سازمان بورس اوراق بهادار


سازمان بورس اوراق بهادار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (حقوق مالی اسلامی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق مالی، گروه مدیریت مالی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه حسابداری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

نظارت و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران از مهمترین زمینه‌های تحکیم و توسعه بازار سرمایه به شمار می‌آید. . اسلام برای کسب و کار، تجارت و فعالیت اقتصادی، آداب و شرایطی را در نظر گرفته که از جمله آنها می‌توان به انصاف در معامله و ذعایت حقوق طرفین در معاملات اشاره کرد.سرمایه‌گذاران در انواع اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار اسلامی (صکوک) به شفافیت و اطمینان از رعایت حقوق سرمایه‌گذاران از سوی ناشران توجه دارند. هر چه این اعتماد در بین آحاد جامعه گسترش یابد، تمایل به سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و در مقابل توان تأمین مالی ناشران برای اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری و نیز تأمین سرمایه در گردش بیشتر می‌شود و چنین است که بازار سرمایه به اجرای مأموریت اصلی خود که همانا تأمین مالی است‌، نائل می‌گردد.
هدف اصلی این تحقیق سنجش میزان کفایت نظارتی است که توسط نهاد ناظر بازار سرمایه بر ناشران انواع اوراق بهادار در بورس‌ها اعمال می‌گردد. در این تحقیق 200 نفر از سهامداران بصورت تصادفی، به عنوان نمونه آماری انتخاب شده‌اند. داده‌های تحقیق با کمک ابزار پرسشنامه گردآوری شده است. برای سنجش روایی سازه از الگوی معادلات ساختاری و برای سنجش روایی محتوایی ابزار از نظرات اساتید و صاحب نظران آگاه به موضوع استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که از دید سهامداران میزان نظارت سازمان بورس اوراق بهادار بر ناشران بورسی از دیدگاه سواد مالی، افشاء و شفافیت و فعالیت های آموزشی در حد قابل قبولی است اما میزان نظارت بر حاکمیت شرکتی،کیفیت حسابرسی و نظارت بر اطلاعات نهانی در حد قابل قبولی نیست

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.22518290.1400.10.2.12.9

عنوان مقاله [English]

Evaluating of Stock Exchange Supervision over the Issuers: Adopting a Supportive Approach Islamic to Stockholders

نویسندگان [English]

  • Faranak Mafakhrenea 1
  • Jafar Jamali 2
  • Ali Saeedi 3

1 PhD Student in Financial Law, Department of Financial Management, Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Law, Electronic Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Accounting, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Supervising and assuring investors is considered as one of the most important bases for strengthening and developing the capital market. . Islam has considered customs and conditions for business, commerce and economic activity, among which we can mention fairness in transaction and protection of the rights of the parties in transactions. Transparency and certainty about respecting the investors' rights by the issuers are the concerns of those investing in different securities, including stocks and various types of Islamic securities (Sukuk). The greater the trust among the individuals in a society, the more the desire for investment, and in return, the more the issuers’ financial capabilities to launch investment projects and also to provide working capital. Thus, the capital market will succeed in financing as its main mission. The main purpose of this study is to evaluate the level of supervision sufficiency applied by the Capital Market Supervisory Authority over the issuers of various securities in the stock exchange. In this study, 200 stockholders were selected randomly as statistical samples. Data were collected using a questionnaire. The structural equation model and the opinions of experts and informants were used to assess the construct validity and content validity, consequently. The results of the study indicate that, according to the shareholders, the level of the Stock Exchange supervision over the issuers is acceptable considering financial literacy, disclosure and transparency, and training activities; while, the supervision over corporate governance, audit quality, and insider information is not acceptable enough.

کلیدواژه‌ها [English]

  • issuers
  • corporate governance
  • audit quality
  • insider information
  • disclosure and transparency

ابراهیمی، سیدکاظم؛ بهرامی‌نسب، علی؛ و باغیان، جواد (1396). تأثیر کیفیت حسابرسی و رعایت حقوق سهامداران بر احتمال گزارشگری متقلبانه. فصلنامه دانش حسابرسی، 17(69)،‌ 149-125.

اسلامی بیدگلی، سعید؛ و کریم‌خانی، میثم (1395). سواد مالی؛ زمینه‌های سیاسی - اقتصادی پیدایش و جایگاه آن در اقتصاد بازار. فصلنامه تحقیقات مالی. 18(70)، 274-251. DOI: 10.22059/jfr.2016.61591

باباجانی، جعفر؛ و عبدی، مجید (1389). رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت‌ها. فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی. 2(7)، 65-86.

بادآورنهندی، یونس؛ و تقی‌زاده خانقاه، وحید (1396). تأثیر پرداخت سود سهام و عدم انتشار اخبار بد بر خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی. فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 24(93)، 19-40. DOI: 10.22059/acctgrev.2017.61841

جمالی، جعفر؛ آقامیری، سمیه‌سادات؛ عابدینی سعدآباد، فرهاد؛ و سلیمان دهکردی، الهام (1394). بازشناسی اطلاعات نهانی و قلمروی آن در نظام حقوقی ایران. فصلنامه دانشنامه حقوق و سیاست، 11(25)، 11-31.

حساس یگانه، یحیی؛ و آذین‌فر، کاوه (1389). رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه مؤسسه حسابرسی. فصلنامه بررسی حسابداری و حسابرسی، 17(61)، 85-98.

خلیلی عراقی، مریم؛ و بهروزی‌زاد، صمد (1388). بررسی اثرات شفافیت اطلاعات مالی بر رفتار سازمان بورس اوراق بهادار سرمایه‌گذار در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات مالی، 2(5)، 129-149.

رهبر، فرهاد؛ و مظفری خامنه، فرشید؛ و محمدی، شاپور (1386). موانع سرمایه‌گذاری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 21(81)، 111-138.

زاهدی تهرانی، پریوش؛ و دلشاد، افسانه (1395). بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر بهبود حجم معاملات و کیفیت اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت مالی، 6(15)، 111-131.

ساریخانی، عادل؛ و میرزایی‌منفرد، غلامعلی (1396). تحلیل مبانی فقهی و حقوقی جرایم مرتبط با اطلاعات نهانی در بازار اوراق بهادار. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 10(37)، 101-125.

شبانی، محمدصادق (1395). بررسی وضعیت حقوقی معاملات متکی بر اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 9(33)، 115-131.

شفیع‌زاده، بهاره؛ حسینی، سیدعلی؛ رحمانی، علی؛ و سلطانی، محمد (1397) ، نقش گزارشگری مالی، شفافیت و راهبری شرکتی در حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 11(42)، 74-95.

صفرزاده، محمدحسین (1392). تأثیر رعایت حقوق سهامداران بر کیفیت سود. فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری، 3(9)، 147-172.

قالمق، کریم؛ یعقوب‌نژاد، احمد؛ و فلاح‌شمس، میرفیض (1395). تأثیر سواد مالی بر تورش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت مالی، 4(16)، 94-75.

