ای با ایران در آینده نزدیک امضا نمی شود

🔹روزنامه صهیونیستی تایمز اسرائیل چاپ تل آویو امروز در گزارشی نوشت آمریکا به اسرائیل اطلاع داده که توافق هسته ای در حال حاضر در دستور کار نخواهد بود.

🔹یائیر لاپید،نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی در گفت وگوهای اخیر با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و دیگر مقامات این کشور این پیام را دریافت کرده است که توافق بین تهران و قدرت های جهانی در آینده نزدیک امضا نخواهد شد.

گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران همچنان به نقض محدودیت های کلیدی فع

چهارشنبه شانزده شهریور، توافق هسته ای، انرژی اتمی، غنی سازی، آژانس، گزارش

گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران همچنان به نقض محدودیت های کلیدی فعالیت های هسته ای خود که در توافق هسته ای 2015 تعیین شده است، ادامه می دهد.🔹

گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران همچنان به نقض محدودیت های کلیدی فعالیت های هسته ای خود که در توافق هسته ای 2015 تعیین شده است، ادامه می دهد.

🔹 گروسی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی: به طور فزاینده ای نگران عدم تعامل ایران با آژانس در مورد غنی سازی اورانیوم هستیم.

بررسی محدودیت های عوامل طبیعی در توسعه ی فیزیکی-کالبدی شهرها ازبا استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) مطالعه موردی:مشگین شهر

اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 19 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی محدودیت های عوامل طبیعی در توسعه ی فیزیکی-کالبدی شهرها ازبا استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) مطالعه موردی:مشگین شهر

چکیده مقاله :

پدیده های طبیعی در مکان گزینی، گسترش و توسعه ی فیزیکی شهرها تاثیر بسزایی دارند و توسعه ی فیزیکی شهرها با بسترطبیعی و عوامل و عناصر طبیعی چون هیدرواقلیم، ژئومورفولوژی و منابع آب و خاک و غیره ارتباط تنکاتنگی دارند. در این پژوهشتلاش بر این است که محدودیت های توسعه ی فیزیکی-کالبدی شهر مشگین شهر از دیدگاه بستر طبیعی آن با تاکید بر عواملیچون ژئومورفولوژی، هیدرواقلیم و زمین شناسی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در این پژوهش از روش تحلیل شبکه ای که یکروش چند معیاره تصمیم سازی است استفاده شده است. که در آن معیارهای کمی و کیفی و وابستگی متقابل بین معیارها موردتوجه قرار می گیرد.این مدل با حفظ قابلیت ها و محاسن موجود در مدل AHP معایب مربوط به آن را رفع کرده و به همین دلیل در سال های اخیر استفاده از آن نسبت به AHP فزونی گرفته و جایگزین آن شده است. برای این امر با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای ANP، و تعیین معیارهای پیشنهادی مبتنی بر بازدیدهای میدانی و مطالعات کتابخانه ای و بررسی نقشه های مربوطه این معیارها در سه خوشه اصلی، محدودیتهای ژئومورفولوژی، زمین- شناسی، هیدرواقلیم، شامل اقلیم، گسل، زلزله، لیتولوژی، آبهای سطحی، آب های زیرزمینی، شیب، جهت شیب، پوشش گیاهی طبق بندی شد. در مرحله بعد با تهیه لایه های اطلاعاتی ازعناصر مزبور، به ارزش گذاری و وزن دهی آن ها پرداخته شدکه در این مرحله از نظرات کارشناسان متخصص در این زمینه یاریگرفته شد. و نتیجه بیانگر این شد که پارامتر زلزله با وزن (0/27563) در رتبه اول، پارامتر گسل با وزن (0/21609) در محدودیت های تحلیل روند رتبه دوم، و پارامتر جهت شیب با وزن (0/03755) در آخرین رتبه قرار گرفت و کمترین وزن را به خود اختصاص داد. در مجموع، این موضوع به آثار و محدودیت های عوامل طبیعی ذکر شده در توسعه ی فیزیکی-کالبدی مشگین شهر که یک شهر کوهستانی می باشد پرداخته و به توصیف ویژگی های فیزیکی-کالبدی شهر بر اساس عوامل طبیعی پرداخته شد.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا ATTITTDE01_383 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

نظم فر، حسین و بهشتی، ابراهیم و شیرعلیزاده، رقیه،1394،بررسی محدودیت های عوامل طبیعی در توسعه ی فیزیکی-کالبدی شهرها ازبا استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) مطالعه موردی:مشگین شهر،اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک،اردبیل،https://civilica.com/doc/456664


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1394، نظم فر، حسین؛ ابراهیم بهشتی و رقیه شیرعلیزاده )
برای بار دوم به بعد: ( 1394، نظم فر؛ بهشتی و شیرعلیزاده )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

 • اثنی عشری خیاوی، مقصود. (1380)، سبلان بابک مشکین، تهران، انتشارات .
 • پوراحمد، احمد (1370)، جغرافیا و ساخت شهر کرمان، انتشارات دفتر .
 • ثروتی، محمدرضا، سعید خضری و توفیق رحمانی (1388). بررسی تنگتاهای .
 • رجایی، عبدالحمید (1376)، کاربرد ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین و مدیریت .
 • رضایی مقدم، محمد حسین، ثقفی، مهدی، شفیعی، ابراهیم، عباس زاده، .
 • ساعدی، غلامحسین (1354)، خیاو یا مشکین شهر، تهران، انتشارات امیرکبیر. .
 • سعیدنیا (1378) کتاب سبز، جلد اول: شهرسازی- مرکز مطالعات و .
 • صلاحی، برومند. (1372)، بررسی هیدروکلیمای حوزه آبریز خیاوچایی، تهران، انتشارات .
 • فردوسی، بهرام (1384)، امکان سنجی و کاربرد سیستم پشتیبانی تصمیم .
 • لایق، مهدی. (1377)، پیام سبلان نگرشی بر استعدادهای اقتصادی و .
 • وزارت مسکن و شهرسازی، (1382)، سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه .
 • مقیمی، ابراهیم (1384)، ژئومورفولوژی شهری، چاپ اول، موسسه انتشارت و .
 • مهندسین مشاور رویان (1386).مطالعات طرح آمایش سرزمین استان اردبیل پیوست .
 • نگارش، حسین (1382)، کاربرد ژئومورفولوژی در مکان گزینی شهرها و .
 • یوسفی، حسین؛ جباریان، بهمن (1381).ارزیابی اثرات محدودیت های تحلیل روند زیست محیطی نیروگاه زمین .
 • Carcia- Melon, Javier Ferris-Onate, Jeronimo Aznar-Bellver, Pablo Aragones -Beltan, and .
 • Quarantelli, EL.(2003), Urban Vulnerability to disasters in developing countries :Managing .
 • Mukoko, samba(1 996) :Viewpoint _ sustain able urban development in .
 • _ Nateghi -A.F(2000), Disaster mitigation strategies in Tehran, Iran, Disaster .
 • _ Saaty, t.l.(1999), Fundamentas of the Analytic Network process, Proceedings .

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.