ویژگیهای نظامهای ارزی


سیاست پولی بهینۀ رمزی و نظام ارزی در قالب الگوی DSGE متناسب با اقتصاد نفتی (مورد ایران)

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد،‌ دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه اقتصاد،‌ دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد،‌ دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

در پژوهش حاضر با توجه به ویژگی‌های یک اقتصاد نفتی برای ایران، سیاست پولی بهینۀ رمزی و نظام ارزی متناسب با آن انتخاب گردید. الگوی پژوهش شامل خانوارهای ریکاردویی و غیرریکاردویی، چسبندگی‌های اسمی (در دستمزد و قیمت‌گذاری) و چسبندگی حقیقی (در مصرف)، کالای عمومی، صادرات نفتی و غیرنفتی، نظام‌های ارزی محتلف (شناور، شناور مدیریت‌شده و ثابت) و هدف‌گذاری‌های مختلف بانک مرکزی در بخش حقیقی و پولی است. هم‌چنین پیامدهای اجرای سیاست بهینۀ رمزی نسبت به حالت جاری سیاست پولی کشور مورد بررسی قرار گرفته است و آثار شوک‌ کاهش قیمت نفت، شوک افزایش تورم خارجی، شوک افزایش عرضۀ پول و شوک افزایش رشد نرخ ارز اسمی بر متغیرهای کلان تحت الگوی پایه و سیاست پولی بهینۀ رمزی بررسی شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد؛ اولاً، بانک مرکزی از بین نظام های مختلف ارزی و سیاست‌های مختلف هدف‌گذاری باید نظام ارزی شناور مدیریت‌شده و سیاست پولی هدف‌گذاری دوگانۀ تولید و تورم (با تأکید بیشتر بر تولید) را انتخاب کند و به آن پایبند باشد. هرچند نظام ارزی ثابت مقدار تابع زیان به مراتب کمتری نسبت به سایر نظام‌ها دارد، ولی به علت ناپایدار کردن اقتصاد، قابلیت اجرا ندارد. ثانیاً، تعهد بانک مرکزی به سیاست بهینۀ رمزی در مقایسه با الگوی پایه باعث می‌شود که بخش پولی و حقیقی اقتصاد در قبال شوک‌های پولی و ارزی، نوسان بسیار کمتر و ثبات بسیار بیشتری داشته باشد. هم‌چنین سیاست پولی بهینۀ رمزی، در قبال شوک‌های خارجی به ازای نوسان و بی‌ثباتی بیشتر در متغیرهای پولی، ثبات بیشتری را به بخش حقیقی اقتصاد می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

 • تعادل عمومی پویای تصادفی
 • سیاست بهینۀ پولی رمزی
 • نظام‌های ارزی

20.1001.1.23222530.1401.11.42.1.5

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Optimal Ramsey Monetary Policy in The Form of DSGE Model Appropriate to Oil-Exporting Country (The Case of Iran)

نویسندگان [English]

 • Mohammadhavad Khosrosereshki 1
 • Reza Najarzadeh 2
 • Hassan Heydari 3

1 Ph.D. Student, Department of Economics, Faculty of Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

The purpose of this study, regarding the characteristics of an oil economy such as Iran, is to choose the Ramsey optimal monetary policy and appropriate exchange rate system. The model includes Ricardian and non-Ricardian households, nominal rigidity (in price level and wages) and real rigidity (in consumption), public goods, oil and non-oil exports, different exchange systems (float, managed floating, and fixed), and different targets in the real and monetary sector for the central bank. Also, the consequences of implementing the Ramsey optimal monetary policy versus the current state of the country were examined. Finally, the effects of oil prices shocks, foreign inflation shock, money supply shock, and nominal exchange rate growth shocks on macro variables under the base model and Ramsey’s optimal monetary policy were examined. The results show that, first, the central bank should choose and commit to the managed floating exchange rate system among different exchange systems and dual-targeting (production and inflation with more focus on production) among different targeting policies. Although the fixed exchange rate system has a much smaller loss function ویژگیهای نظامهای ارزی than others, it is not feasible due to the instability of the economy. Second, the central bank’s commitment to an optimal policy makes the monetary and real sectors of the economy much less volatile and much more stable versus monetary and foreign currency shocks compared to the base model. In faced with external shocks, Ramsey’s optimal monetary policy gives more stability to the real sector of the economy in lieu of more volatility and stability in monetary variables.