کاشانی‌پور، محمد؛ راعی عزآبادی، محمدابراهیم؛ و ارشادی، محمود (1396). تأثیر مکانیزم‌های راهبری شرکتی بر تأخیر گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای: مطالعه مورد بورس اوراق بهادار. فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، 5(17)، 194-169.

میرزایی‌منفرد، غلامعلی (1392). تحلیل جرم سوء‌استفاده از اطلاعات نهانی در بازار اوراق بهادار. فصلنامه آموزه‌های حقوق کیفری، 2(5)، 211-240.

نجفی‌فراشاه، سیدعلی‌محمد؛ آذرفر، امیر؛ و حسن‌زاده‌سروستانی، حسین (1396). طراحی قواعد مطلوبیت‌زا برای شفافیت شرکتی ناشران پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت مالی، 5(20)، 95-71

ندیمی‌نو، پروین (1396). مسئولیت مدنی ناشی از افشای اطلاعات نهانی در سازمان بورس و اوراق بهادار. فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، 3(2/1)، 56-46.

Alavi, S, M. (2011). Influence Levels of Information Transparency on Managerial Responsiveness, Official Accountant, (26): 79-75.

Ateş, S., Coşkun, A., Şahin, M. A., & Demircan, M. L. (2016). Impact of Financial Literacy on the Behavioral Biases of Individual Stock Investors: Evidence from Borsa Istanbul. Business & Economics Research Journal, 7(3).

Babajani, Jafar; & Abdi, M; (1389). The Relationship between Corporate Governance and Corporate Taxable Profits. Quarterly Journal of Financial Accounting Research. 2 (7), 65-86 (In Persian).

Badavarhandi, Y; & Taghizadeh Khaneghah, V; (1396). The Effect of Dividend Payment and Non-Disclosure of Bad News on the Risk of Falling Stock Prices with Emphasis on Information Asymmetry. Journal of Accounting and Auditing Reviews, 24 (93), 19-40 (In Persian). DOI: 10.22059 / acctgrev.2017.61841

Boţa-Avram, C. (2013). Empirical Analysis of Effects of Country-Level Governance to Strength of Investor Protection. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99, 1063-1072.

DeAngelo, L, (1981). Quality Audit and size Auditor. Journal of Economics and Accounting. 3, 199–189.

Ebrahimi, S, K; Bahrami Nasab, A; & Baghian, J; (1396). The Effect of Audit Quality and Observance of Shareholders' Rights on the Possibility of Fraudulent Reporting. Quarterly Auditing Knowledge, 17 (69), 149-125 (In Persian).

Fadaee nezhad, E; & Nobakht, Z. (2006). The Concept of Transparency in the Company, Stock Exchange, (49): 47-54.

Francis, J. R., & Wang, D. (2008). The Joint Effect of Investor Protection and Big 4 Audits on Earnings Quality around the World. Contemporary Accounting Research, 25(1), 157-191.

Ghelmagh, K; Yaqubnejad, Ahmad; Fallah Shams, M, F: (1395). The Effect of Financial Literacy on Behavioral Distortions of Tehran Stock Exchange Investors. Quarterly Journal Financial Management, 4 (16), 94-75 (In Persian).

Gruszczynski, M. (2010). Investor Protection and Disclosure: Quantitative Evidence. Warsaw School of Economics–Department of Applied Econometrics Working Paper, (6-10).

Islami Bidgoli, S; & Karimokhani, M; (2015). Financial Knowledge; Political-Economic Contexts of its Emergence and Its Place in the Market Economy. Quarterly Journal of Financial Research. 18 (70), 274-251 (In Persian). DOI: 10.22059 / jfr.2016.61591

Jamali, J; Aghamiri, S, S; Abedini Saadabad, F; & Suleiman Dehkordi, E; (1394). Recognition of Confidential Information and its Scope in the Iranian Legal System. Encyclopedia of Law and Politics, 11 (25), 11-31 (In Persian).

Jirasakuldech, B., Dudney, D. M., Zorn, T. S., & Geppert, J. M. (2011). Financial Disclosure, Investor Protection and Stock Market Behavior: an International Comparison. Review of Quantitative Finance and Accounting, 37(2), 181-205.

Kashanipour, M; Rai Azabadi, M, I; & Ershadi, M; (1396). The Impact of Corporate Governance Mechanisms on Intermediate Financial Reporting Delays: A Case Study of the Stock Exchange. Quarterly Journal of Financial and Economic Policies, 5 (17), 194-169 (In Persian).

Khalili Iraqi, M; & Behroozizad, S; (1388). Investigating the Effects of Financial Information Transparency on Investor Behavior in Tehran Stock Exchange. Quarterly Journal of Financial Studies, 2 (5), 129-149 (In Persian).

Lima, B. F., & Sanvicente, A. Z. (2013). Quality of Corporate Governance and Cost of Equity in Brazil. Journal of Applied Corporate Finance, 25(1), 72-80.

Leader, F; Mozaffari Khamenei, F; & Mohammadi, S; (1386). Barriers to Investment and its Impact on Economic Growth in Iran. Quarterly Journal Economic Research, 21 (81), 111-138 (In Persian).

Lynch, J. G., Fernandes, D., & Netemeyer, R. G. (2013). The Effect of Financial Literacy and Financial Education on Downstream Financial Behaviors. National Endowment for Financial Education.

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2011). Financial Literacy around the World: an Overview. Journal of Pension Economics & Finance, 10(4), 497-508.

Mirzaei Monfared, G, A; (1392). Crime Analysis of Misuse of Confidential Information in the Securities Market. Quarterly Journal of Criminal Law Teachings, 2 (5), 211-240 (In Persian).

Najafi Farashah, S, A, M; Azarfar, A; & Hassanzadeh Sarvestani, H; (1396). Designing Utility Rules for Corporate Transparency of Publishers Listed on the Tehran Stock Exchange. Quarterly Journal Financial Management, 5 (20), 95-71 (In Persian).

Nadimi‌no, P; (1396). Civil Liability for Disclosure of Confidential Information in the Exchange and Securities Organization. Quarterly Journal of Political Science Studies, Law and Jurisprudence, 3 (1/2), 56-46 (In Persian).

Persakis, A., & Iatridis, G. E. (2016). Audit Quality, Investor Protection and Earnings Management During the Financial Crisis of 2008: An International Perspective. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 41, 73-101.

Razali, W.A. A. W., & Arshad, R., (2014). Disclosure of Corporate Governance Structure and the Likelihood of Fraudulent Financial Reporting, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 145, 243–253.

Safarzadeh, M, H; (1392). The Effect of Respect for Shareholders' Rights on the Quality of Profits. Quarterly Journal of Experimental Accounting Research, 3 (9), 147-172 (In Persian).

Sarikhani, A; & Mirzaei Monfared, G, A; (1396). Analysis of Jurisprudential and Legal Bases of Crimes Related to Confidential Information in the Securities Market. Quarterly Journal Stock Exchange, 10 (37), 101-125 (In Persian).

Sensitive Yeganeh, Y; & Azinafar, K; (1389). The Relationship between Audit Quality and the Size of the Audit Firm. Quarterly Journal of Accounting and Auditing Review, 17 (61), 85-98 (In Persian).