کلیدواژه‌ها [English]

 • DSGE
 • Ramsey Optimal Monetary Policy
 • Exchange Rate Regimes

مراجع

- پرمه، زورار؛ قربانی، محمد؛ توکلیان، حسین؛ و شاهنوشی‌فروشانی، ناصر، (1395). »بررسی اثر تکانه‌های اقتصادی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی«. فصلنامه پژوهش‌های بازرگانی، 80: 75-118.

- تقی‌پور، انوشیروان، (1393). تنظیم مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران جهت سیاست‌گذاری و پیش‌بینی سیکل‌های تجاری. طرح تحقیقاتی مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران.

- توکلیان، حسین؛ و افضلی‌ابرقویی، وجیهه، (1395). »مقایسه عملکرد اقتصاد کلان و رژیم های مختلف ارزی با رویکرد (DSGE) «. پژوهشنامۀ اقتصادی، 16، ۲ (پیاپی ۶۱): 81-125.

- توکلیان، حسین؛ و جلالی‌نائینی، سیداحمدرضا، (1396). »سیاست‌گذاری پولی و ارزی صلاح‌دیدی و بهینه در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برآوردشده برای اقتصاد ایران«. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 23(70): 33-98.

- توکلیان، حسین؛ و صارم، مهدی، (1396). »الگوهای DSGE در نرم‌افزار Dynare (الگوسازی، حل و برآورد مبتنی‌بر اقتصاد ایران) «. انتشارات پژوهشکدۀ پولی بانکی، ویرایش اول.

- جعفری صمیمی، احمد؛ طهرانچیان، امیرمنصور؛ ابراهیمی، ایلناز؛ و بالونژادنوری، روزبه، (1393). »اثرتکانه‌های پولی و غیرپولی بر تولید و تورم در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی در شرایط اقتصاد باز: مطالعۀ موردی اقتصاد ایران«. فصلنامۀ مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 3(10): 1-32.

- جلالی‌نائینی، سید احمدرضا، (1395). سیاست پولی، مبانی نظری و ارزیابی عملکرد در ایران. پژوهشکدۀ پولی و بانکی.

- جلالی‌نائینی، سیداحمدرضا؛ و نادریان، محمدامین، (1395). »سیاست‌های پولی و ارزی در یک اقتصاد صادرکنندۀ نفت: مورد ایران«. فصلنامه پژوهش‌های پولی- بانکی، 9 (29): 327-372.

- خیابانی، ناصر؛ و غلجه‌ای، سمیرا، (1393). »رژیم‌های ارزی و فشار بازار ارز در یک اقتصاد صادرکنندۀ نفت (مورد ایران) «. فصلنامۀ برنامه و بودجه، 19(3): 3-22.

- زهابی، مریم؛ بزازان، فاطمه؛ افشاری، زهرا؛ و بوستانی، رضا، (1396). »محاسبۀ قاعده بهینه سیاست پولی با بررسی حساب جاری و نوسانات نرخ ارز (رویکرد بیزی) «. فصلنامۀ پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی. ۲۵ (۸۳): ۱۴۵-۱۸۱.

- مشهدی‌زاده، فاطمه؛ پیرایی، خسرو؛ اکبری‌مقدم، بیت‌الله؛ و زارع، هاشم، (1398). »سیاست پولی و درجۀ گذر نرخ ارز ایران«. فصلنامۀ مطالعات اقتصادی کاربردی ایران. سال 8 (30): 25-55.

- Balke, N. S.; Brown, S. P. & Yucel, M. K., (2010). “Oil Price Socks and U.S. Economic Activity: An International Perspective”. RFF Discussion Paper, 10-37.

- Christiano, L. J.; Eichenbaum, M. & Evans, C. L., (2005). “Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy”. Journal of Political Economy, 113: 1-45.

- De Walque, G.; Smets, F. & Wouters, R., (2005). “An Estimated Two Country DSGE Model for the Euro Area and the US Economy.” ECB mimeo. https://www.snb.ch/n/mmr/reference/sem_2006_05_de_walque/source/sem_2006_08_de_walque.n.pdf

- Emami, K., (2020). “Macroeconomics, Dynamic Stochastic General Equilibrium Approach”. Amareh Publication. (in Persian).

- Erceg, C. J.; Henderson, D. W. & Levin, A. T., (2000). “Optimal Monetary Policy with Staggered Wage and Price Contracts”. Journal of Monetary Economics,46: 28-313.

- Felices, G. & Tuesta, V., (2013). “Monetary Policy in a Dual Currency Environment.” Applied Economics. http://dx.doi.org/10.1080/00036846.2013.804165

- Jafari Samimi, A.; Tehranghian, A.; Ebrahimi, I. & Balonezhad Noori, R. (2014). “The Effect of Monetary and Non-Monetary Shocks on Inflation and Output in Dynamic Stochastic General Equilibrium Model in Open Economy Condition: Case Study of Iran Economy”. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 3(10), 1-32. (in Persian).

- Jalali Naeini, S. A. & Naderian, M. A., (2016). “Monetary and Exchange Rate Policy in an Oil Exporting Economy: The Case of Iran”. Journal of Monetary and Banking Research, 9(29): 327-372. (in Persian).

- Jalali Naeini, S., (2017). “Monetary policy Theoretical foundations and performance evaluation in Iran”. Monetary Banking and Research Institute. 1st Edition. (in Persian).

- Khiabani, N. & Ghaljei, S., (2014). “Exchange rate regimes and exchange market pressure in an oil-exporting economy (Case of Iran)”. JPBUD, 19 (3): 3-22. (in Persian).

- Mashhadizadeh, F.; Piraee, K.; Akbari Moghadam, B. & Zare, H. (2019). Monetary Policy and Exchange Rate Pass-through Degree in Iran. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 8(30), 25-55. (in Persian). DOI: 10.22084/aes.2019.17891.2780

- Medina, J. & Soto, C., (2005). “Oil Shocks and Monetary Policy in an Estimated DSGE - Model for a Small Open Economy”. Central Bank of Chile, W. P. 353.

- Nakhli, S. R.; Rafat, M.; Bakhshi ویژگیهای نظامهای ارزی Dastjerdi, R. & Rafeib, M., (2020). “A DSGE Analysis of the Effects of Economic Sanctions: Evidence from the Central Bank of Iran”. Iranian Journal of Economic Studies, 9(1): 35-70.

- Parmeh, Z.; Ghorbani, M.; Tavakoliyan, H. & Shahnoshifroshani, N., (2016). “The effect of economic shocks on agriculture macroeconomic variables using dynamic stochastic general equilibrium model”. Iranian Journal of Trade Studies, 20(80), 75-119. (in Persian).

- Pfeifer, J., (2018). A Guide to Specifying Observation Equations for the Estimation of DSGE Models. University of Cologne.

- Taghipour, A., (2014). “A Dynamic Stochastic General Equilibrium model for Iran's Economy for policymaking and forecasting the Business Cycles”. Institute for Development and Economic Research. Tehran University. (in Persian).

- Tavakolian, H. & Afzali Abarquyi, V. (2016). “Macroeconomic Performance in Different Exchange Rate Regimes: An Estimated DSGE Approach”. Economics Research, 16(61), 81-125. (in Persian). DOI: 10.22054/joer.2016.5290

- Tavakolian, H. & Jalali Naeeni, A., (2017). “Optimal and Discretionary Monetary and Exchange Policies in Iran: A DSGE Approach”. Iranian Journal of Economic Research, 22(70), 33-98. (in Persian). doi: 10.22054/ijer.2017.7966

- Tavakolian, H. & Sarem, M., (2017). DSGE models in Dynare (modeling, solving, and estimating based on Iran's economy). Monetary Banking and Research Insitute. 1st Edition. (in Persian).

نظام های ارزی

نظام های ارزی

هر کشوری در نظام بین الملل اقتصادی از دو طریق در تعامل با اقتصادهای دیگر قرار می گیرد؛ یکی تجارت کالا و خدمات و دیگری جریان ورود و خروج سرمایه از کانال های رسمی و غیررسمی. به دلیل همین تعاملات، واحد پول هر کشوری در اقتصاد جهانی دارای یک قیمتی خواهد شد که به آن نرخ ارز گفته می شود. بنابراین نرخ ارز، عبارت است از ارزش واحد پول داخلی بر اساس پول خارجی و یا بالعکس، ارزش واحد پول خارجی بر اساس پول داخلی و به وسیله همین مکانیسم است که قیمت یک کالا در اقتصاد به واسطه شرایط عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد. از طرف دیگر، واحد پولی یک دارایی مهم از دیدگاه دولت محسوب می شود و همواره طرح ریزی نظام ارزی جایگاه خاصی در سیاست های اقتصادی خواهد داشت. در این مقاله ابتدا به انواع نظام های ارزی خواهیم پرداخت و سپس مزایا و معایب هرکدام از آن ها را بررسی می کنیم.