Shabani, M, S; (1395). Investigating the Legal Status of Transactions Based on Confidential Information in the Stock Exchange. Quarterly Journal Stock Exchange, 9 (33), 115-131 (In Persian).

Shafizadeh, B; Hosseini, S, A; Rahmani, A; & Soltani, M; (2015), The Role of Financial Reporting, Transparency and Corporate Governance in Protecting the Rights of Investors. Quarterly Journal Stock Exchange, 11 (42), 74-95 (In Persian).

Zahedi Tehrani, P; & Delshad, A; (2015). Investigating the Effect of Audit Quality on Improving the Volume of Transactions and the Quality of Financial Information between Periods of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange. Quarterly Journal Financial Management Outlook, 6 (15), 111-131 (In Persian).

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه بی‌اعتمادی مسئله‌ای است که بورس از آن رنج می‌برد، گفت: بار دیگر اعتماد از دست رفته به بازار سهام باز می‌گردد و بازار سهام می‌تواند به جایگاه اصلی خود برگردد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار:

مصرف کننده، برنده عرضه خودرو در بورس کالاست

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار میگوید: با عرضه خودرو در بورس کالا مابه‌التفاوت قیمتی که قبلا به رانت‌باز تعلق می‌گرفت، اکنون به تولیدکننده و سهامدار تعلق می‌گیرد. به گفته مجید عشقی مصرف کننده منتفع و برنده اصلی عرضه خودرو در بورس کالاست.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد

عرضه خودرو در بورس کالا، یک تیر و سه نشان

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید می‌کند با عرضه خودرو در بورس کالا مابه‌التفاوت قیمتی که قبلا به رانت‌باز تعلق می‌گرفت، اکنون به تولیدکننده و سهامدار تعلق می‌گیرد. همچنین از دید مجید عشقی با عرضه خودرو در بورس کالا که تحول بسیار بزرگی بود، منتفع اصلی، مصرف کننده نهایی خواهد بود

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد:

تعامل مثبت با وزارت صمت برای عرضه منظم و مستمر خودرو در بورس کالا

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از وجود تعامل مثبت سازمان بورس و اوراق بهادار با وزارت صمت برای ورود خودروهای بیشتر به بورس کالا خبر داد و گفت: اکنون به دنبال فعال‌سازی ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی صنعت خودرو کشور هستیم.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد

افزایش ضریب نفوذ بورس های کالایی در اقتصاد/ عرضه ادامه دار خودرو در بورس کالا

عرضه خودرو در بورس کالا به عنوان مصداق پیروزی شفافیت بر رانت تعریف می‌‎شود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه به دنبال افزایش ضریب نفوذ بورس های کالایی در اقتصاد و رشد شفافیت هستیم، گفت: عرضه خودرو در بورس کالا با همکاری خودروسازان و همه دستگاه‌های مسئول و دخیل ادامه دارد.

در گفت‌وگو با یک کارشناس بازار سرمایه مطرح شد

اوراق سلف، راهکار بورسی برای شفافیت بازار مسکن

اوراق سلف مسکن به دلیل ظرفیت ها و قابلیت ها و سازوکارهایی که در اختیار دارد، می‌تواند در یک وضعیت شفاف و محیط رقابتی، نوسان های بازار مسکن را کنترل کند و به گفته یکی از کارشناسان بازار سرمایه تداوم این شرایط میتواند دست سودجویان را بسته نگه دارد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار:

مسئولیت اصلی در پیگیری قیمت‌گذاری‌ دستوری با مدیران شرکت‌ها است/ مراقب منافع سهامداران باشید

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید میکند، مسئولیت اصلی در پیگیری قیمت‌گذاری‌های دستوری، شرکت‌ها هستند و مدیران شرکت‌ها سازمان بورس اوراق بهادار باید توجه داشته باشند که نسبت به مراقبت از دارایی‌های مردم مسئولیت دارند و باید منافع سهامداران را حفظ کنند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد

۳ رویداد مهم پیش روی بورس کالا/ معاملات مجوز معادن، سلف مسکن و رونق چشمگیر گواهی سپرده کالایی

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار:

توسعه نهادهای مالی گامی موثر در گسترش سرمایه‌گذاری غیرمستقیم

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار توسعه نهادهای مالی را گام موثری در گسترش سرمایه‌گذاری غیرمستقیم برشمرد.

رئیس سازمان بورس از مهم ترین اقدامات ماه های اخیر می گوید

بازسازی اعتماد از دست رفته

مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در بررسی آخرین تحولات و اقدامات ماه های اخیر این سازمان می گوید که مهم ترین اولویت، بازسازی اعتماد از دست رفته به بازار سرمایه است.

در گفت‌وگو با احمد رحیمی تشریح شد؛

آخرین مختصات عرضه خودرو در بورس کالا/ ۸۰ درصد تولید «شاهین» روی تابلو می رود

احمد رحیمی مدیر عملیات عرضه بورس کالای ایران گفت: حداقل ۸۰ درصد از تولید سالیانه خودرو شاهین از طریق بورس کالای ایران عرضه خواهد شد، پس از آن تصمیم گیری لازم در خصوص عرضه سایر خودروها توسط سایر تولیدکنندگان از طریق بورس کالا به عمل خواهد آمد.

نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس خبر داد:

افزایش دامنه نوسان به ١٠ درصد در سال ۱۴۰۱

نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: براساس تصمیمات اولیه اتخاذ شده قرار بر این است که دامنه نوسان در سال آینده تا ١٠ درصد تغییر کند.

رئیس سازمان بورس خبر داد:

راه‌اندازی اداره «میز صنعت» برای رفع مشکلات صنایع

اولین جلسه از سلسله جلسات دومین دوره آموزشی ویژه ناشران بازار سرمایه با حمایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت فرابورس ایران باهدف افزایش تعامل ناشران با بازار سرمایه و افزایش سطح سواد مالی در مرکز مالی ایران برگزار شد.

رئیس سازمان بورس:

نه به قیمت‌گذاری دستوری را از خودمان شروع می‌کنیم

در حال حاضر با توجه به جمع بندی پیشنهادات بورس‌ها در خصوص دامنه نوسان امید می‌رود تا پایان سال شاهد تغییر تدریجی دامنه نوسان باشیم زیرا هر گونه مداخله خارج از نظم بازار (عرضه و تقاضا) حکایت تلخ قیمت‌گذاری دستوری است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار:

زیرساخت پرداخت سود سهام همه شرکت ها از طریق سجام آماده شده است

مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار می گوید:همانطور که وعده داده بودیم طی دو ماه اخیر تمام زیرساخت‌های فنی لازم در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام و با تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار در مجلس شورای اسلامی شاهد پرداخت سود سهام همه‌ شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه از طریق سامانه سجام خواهیم بود.

عمده اصلاحات قانون بازار سرمایه چیست؟

پیش نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار ایران مصوب کارگروه تخصصی بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام شد که در یکی از بندهای این پیش نویس بر الزام شرکت‌های مرتبط جهت عرضه تولیدات در بورس کالا و انرژی تاکید شده است.