انواع نظام های ارزی

انواع نظام های ارزی

نظام های ارزی در جهان، انواع مختلفی دارند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • نظام ارزی ثابت
 • نظام ارزی خزنده مرزدار
 • نظام ارزی شناور آزاد
 • نظام ارزی شناور مدیریت شده

نظام ارزی ثابت

نظام ارزی ثابت، مکانیسمی است که در آن، یک نهاد پولی متمرکز به نام بانک مرکزی موظف می شود که نرخ برابری پول داخلی را با یک یا چند پول خارجی اعلام نماید. معمولا در این نظام، نرخ برابری ثابت با پول واحد مانند دلار آمریکا و یا سبدی از ارزهای مهم دنیا مانند ین ژاپن، پوند انگلیس، یورو اروپا و. سنجیده می شود و توجه داشته باشید که نرخ ارز در این نظام ارزی براساس قانون تثبیت می شود نه بر اساس سیاست. از طرف دیگر، بانک مرکزی موظف است پول داخلی را با پول خارجی که نرخ برابری با آن تثبیت شده است، معاوضه کند.

این نرخ وقتی تغییر می کند که قانون آن را تغییر دهد. طبق تعریف، وقتیکه گفته می شود نظام ارزی ثابت حاکم است، منظور این است که واقعا معاوضه پول داخلی و خارجی با یکدیگر توسط این نرخ امکان پذیر است. بنابراین اگر کشوری جیره بندی ارزی با نرخ های متعدد ثابت داشته باشد، نمی توان گفت که نظام ارزی ثابت دارد؛ بلکه نظام جیره بندی ارزی با نرخ ثابت اصطلاح مناسب تری برای آن است.

نظام ارزی خزنده مرزدار

نظام خزنده مرزدار که کروگمن آن را «ناحیه هدف» می نامد، دارای ویژگیهای نظامهای ارزی سه ویژگی کلیدی است: ویژگی اول این است که یک مرز وسیع دارد و این مرز برای 3 منظور در نظر گرفته می شود؛ نخست اینکه تخمین دقیق نرخ ارز تعادلی بنیادین عملا ناممکن است، لذا باید دامنه ای برای تغییر نرخ در نظر گرفت که بتواند نسبت به نیروهای بازار عکس العمل نشان دهد و فضایی برای سیاست گذاری در مواجهه با ادوار تجاری وجود داشته باشد. دوم این که مرز و نرخ محوری آن، طوری تعریف شود که نرخ ارز موثر را در مقابل نوسانات قیمت ارز سوم ثابت نگه دارد.

سوم این که مرز باید خزنده باشد؛ به نحوی که از بروز پدیده ناموزونی جلوگیری شود. این سه ویژگی نظام ارزی خزنده مرزدار را قواعد «بی بی سی» می نامند که عبارت اند از:

نکته: لازم به ذکر است که کشورهای شیلی و کلمبیا برای مدت طولانی چنین نظام ارزی را اتخاذ کردند.

نظام ارزی شناور آزاد

نظام ارزی شناور آزاد

نظام ارزی شناور آزاد، نظامی است که در آن مسئولین اقتصادی هیچگونه تلاشی در جهت مدیریت و تثبیت نرخ ارز و یا دخالت برای پایین یا بالا بردن نرخ ارز به طور سیستماتیک از طریق تغییر نرخ بهره یا اعمال سیاست پولی انجام نمی دهند. حتی مسئولین هیچگونه کنترلی را بر حرکت سرمایه اعمال نکرده و یا کنترل های موجود را حذف نمی کنند؛ چراکه هیچگونه دغدغه ای از جهت تاثیر جریان خروج و ورود سرمایه بر نرخ ارز وجود ندارد.

البته لازم به ذکر است که گاهی اوقات دخالت بسیار محدودی برای کاهش میزان تغییرپذیری نرخ ارز صورت می گیرد. بنابراین در نظام ارزی شناور آزاد، مدیریت نرخ ارز اعتماد به بازار است. نمونه بسیار بارز در آزاد گذاشتن نرخ ارز به طور کامل کشور زلاندنو است؛ البته ایالات متحده آمریکا نیز نمونه ای بارز از نظام ارزی شناور آزاد است.

تذکر: توجه داشته باشید که آزاد بودن نرخ ارز، به این معنی نیست که مبادلات دولت هیچگونه تاثیری بر بازار نرخ ارز ندارد.

نظام ارزی شناور مدیریت شده

نظام ارزی شناور مدیریت شده فرآیندی است که مسئولین اقتصادی کشور هیچگونه مسئولیتی در قبال مدیریت نرخ ارز ندارند تا براساس آن اهدافی را اعلام کنند و بعد مورد قضاوت قرار گیرند که در رسیدن به این اهداف شکست خورده یا موفق بوده اند؛ اما نسبت به این که نرخ ارز در چه سطحی باید قرار گیرد نظر دارند و برای اعمال نظر خود وارد عمل می شوند.

البته مسئولین در نظام شناور مدیریت شده، هیچ مرز یا نرخ برابری اعلام نمی کنند و اگر نرخ ارز افزایش شدیدی پیدا کند، خود را مسئول می دانند که دخالت کنند و در این راستا نرخ بهره را تغییر می دهند و یا جریان ورود و خروج سرمایه را به منظور تاثیر بر نرخ ارز تحریک می کنند. این ویژگیهای نظامهای ارزی نظام ارزی در سال های اخیر بسیار معمول بوده است و در کشورهای جنوب شرقی آسیا به جز هنگ کنگ استفاده می شود و در سال های اخیر کشورهای متعددی به لیست کشورهای متکی بر نظام شناور مدیریت شده ویژگیهای نظامهای ارزی پیوسته اند.

ارزیابی نظام های ارزی

ارزیابی نظام های ارزی

تا اینجای کار با انواع مختلفی از نظام های ارزی آشنا شدیم و دانستیم که هرکدام از آن ها ویژگی های خاص خود را دارند و با توجه به رویکرد اقتصادی کشورهای مختلف در سراسر جهان، یکی از این نظام های ارزی مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی، نظام های ارزی را می توان به 2 روش سنتی و جدید مورد بررسی قرار داد که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم.

ارزیابی نظام های ارزی با رویکرد سنتی

در رویکرد سنتی دو مزیت بسیار مهم برای نظام ارزی ثابت برشمرده شده است:

 1. نظام ارزی ثابت سبب کاهش هزینه های مبادلاتی و ریسک نرخ ارز می شود و این دو از عوامل رکود سرمایه گذاری و تجارت محسوب می شوند.
 2. نظام ارزی ثابت یک لنگر اسمی معتبر برای سیاست پولی و به تبع آن کنترل تورم خواهد بود. از طرف دیگر، مهم ترین مزیت نظام ارزی شناور نیز این است که امکان اتخاذ سیاست پولی مستقل را مهیا می کند.

ارزیابی نظام های ارزی با رویکرد جدید

معیارهای سنتی دارای ضعف هایی هستند؛ به عنوان مثال، رویکرد سنتی ارتباط بسیار کمی با دغدغه های سیاست گذاران اقتصادی در انتخاب یک نظام ارزی دارد و هیچگونه توضیح قانع کننده ای ارائه نمی دهد که چرا یک سیاست گذار باید مثلا از نظام شناور آزاد دوری نماید. در رویکرد سنتی، هیچ اشاره ای به آسیب پذیری کشورها از نظام های ارزی نشده است و در عمل هیچ نکته ای در این خصوص ارائه نشده است که بتواند توضیح دهد که چرا بحث نظام نرخ ارز به جهتی سوق داده شود، که انتخاب نظام ارزی را به انتخاب فرآیندهای قطبی نرخ ارز ثابت و یا نرخ های شناور منحصر ساخته است، به نحوی که گویی انتخاب متعادلی وجود ندارد.

ویلیامسون رویکردهای جدیدی را ارائه می دهد که مباحث فراموش شده فوق را مطرح می کند. سه معیاری که ویلیامسون در این زمینه مورد بحث قرار می دهد، عبارت اند از:

 1. ناموزونی
 2. آسیب پذیری از بحران
 3. ملاحظات اقتصاد سیاسی

جمع بندی

نظام های ارزی چیست

برای انتخاب نظام های ارزی، معیارهای متعددی وجود دارد که برخی سابقه طولانی داشته و برخی به سبب بحران های اخیر ارزی در کشورهای در حال توسعه، به تازگی معرفی شده اند. مشکل اصلی در نظام های ارزی، تقابل معیارها است؛ به طوریکه برخی از نظام های ارزی مانند نظام ثابت از حیث لنگر اسمی بودن و کنترل تورم بر رژیم های دیگر برتری داشته است، بنابراین از حیث آسیب پذیری از بحران و پدیده ناموزونی با مشکلات جدی روبرو است.