مجید عشقی:

سازمان بورس آماده همکاری با وزارت صمت برای عرضه خودرو در بورس کالاست

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد:

بورس کالا، بازار کالای کشور را قابل رصد و شفاف کرده است

مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با رشد و تقویت عرضه کالاها در بورس کالای ایران شاهد آن هستیم که بازار کالای کشور شفاف و قابل رصد شده است که با تعامل مناسبی که میان وزارت صمت و بازار سرمایه ایجاد شده، روند ورود کالاها و شرکت های جدید به بورس کالا نیز سرعت گرفته است.از سوی دیگر زیرساخت های بورس کالا برای عرضه خودروهایی که مشمول قیمت گذاری نمی شوند آماده بوده و در این زمینه سازمان بورس آماده همکاری با وزارت صمت است.

در گزارشی بررسی شد؛

از حذف دامنه نوسان تا تغییر مسیر بازار

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در تازه ترین صحبت‌های خود به حذف تدریجی دامنه نوسان اشاره کرده است؛ موضوعی که «بود» یا «نبود» آن طی چند سال اخیر از کلیدی‌ترین محورهای مورد بحث بازارسرمایه به شمار می‌آید و به نظر می‌رسد اکنون با کارشناسی‌های انجام شده به تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه نزدیک شده است.

رئیس سازمان بورس اعلام کرد؛

بازنگری در زیرساخت‌ها با مشورت فعالان بازار

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست با نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: فرایندهای صدور مجوزها و تایید صلاحیت‌ها متناسب با بزرگ شدن بازار توسعه پیدا نکرده است بنابراین، زیرساخت‌های بازار سرمایه در حال بازنگری است و در این بازنگری‌ها باید از مشورت فعالان بازار استفاده بهینه شود. همچنین طبق رویکرد سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل‌ها، ضوابط و نظارت‌ها در حوزه ناشران و نهادهای مالی با مشورت فعالان و ذی نفعان تصمیم گیری و سپس نهایی می‌شود.

رییس سازمان بورس:

در حال پیگیری برای عرضه خودروهای لوکس در بورس کالا هستیم

رییس سازمان بورس:

امسال ۲۷۰ شرکت از طریق سجام سود پرداخت کردند

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: پیش از این هر شرکت استانی برای پرداخت سود، رویه مخصوص به خود را داشت، اما طی یکی دو سال گذشته این موضوع مطرح شد تا شرکت سپرده گذاری، دریافت و پرداخت سودها را از طریق اطلاعاتی که در سامانه سجام وجود دارد، انجام دهد و در سال گذشته حدود ۱۳۰ شرکت و امسال نیز حدود ۲۷۰ شرکت سود سهام خود را از طریق سامانه سجام پرداخت کردند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد؛

شفافیت، رمز بازپس‌گیری اعتماد و ثبات

از آغاز دولت سیزدهم، صد روز می‌گذرد و در این میان، مجید عشقی نزدیک به یک ماه است که به عنوان رییس سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شده است. به همین بهانه گفتگوی مفصلی در رابطه با موضوعات و دغدغه‌های این روزهای اهالی بازار سرمایه با رئیس سازمان انجام شد که در ادامه به موضوعاتی چون صندوق تثبیت، انتشار اوراق دولتی و ثبات در بورس اشاره شده است.

توضیحات رییس سازمان بورس در خصوص عرضه اوراق دولتی

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه عرضه اوراق دولتی براساس کشش بازار سرمایه انجام می شود و باید توجه کرد که بازار بدهی و سرمایه دو بازار مجزا هستند، گفت: سهامداران حقیقی اوراق دولتی را خریداری نمی‌کنند و اینگونه نیست که اوراق روی میز باشد و به مردم بگوییم سهام بفروشند و اوراق خریداری کنند، زیرا ۹۹ درصد این اوراق قبلا بازاریابی شده است.

با توافق رییس سازمان بورس و مدیرعامل ایران خودرو؛

حذف قیمت گذاری دستوری خودرو با جدیت دنبال می شود

صبح امروز در نشست مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو، مسائل و مشکلات صنعت خودرو بررسی و بر خروج این صنعت از نظام قیمت گذاری دستوری تاکید شد.

امروز ۲۵ مهر؛

سیزدهمین نشست بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی آغاز به کار می‌کند

سیزدهمین دوره بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی (ICM) امروز ۲۵ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۱۷ اکتبر ۲۰۲۱ با سخنرانی دکتر عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت رسمی و به شکل برخط (آنلاین) آغاز به کار خواهد کرد.

رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح کرد:

۷ راهبرد و ۳ محور اصلی بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ۷ راهبرد و ۳ محور اصلی برنامه‌های کلان بازار سرمایه را دوره جدید تشریح کرد.

رئیس سازمان بورس در نامه‌ای خواستار شد؛

لغو قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات

جلوگیری از زیان آتی شرکت‌های خودروسازی با حذف قیمت‌گذاری دستوری

رئیس سازمان بورس مطرح کرد؛

اقدامات کلیدی خاندوزی در حمایت از بازار سرمایه/ نه وزیر اقتصاد به افزایش نرخ سود و قیمت گذاری دستوری

محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن اشاره به مخالفت سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی با افزایش نرخ سود بانکی گفت: افزایش نرخ سود در دستور کار نبوده و تقاضای اوراق جانشین تقاضای سهام نخواهد شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد؛

جلوگیری از طعمه شدن سهام شرکت‌های کوچک برای متخلفان

محمدعلی دهقان دهنوی گفت: قرار گرفتن یک شرکت کوچک با شناوری پایین در پرتفوی سهامداران، زمینه ایجاد تخلفاتی از نوع دستکاری قیمت، اغواگری و افزایش قیمت سهام بیش از ارزش ذاتی آن سهم را فراهم می کند و در نهایت سهام برخی از شرکت‌های کوچک به طعمه ایجاد تخلفات در بازار تبدیل می‌شوند. به گفته رییس سازمان بورس، با توجه به وجود چنین مشکلی در عرضه اولیه سهام شرکت‌های کوچک، سازمان بورس باید اقدامی را برای رفع چنین مشکلی در عرضه اولیه انجام می داد که به دنبال آن تصمیمات لازم برای تغییر روش عرضه اولیه اتخاذ شد.

استخدام سازمان بورس و اوراق بهادار (استخدام جدید)

آگهی 19 شهریور 1401: سازمان بورس و اوراق بهادار جهت تکمیل نیروی انسانی و جذب نیروی متخصص اقدام به برگزاری آزمون استخدامی در رشته‌های زیر می‌نماید:

ردیف گروه تحصیلی شرایط اختصاصی
1 حسابداری-مدیریت مالی آشنایی با قوانین و مقررات بازار سرمایه/ آشنایی با تحلیل صورت‌های مالی، بازارها، ابزارها، و امور ما‌لی شرکتی/ دانش در زمینه محاسبه سود، بازده، ریسک، نرخ سود و ارزش‌گذاری و تجزیه و تحلیل اوراق بهادار/ تسلط بر قوانین و مقررات حوزه معاملات و آشنایی با سایر مقررات بازار سرمایه.
2 حسابداری-حسابرسی تسلط بر قوانین و مقررات بازار سرمایه/ تسلط بر قانون تجارت/ تسلط بر استانداردهای حسابداری و حسابرسی/ تسلط بر قانون مالیات.