بررسی عوامل موثر بر انتخاب نظام ارزی (مروری بر ادبیات)

چرا کشورهای مختلف رژیمهای مختلفی را برمی گزینند؟ چرا حتی یک کشور معین در زمانهای متفاوت رژیمهای ارزی مختلفی را انتخاب می کند؟ این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی اهداف سیاستی، ویژگیهای ساختاری و شوکهای وارد بر اقتصاد به عنوان عوامل موثر بر انتخاب نظام ارزی، پاسخی برای پرسشهای فوق بیابد. با بررسی تحلیلی هر یک از عوامل مذکور استنتاج می شود که اگر چه در ادبیات نسبتا مفصل انتخاب نظام ارزی، ملاکها و معیارهای گوناگونی به عنوان راهنمای انتخاب بیان شده است، اما متاسفانه هیچ توافق کاملی در تعارضات، در اولویت بندی و در کیفیت کمی کردن دقیق معیارهای ویژگیهای نظامهای ارزی مختلف وجود ندارد. افزون بر این، نتایج بدست آمده در مطالعات کاملا وابسته به فروض مدلها در مورد اهداف، ویژگیهای ساختاری و شرایط کلان اقتصادی است. بنابراین اگر یک کشور بخواهد عملا ساماندهی ارزی معینی را برگزیند، باید اولا، هدف با اهداف سیاستی را بطور صریح و روشن مشخص نماید؛ ثانیا، ویژگیهای ساختاری و شرایط اقتصادی موجود را شناسایی و تصریح نماید؛ و در مرحله سوم شوکهای وارد بر اقتصاد را شناسایی و اندازه گیری نموده و سرانجام بر اساس اطلاعات فراهم شده، در مورد رژیم ارزی مناسب تصمیم گیری نماید.

کلیدواژه‌ها

 • رژیم ارزی(Q4)عوامل موثر بر انتخاب رژیم ارزی(Q4)انتخاب نظام ارزی(Q4)

عنوان مقاله [English]

Examining the Factors Affecting the Adoption of Currency Regime

نویسندگان [English]

 • Akbar Komijani 1
 • Seyed ویژگیهای نظامهای ارزی ویژگیهای نظامهای ارزی Hadi Arabi 2

1 Associate Professor, Faculty of Economics, University of Tehran

2 Assistant Professor of the Research Institute of the Seminary and University

چکیده [English]

Why do different countrisn adopt different currency regimes? Why doer a particminz country adopt different currency regimes in different periods of time? This article attempts to find answers to these questions through studying policy objectives, structural features and shocks received by economy as factors affecting the adoption of a particular currency regime. The study concludes that while various criteria are presented in relatively vast literature concerning the adoption of currency regime unfortunately there is no complete agreement as to the conflicts, prioritizing and precise quantification of the above mentioned criteria Furthermore, the results of the studies are entirely dependent on the hypotheses of the models with regard to the aims, structural characteristics and macroeconomic conditions. Therefore, when trying to choose a particular currency regime, the country must take the following measures: first, to clearly and specifically identify its policy objective(s); second, to identify existing structural peculiarities andmacroeconomic conditions; thirdly, to identify economic shocks and measure ttICITI: and finally io decide tin the appropriate currency regime on the basis of available data.

چالش‌های نظام ارزی

رییس مجمع عالی واردات با اشاره به مدیریت نظام ارزی کشور گفت: در میان نظام‌های ارزی گوناگونی که در اقتصاد کشورها حاکم است، اقتصاددانان نظام ارزی شناور مدیریت‌شده را برای اقتصادهایی با مشخصه‌هایی مانند اقتصادهای بازاری نوظهور، کشورهای درحال‌توسعه، بازارهای مالی نسبتا قوی و کشورهای منضبط در سیاست‌های کلان اقتصادی توصیه می‌کنند.

چالش‌های نظام ارزی

پایگاه خبری اتاق ایران|

رییس مجمع عالی واردات با اشاره به مدیریت نظام ارزی کشور گفت: در میان نظام‌های ارزی گوناگونی که در اقتصاد کشورها حاکم است، اقتصاددانان نظام ارزی شناور مدیریت‌شده را برای ویژگیهای نظامهای ارزی اقتصادهایی با مشخصه‌هایی مانند اقتصادهای بازاری نوظهور، کشورهای درحال‌توسعه، بازارهای مالی نسبتا قوی و کشورهای منضبط در سیاست‌های کلان اقتصادی توصیه می‌کنند.