* لازم به ذکر است متقاضیان محترم در دو گروه تحصیلی مجاز به ثبت نام می‌باشند.

شرایط عمومی

- عدم اشتغال به تحصیل در زمان ثبت نام
- دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم برای آقایان
- آشنایی به زبان انگلیسی بر اساس معیارهای سازمان
- تسلط بر رایانه و مهارتهای ICDL
- متولد سال 1369 و پس از آن

مراحل آزمون استخدامی

شرکت و قبولی در آزمون الکترونیکی (برگزاری در شهر تهران)
شرکت در تست شخصیت‌شناسی
مصاحبه‌های عمومی و تخصصی
* زمان برگزاری آزمون 30 مهرماه 1401 می‌باشد.

نکات مهم

- تنها داوطلبانی که در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکتری از رشته‌های قید شده در جدول فوق فارغ التحصیل شده‌اند امکان شرکت در آزمون را خواهند داشت. در صورت عدم تطابق مدرک تحصیلی با رشته مورد نظر در هر مرحله از فرآیند آزمون و استخدام حضور داوطلب کن‌لم‌یکن تلقی شده و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.
- جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در آزمون استخدامی به سامانه برگزاری آزمون‌های حرفه‌ای بازار سرمایه مراجعه نمایید همچنین می‌توانید با مرکز ارتباط بازار سرمایه به شماره ۹۱۰۷۷۴۴۰ (۰۲۱) تماس حاصل نمایید.
- متقاضیان محترم می‌توانند جهت ثبت‌نام آزمون استخدامی مورد نظر در سامانه آزمون‌ها، نام آزمون مورد نظر خود را در بخش "آزمون‌های قابل انتخاب"، قسمت "جستجوی نام آزمون" جستجو نمایند.
- لازم به ذکر است که هزینه ثبت‌نام مسترد نخواهد شد.

سازمان بورس اوراق بهادار

به گزارش سنا، در جلسه شورای مشورتی سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشی در مورد ارزیابی و تحلیل بازار شرکت‌های کوچک و متوسط فرابورس ایران و ارائه راهکارهای اصلاحی آن ارائه و سپس اعضای شورای مشورتی به بیان نکات خود پرداختند. این جلسه با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار حسین عبده‌تبریزی، محمد فطانت، حسن قالیباف اصل و محمدعلی دهقان دهنوی روسای سابق این سازمان، نوری بروجردی معاون اقتصادی دادستان کل کشور، علی رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، مساحی مشاور و دستیار ویژه رئیس سازمان بورس و اوراق…

دیوار کوتاه نرخ بهره

دنیای‌اقتصاد: روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه رئیس کل بانک مرکزی با رئیس سازمان بورس جلسه‌ای برگزار کردند تا در خلال آن درباره نرخ سود بازار بین بانکی گفت‌وگو کنند. طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، نرخ سود در بازار بین بانکی، به‌منظور حمایت از بازار سرمایه کنترل خواهد شد و تمام تلاش بانک مرکزی تقویت بورس است؛ اما حتی انتشار این خبر نیز روند نزولی بورس را تغییر نداد و روز گذشته، شاخص بازار در مسیر کاهشی حرکت کرد. گزارش‌ها از تعیین نرخ بازار بین بانکی، در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار حکایت دارد و مقرر…

بودجه مسوولیت اجتماعی پالایش نفت لاوان

دنیای‌اقتصاد - بندرعباس: در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پالایش نفت لاوان، سود تقسیمی برای هر سهم سه‌‌‌هزار ریال تعیین شد. نشست مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام) به‌‌‌منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۰با حضور بیش از ۶۷درصد صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها، اعضای هیات‌مدیره، بازرس قانونی شرکت و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و نماینده سازمان حسابرسی تشکیل شد.

ناشران در کدال شفاف‌‌سازی کردند

دنیای‌اقتصاد: روز گذشته اطلاعیه‌‌های متعددی در خصوص افشای اطلاعات بااهمیت شرکت‌ها در سامانه کدال منتشر شد و شرکت‌های بورسی و فرابورسی متعددی به‌منظور رعایت اصل شفافیت در بازار سهام، سهامداران را از رویدادهای بااهمیت و جزئیات مالی و عملکردی خود مطلع کردند. در ادامه به بررسی چندی از این اطلاعیه‌‌ها پرداخته شده است.

آغاز فروش سهام دولتی و درون‌گروهی ایران خودرو

ایکوپرس: گروه صنعتی ایران‌خودرو در فراخوانی، از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای خرید سهام دولتی و درون‌گروهی خود دعوت به مشارکت کرد. در این فراخوان آمده است در راستای راهبردهای رئیس‌جمهوری برای خصوصی‌سازی‌های شفاف و تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و اهداف وزارت صمت برای فروش سهام دولتی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری سمند و گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو ۷۷/ ۱۳درصد سهام شرکت ایران‌خودرو را به‌صورت بلوکی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط با رعایت ضوابط و مقررات واگذار می‌کنند. متقاضیان می‌توانند برای اعلام…

سود ۷۰۰ریالی فملی به ازای هر سهم

در مجمع عمومی عادی سالانه «فملی» برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ مبلغ ۷۰ تومان سود به ازای هر سهم تصویب شد. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت ملی مس برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۰ روز چهارشنبه ۲۹ تیر با حضور ارکان مجمع، هیات رئیسه، اکثریت سهامداران، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس قانونی و بازرس قانونی در محل سالن همایش‌‌های وزارت کشور برگزار شد.

مجمع عمومی بانک شهر برگزار شد

دنیای‌اقتصاد: مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ بانک شهر با مجوز بانک‌مرکزی و رعایت تمامی دستورالعمل‌‌‌های بهداشتی، طی مراسمی با حضور حداکثری سهامداران حقیقی و حقوقی برگزار شد.

تصویب صورت‌های مالی بانک صادرات

دنياي اقتصاد: مجمع عمومی عادی سالانه بانک صادرات ایران در روز پنج‌‌شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۱ همزمان به صورت حضوری و برخط (آنلاین)، برگزار و صورت‌‌های مالی سال مالی منتهی به پایان اسفند ١٤٠٠ با حضور دارندگان اکثریت سهام مورد تصویب قرار گرفت.

بیمه پاسارگاد سازمان بورس اوراق بهادار افزایش سرمایه داد

دنیای اقتصاد: افزایش سرمایه بیمه پاسارگاد براساس جلسه هیات‌مدیره شرکت و مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۰، از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه‌ای و با توجه به مجوز‌های سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران محقق شد. براساس این گزارش، سرمایه بیمه پاسارگاد از مبلغ ۳۰,۶۱۸,۰۰۰ میلیون ریال به ۵۸,۱۷۴,۲۰۰ میلیون ریال به میزان ۲۷,۵۵۶,۲۰۰ میلیون ریال (معادل ۹۰ درصد) از محل سود انباشته (به مبلغ ۲۴,۴۹۴,۴۰۰ میلیون ریال) و اندوخته سرمایه‌ای (به مبلغ ۳,۰۶۱,۸۰۰ میلیون ریال) افزایش…

بیمه دی ۳۶۰ ریال سود بین سهامداران تقسیم کرد

دنیای اقتصاد: مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه دی (سهامی عام) با حضور ۶۹/ ۳۱ درصد از صاحبان سهام، مدیرعامل، اعضای هیات‌مدیره، نمایندگان بیمه مرکزی ج.ا.ایران، حسابرس و بازرس قانونی و سازمان بورس و اوراق بهادار روز سه‌شنبه ۲۸‌تیرماه ۱۴۰۱ برگزار و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۰ شرکت تصویب شد.

مجوز افزایش سرمایه بیمه اتکایی امین صادر شد

دنیای اقتصاد: سازمان بورس و اوراق بهادار تهران با انتشار اطلاعیه‌ای مجوز افزایش سرمایه بیمه اتکایی امین را صادر کرد.

مجمع موسسین شرکت بیمه زندگی کاریزما برگزار شد

دنیای‌اقتصاد: مجمع موسسین شرکت بیمه زندگی کاریزما (سهامی عام - درشرف تاسیس) برگزار شد. به گزارش روابط عمومی گروه مالی کاریزما، مجمع موسسین شرکت بیمه زندگی کاریزما (سهامی عام - درشرف تاسیس) در روز سه‌شنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۱ راس ساعت۱۰ در محل دانشگاه الزهرا با حضور اکثریت بیش از ۷۲درصد سهامداران، نماینده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.

تقسیم سود ۲۱۹ریالی به ازای هر سهم بین سهامداران بیمه‌‌‌‌ کوثر

دنیای‌اقتصاد: شرکت بیمه‌‌‌‌ کوثر با برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۰ و پس از شنیدن گزارش‌‌ های عملکرد شرکت و حسابرس و بازرس قانونی، به ازای هر سهم ۲۱۹ریال سود در نظر گرفت. به گزارش روابط‌‌ عمومی بیمه‌‌ کوثر، مجمع عمومی سالاانه شرکت بیمه‌‌کوثر باحضور بیش از ۹۲درصد سهامداران در هتل ارم برگزار شد.

میانگین زمان تامین مالی شرکت‌ها از بورس

سنا: تامین مالی شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه به صورت میانگین ۲۰ روز کاری زمان می‌برد که در صورت تسریع در تکمیل و ارائه مدارک توسط متقاضی، این زمان کمتر خواهد شد که این موضوع نیازمند اهتمام متقاضی تامین مالی نسبت به انجام به‌موقع فرآیندهای انتشار اوراق است.

پیش‌‌‌نویس اصلاح قانون بورس چه نوآوری‌‌‌هایی دارد؟

سنا: محمدمهدی منتظری، رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌‌‌ها و ارتقای سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار، مهم‌ترین نوآوری‌‌‌ها و مزایای پیش‌نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران را در هشت‌بند مرور و بررسی کرد.

ارزندگی سهام «تملت»

دنیای‌اقتصاد: مدیرعامل تامین سرمایه بانک‌ملت، تامین مالی را اصلی‌‌‌ترین موضوع فعالیت شرکت‌های تامین سرمایه عنوان کرد و گفت: این مهم جزو دغدغه‌‌‌های اصلی مدیریت جدید تامین سرمایه بانک ملت است، به طوری‌‌‌که شرکت از ابتدای اسفندماه ۱۴۰۰ تاکنون بیش از ۱۱۶‌هزار میلیارد ریال برای انتشار اوراق بدهی از سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت اصولی اخذ کرده که این میزان حدود ۶۶‌درصد کل موافقت اصولی‌‌‌های اخذشده از سازمان بورس طی این مدت است.

بازی برد-برد برای استارت‌آپ‌ها

دنیای‌اقتصاد - هانیه تقی‏‏‌زاده: بررسی چالش‌های ورود استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان به بازار سرمایه، محور اصلی یک همایش بود که با حضور بورسی‌ها، دولت و بخش خصوصی برگزار شد. در این همایش سیاستگذاران و شرکت‌های فناوری‌محور بر منافع بورسی شدن استارت‌آپ‌ها برای حاکمیت و همچنین فراهم شدن امکان تامین مالی بهتر برای توسعه و بهبود نقدشوندگی شرکت‌ها تاکید کردند.

رکورد بالاترین EPS «شکبیر» ثبت شد

دنیای‌اقتصاد: مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر در مجمع عمومی این شرکت از صرفه‌جویی ارزی ۳‌میلیون و ۷۰۰‌هزار یورویی از محل بومی‌سازی قطعات خبر داد و گفت: ثبت بالاترین رکورد EPS در سنوات گذشته یکی از دستاوردهای مهم پتروشیمی امیرکبیر بوده آن‌‌‌هم در شرایطی که سهم ۵۳ و ۳۷‌درصدی پتروشیمی امیرکبیر در بازار داخلی

طرح مجلس با شرایط و قوانین بازار سرمایه همخوانی ندارد

طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌‌‌های کالایی که در دستور کار مجلس است، از نگاه حمیدرضا فولادگر دچار تناقض است و با شرایط و قوانین کشور و بازار سرمایه، سازگاری و همخوانی ندارد.

فصل جدید تامین مالی شهرداری‌‌‌ها در بورس کالا

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد که صندوق املاک و مستغلات فصل جدیدی در تامین مالی شهرداری‌‌‌هاست. به نظر می‌رسد بورس‌کالا در این زمینه بتواند ابزارهای لازم را برای تامین مالی شهرداری‌ها از طریق صندوق‌‌‌ املاک و مستغلات آماده کند.به گزارش «سنا»، صندوق املاک و مستغلات به دلیل برخورداری از ویژگی‌‌‌هایی همچون نقدشوندگی بالا، به‌‌‌روز شدن ارزیابی ارزش دارایی، عدم‌نیاز به فروش تمام ملک یا ساختمان برای برطرف کردن نقدینگی موردنیاز نهادها و ارگان‌‌‌هایی همچون شهرداری، ابزار مناسبی به‌‌‌شمار…

رأی قاطع در یک پرونده بورسی

سنا: مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سه‌شخص حقیقی به دلیل سوءاستفاده از رانت اطلاعاتی سهام یک‌شرکت بورسی به پرداخت جریمه ۱۶میلیارد تومانی محکوم شدند.

بیمه البرز به ازای هر سهم ۱۳۰ ریال سود تقسیم کرد

صورت‌‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ شرکت بیمه البرز درمجمع عمومی صاحبان سهام تصویب شد و طبق مصوبه مجمع به ازای هر سهم ۱۳۰ریال سود بین سهامداران توزیع و مابقی به افزایش سرمایه اختصاص یافت.