علیرضا مناقبی با اشاره به اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: بر اساس ماده الحاقی ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال‌سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت‌شده» تعیین‌شده است. از آنجایی‌ که اتخاذ این رویکرد، می‌تواند آثار و تبعات متعددی ویژگیهای نظامهای ارزی ویژگیهای نظامهای ارزی بر فعالیت فعالان اقتصادی بخش خصوصی به دنبال داشته باشد که گاه از توان اداره کردن آنها خارج است، بهتر است فعالان اقتصادی با آینده‌نگری و به‌منظور بهینه‌سازی، تصمیم‌گیری‌های خود در حوزه مدیریت بنگاه، نیم‌نگاهی حتی اجمالی به این نوع نظام ارزی و مزایا و محدودیت‌های آن داشته باشند.

رییس مجمع عالی واردات در ادامه توضیح داد: ازآنجایی‌که بطورکلی نظام‌های ارزی بر دو نوع، نظام ارزی شناور و نظام ارزی ثابت تقسیم می‌شوند، باید نظام شناور مدیریت‌شده را همچون نظام شناور تعدیل‌شده ازجمله طیف‌های گسترده از ترکیب همان نظام‌های شناور و ثابت بدانیم. در نظام ارزی شناور مدیریت‌شده بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار و مقام ناظر بازار ارز می‌تواند بدون تصریح یا الزام قبلی برای تعیین نرخ ارز، دخالت کند. همچنین بطور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق تغییر در نرخ سود در بازار مداخله می‌کند.

وی با اشاره به نوسان نرخ ارزی گفت: در این نظام ارزی ممکن است نرخ ارز به‌صورت کنترل‌شده، نرخ ارز در دامنه گسترده بدون اعلان رسمی، نوسان کند. سیاست پولی در این نظام به‌صورت نسبتا آزادانه جهت هدایت اقتصاد داخلی به کار گرفته می‌شود. بنابراین امکان هدف‌گذاری پولی و استفاده از ابزارهای سیاست پولی برای رسیدن به اهداف اقتصادی به‌ویژه در بخش واقعی و اقتصاد نظیر بهبود رفاه رشد اقتصادی و اشتغال امکان‌پذیر می‌شود. ازجمله دیگر مزایایی که برای نظام ارزی شناور مدیریت‌شده در برابر نظام ارزی ثابت مطرح می‌شود آن است که روی آوردن بیش‌ازپیش به‌نظام نرخ‌های ثابت ارز و تثبیت ارزش ریال به یک ارز عمده و قوی، ضمن آنکه سبب از دست رفتن ذخایر ارزی کشور می‌شود، استفاده از سیاست پولی را در راستای تامین اهداف ارزی قرار داده و استقلال سیاست‌گذار پولی را سلب می‌کند.

مناقبی افزود: بدیهی است که هریک از نظام‌های ارزی با توجه به ویژگی‌های ذاتی خود دارای معایب و مزایای ناظر به خود هستند. از مزایایی که در صورت پیاده شدن نظام ارزی شناور مدیریت‌شده به‌صورت صحیح و کامل می‌توان متصور بود، امکان حفظ ثبات و رقابت‌پذیری در صورت اعتبار نظام ارزی و همچنین آسیب‌پذیری اندک در برابر بحران‌های ارزی در صورت انعطاف‌پذیری دامنه است. اما از نقاط ضعف و معایبی که برای این نظام ارزی ذکر می‌شود، ضعف در شفافیت به دلیل مشخص نبودن معیار دخالت در شناور مدیریت‌شده؛ عدم تعریف مشخص و واضح گستره نرخ ارز؛ نااطمینانی و ضعف در اعتبار و همچنین نیاز به ذخایر بین‌المللی بالاست.

ویژگی های نظام های ارزی: رویکرد سنتی و جدید

فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی ، دوره: 5 ، شماره: 16

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 30 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله ویژگی های نظام های ارزی: رویکرد سنتی و جدید

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا JR_JOER-5-16_004 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1384، یاوری، کاظم؛ )
برای بار دوم به بعد: ( 1384، یاوری؛ )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.