کالاهای جدید در اتاق انتظار ورود به بازار گواهی سپرده کالایی

پیش‌نویس مربوط به رفع ابهام‌‌‌ مالیاتی گواهی سپرده کالایی، براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ در سازمان امور مالیاتی تهیه شده و به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده و قرار است به‌زودی بخشنامه آن ابلاغ شود. به گفته مدیر بازارهای مالی بورس‌کالای ایران، براساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، به محض ابلاغ این بخشنامه، شاهد ورود دارایی‌های جدید و معاملات پیوسته گواهی سپرده کالایی محصولات مختلف خواهیم بود. به گزارش «کالاخبر»، مدیر بازارهای مالی بورس‌کالای ایران، با اشاره به معافیت‌های مالیاتی به‌عنوان یکی از…

ساز و کار پذیرش شرکت‌های نوپا

شرکت ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻓﻦآوری و داﻧﺶ آراﻣﯿﺲ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺠﺎری تپسی، پس از جلسات اولیه، درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد مبنی بر ﭘﺬﯾﺮش در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان را در ﺗﺎرﯾﺦ ۲۱/ ۰۴/ ۱۳۹۹ ثبت کرد. در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ چهارﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ اﺧﯿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ که ﺷﺮﮐﺖ، ﻫﺮﺳﺎل ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه را اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺮﻓﺼﻞ «داراییﻫﺎی در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ» و در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﺑﻪ ﺳﺮﻓﺼﻞ «داراییﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد» ﻣﻨﺘﻘﻞ و مستهلک می‌کند.

خبر مهم برای سهامداران عدالت/ سهامداران می‌توانند سهام خود را بفروشند؟

ایرنا: "پیمان حدادی" به آخرین وضعیت فروش سهام عدالت اشاره کرد و گفت: اکنون هیچ خبری در زمینه آغاز فروش سهام عدالت نیست و تصمیمی از سوی مسوولان در این زمینه اتخاذ نشده است.

دارایی‌های جدید در راه بازار مشتقه و گواهی سپرده کالایی

مدیر بازار مشتقه و صندوق‌های کالایی بورس‌کالای ایران، اقدامات و برنامه‌های بورس‌کالا در راستای توسعه بازار مشتقه، صندوق‌های کالایی و گواهی سپرده کالایی را تشریح کرد و گفت: با توجه به اینکه مشکل مالیاتی در حوزه معاملات گواهی سپرده کالایی تقریبا حل شده است، دارایی‌های زیادی از جمله شمش طلا، مس کاتد، آلومینیوم، قیر و محصولات پتروشیمی در صف ورود به معاملات گواهی سپرده و قراردادهای آتی قرار دارند و راه‌اندازی صندوق‌های فلزات اساسی نیز از دیگر برنامه‌های بورس‌کالا به شمار می‌رود. در همین زمینه، مجوز…

تصمیمات جدید شورای‌عالی بورس

سنا: دویست ‌و بیست و هشتمین جلسه شورای‌عالی بورس با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صنعت معدن و تجارت، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار و سایر اعضای شورا برگزار شد. این جلسه با ۵ تصمیم و مصوبه به پایان رسید.

صورت‌های مالی ۱۴۰۰ سازمان بورس منتشر می‌شود

سنا: معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق‌بهادار تاکید کرد: سازمان بورس و اوراق‌بهادار در راستای ارتقای شفافیت، صورت‌های مالی خود را در سال‌گذشته برای نخستین‌بار منتشر کرد. این رویه در سال‌جاری و سال‌های آتی نیز ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار است و نمی‌توان نقطه توقفی برای آن لحاظ کرد. سال گذشته، سازمان بورس و اوراق‌بهادار برای نخستین‌بار صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خود را در اختیار آحاد جامعه قرار داد. سازمان بورس و اوراق‌بهادار در راستای رسالت و ماموریت خود و مطابق با مصوبه شورای‌عالی بورس و اوراق‌بهادار، در…

اولین صندوق تضمین اصل سرمایه چندضامنی در یک قدمی پذیره‌نویسی

سرنوشت مبهم و هدف نامعلوم

پیش‌نویس قانون بورس و اوراق بهادار بیشتر در جهت ارتقای قانون مذکور در حوزه‌های نظارتی و ضمن اجرای قوانین و مقررات توسط نهادهای ذی‌‌‌ربط از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار در حوزه‌های مختلف تدوین شده است. همچنین در این قانون در ماده «۳» مکرر هیات ناظران دیده شده است. برخی وظایف شورای عالی بورس به وظایف سازمان انتقال پیدا کرده است که این امور به دلیل تخصصی و حرفه‌ای و ریز به سازمان منتقل شده که هم باعث تقویت سازمان و هم باعث انباشته‌شدن وظایف سازمان می‌شود و در نهایت، حوزه مسوولیت سازمان را…

سازمان بورس و اوراق بهادار

در عرضه امروز گروه خودرویی سایپا در بورس کالا، ۳۹ دستگاه خودروی شاهین با قیمت پایه ۳۰۴ میلیون تومان معامله شد. تحویل خودروی شاهین، ۲۳ مهر ۱۴۰۱ اعلام شده است.

نبش خیابان سیزدهم؛

افت ۱۷۹۵ واحدی شاخص کل

شاخص کل بورس امروز با ۱۷۹۵ واحد کاهش تا رقم یک میلیون و ۳۸۸ هزار واحد رسید که این کاهش موجب تجمع عده ای از سهامداران در مقابل سازمان بورس شد.

تصویب افزایش سرمایه ۱۴۰ میلیارد تومانی فرابورس

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت فرابورس ایران برگزار شد و طی آن افزایش سرمایه ۲۰ درصدی «فرابورس» از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی به تصویب رسید.

امروز در بازار سرمایه رخ داد؛

افت ۱۲۶ واحدی شاخص کل

در جریان بررسی امروز بازار سرمایه بیش از ۳ میلیارد و ۹۲۹ میلیون سازمان بورس اوراق بهادار سهم و حق‌تقدم به‌ارزشی بالغ بر ۳ هزار و ۸۸۶ میلیارد تومان در بیش از ۲۵۱ هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت.

معاون وزیر اقتصاد خبر داد؛

نماد باشگاه پرسپولیس در بورس با سوددهی باز شد + ارزش هر سهم

رئیس سازمان خصوصی سازی درباره بازگشایی نماد پرسپولیس گفت: علت اینکه جزئیات رقم قرارداد بازیکنان منتشر نشده است، جلوگیری از رقابت ناسالم بود.

پرداخت مطالبات سهامداران به ۲.۵ همت رسید

طبق اعلام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی از ابتدای سال جاری تا به امروز بیش از ۷.۵ میلیون سهامدار، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات رسوبی خود را از طریق سامانه سجام دریافت کردند.

سازمان بورس اعلام کرد؛

دامنه نوسان یک درصد دیگر افزایش یافت

سازمان بورس اعلام کرد که با پیشنهاد شرکت بورس و فرابورس و تصویب هیئت مدیره این سازمان، دامنه نوسان یک درصد دیگر افزایش یافت و به مثبت و منفی ۷ درصد رسید.

مجوز راه‌اندازی بورس بین‌الملل صادر شد

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در جلسه شورای عالی بورس بحث تأسیس بورس بین‌المللی مطرح شد که شورا با راه‌اندازی آن به صورت اصولی موافقت کرد.

رئیس سازمان بورس خبر داد؛

تشکیل کمیته تخصصی‌ بازنگری دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس

رئیس سازمان بورس با بیان اینکه نظام دستوری، مانع سرمایه‌گذاری جدید می‌شود، از تشکیل کمیته تخصصی برای بازنگری دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس و تلاش برای ورود کالا خبر داد.

دستیار ویژه رئیس سازمان بورس خبر داد؛

اصلاح اساسنامه ETFها در دولت/ دارایی و پالایشی یکم به ارزش ذاتی خود نزدیک می‌شوند

دستیار ویژه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از واگذاری سهام سایپا و ایران خودرو در نیمه دوم سال جاری خبر داد و در عین حال گفت که اصلاح اساسنامه ETF ها در جریان بررسی در دولت است.

رئیس سازمان بورس:

اصلاح اساسنامه صندوق پالایش یکم و دارایکم در مراحل نهایی است

رئیس سازمان‌بورس و اوراق بهادار از اصلاح اساسنامه صندوق پالایش و دارا در دولت خبر داد و گفت: بند به بند اساسنامه این دو صندوق، باید در دولت تصویب شود.

نگاهی به هزینه‌های سرخابی‌ها در شروع فصل

در این فیلم میزان قراردادهای دو باشگاه فوتبال استقلال و پرسپولیس در فصل جاری را مشاهده می‌کنید.

سازمان بورس:

سود سنواتی ۶.۵ میلیون سهامدار واریز شد

تعداد سهامداران دریافت کننده سودهای سنواتی به بیش از ۶.۵ میلیون نفر رسید.

معامله بیش از ۱۲ هزار تن فراورده‌های هیدروکربوری در بورس انرژی

بورس انرژی ایران­ امروز ۱۰ مردادماه ۱۴۰۱ شاهد معامله ۱۲ هزار و ۲۹۹ تن انواع فراورده‌های هیدروکربوری به ارزش یک هزار و ۷۷۹ میلیارد و ۶۸ میلیون و ۱۳۳ هزار و ۵۰۰ ریال بود.

مهرگزارش می دهد؛

برنامه بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم چیست؟

نرخ بهره بین بانکی طی روزهای گذشته به محل مناقشه کارشناسان بانکی و بورسی تبدیل شده است به طوری که کارشناسان بانکی رشد نرخ بین بانکی را اقدامی منطقی در مواجه با رشد نرخ تورم می دانند.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار خبر داد؛

پرداخت سود سهام ۳۹ شرکت بورسی از طریق سجام

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد که سود سهام ۳۹ شرکت در تیرماه سال جاری از طریق اطلاعات سامانه سجام پرداخت شد.

جزییات جلسه مشترک رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس

رئیس سازمان بورس گفت: در جلسه مشترک با رئیس کل بانک مرکزی مقرر شد با توجه به اثراتی که نرخ بهره بین بانکی بر بازار سرمایه و کلیت اقتصاد دارد این موضوع مدیریت و روند صعودی آن متوقف شود.

۳ مصوبه بورسی در راستای تسهیل فعالیت و امور شرکت‌های کارگزاری

هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای تسهیل فعالیت و امور شرکت‌های کارگزاری سه مصوبه را به تصویب رساند.

رئیس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورس خبر داد؛

«صندوق‌ سرمایه‌گذاری بخشی» در راه ورود به بازار سرمایه

رئیس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورس گفت: در راستای توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و توسعه کمی و کیفی نهادهای مالی، مقررات مرتبط با «صندوق سرمایه‌گذاری بخشی» به زودی ابلاغ می شود.

معاون توسعه نوآوری شرکت سپرده گذار مرکزی خبر داد؛

ایجاد تحول دیجیتال در بازار سرمایه/ اخذ تسهیلات بانکی با کمک توثیق هوشمند

معاون توسعه نوآوری شرکت سپرده گذار مرکزی اوراق بهادار گفت: سامانه توثیق، کاملاً غیرحضوری و به سادگی یک خرید اینترنتی برای برای جامعه سهامداری کشور پیاده سازی شده است.

سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد؛

کاهش ۵۲ درصدی درآمد سازمان بورس

سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای شفافیت هر چه بیشتر عملکرد نهاد ناظر بازار سرمایه، اقدام به انتشار صورت‌های مالی شرکتهای تابعه برای سال ۱۴۰۰ کرد.

رئیس اداره نظارت بر انتشار اوراق بهادار بدهی بورس:

تأمین مالی شرکت‌ها میانگین ۲۰ روز کاری زمان می‌برد

رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس گفت: تأمین مالی شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه به صورت میانگین ۲۰ روز کاری زمان می‌برد.

در میزگرد پیش‌نشست همایش حکمرانی سایبری مطرح شد؛

فضای مجازی، وزارتی درعرض سایرین نیست/رفتارهای توده‌ای دربورس، نشانه فقدان سوادمالی وآسیب‌زاست

عبدالکریم خیامی گفت: نگاه سازمان بورس اوراق بهادار حاکمیت به فضای مجازی هنوز شبیه بخشی در عرض سایر بخش‌ها و وزارت‌خانه‌ای در کنار دیگران است در حالی که تمام شاکله حکومت همزمان دارد در جهان سایبری زندگی می‌کند.

تأکید ایرانسل بر بهره‌مندی بازار سرمایه از زیست‌بوم استارتاپی

معاون دیجیتال ایرانسل بر لزوم بهره‌مندی بازار سرمایه از زیست‌بوم در حال رشد استارتاپی کشور تأکید کرد.

گزارش مهر از نبش خیابان سیزدهم؛

دوربرگردان صمت برای بازگشت امضای طلایی در اتاق‌های تاریک

بورس تهران امروز در حالی با پیشرو شدن پالایشی‌ها شاهد سبزپوش شدن نماگرهای بورسی بود که ضعف ارزش معاملات همچنان سیگنال فرصت فروش برای برخی معامله گران است.

ایرانسل روی پله نهایی ورود به بازار سرمایه

مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران، با استقبال از پیوستن ایرانسل به جمع شرکت‌های بورسی، بر آمادگی این شرکت برای تسهیل در انجام فرایندهای مقدماتی ورود ایرانسل به بورس، تأکید کرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد؛

صندوق‌ سازمان بورس اوراق بهادار املاک و مستغلات؛ فصل جدیدی در تأمین مالی شهرداری‌ها

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق املاک و مستغلات را به دلیل برخورداری از ویژگی‌هایی همچون نقدشوندگی بالا و به‌روز شدن ارزیابی ارزش دارایی ابزار مناسبی برای ارگانهایی چون شهرداری دانست.

جابجایی قدرت در هیات مدیره بورس انرژی

با برگزاری مجمع فوق العاده امروز، هفت عضو جدید حقوقی هیأت مدیره شرکت بورس انرژی ایران برای مدت دو سال انتخاب شدند.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس تاکید کرد؛

ضرورت تسریع در انتشار صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۳ ماهه

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در نامه‌ای به اعضا هیأت مدیره و مدیران عامل ناشران بورسی و فرابورسی، بر لزوم تسریع در انتشار اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای سه ماهه تاکید کرد.

مشمولان دریافت سود سهام عدالت به سامانه سجام مراجعه کنند

مشمولان سهام عدالت که سود سهام سال مالی ۱۳۹۹ را دریافت نکرده اند، اطلاعات بانکی خود را ویرایش کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.